Указатель статей, опубликованных в 2020 году

Автор и название статьи

стр.

TRECEREA ÎN REVISTĂ A EVENIMENTELOR • ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN

Pulsul lunii februarie • Пульс февраля

2

4

Pulsul lunii martie • Пульс марта

3

4

Pulsul lunii aprilie • Пульс апреля

4

4

Pulsul lunii mai • Пульс мая

5

4

Pulsul lunii iunie • Пульс июня

6

4

Pulsul lunii iulie • Пульс июля

7

4

Pulsul lunii august • Пульс августа

8

4

Pulsul lunii septembrie • Пульс сентября

9

5

Pulsul lunii octombrie • Пульс октября

10

5

Pulsul lunii noiembrie • Пульс ноября

11

4

Pulsul lunii decembrie • Пульс декабря

12

4

INTERVIU  ИНТЕРВЬЮ

Iuri LICHII, directorul adjunct al SFS, răspunde la întrebările cititorilor revistei „Contabilitate şi audit

9

11

IMPLEMENTĂM MODIFICĂRILE OPERATE ÎN SNC • ВНЕДРЯЕМ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В НСБУ

Alexandru NEDERIŢA

Aspecte noi privind formarea politicilor contabile pe anul 2020

2

46

Александр НЕДЕРИЦА

Комментарии к изменениям, внесенным в НСБУ «Запасы»

2

51

Наталья ЦИРЮЛЬНИКОВА, Марчела ДИМА

Комментарии к изменениям, внесенным в НСБУ «Расходы»

2

59

Александр НЕДЕРИЦА

Комментарии к изменениям в НСБУ «Собственный капитал и обязательства»

3

48

Александр НЕДЕРИЦА

Новое в учете выданных/полученных авансов в 2020 году

4

36

Комментарии к изменениям в НСБУ «Затраты по займам»

4

41

Alexandru NEDERIŢA

Aspecte noi privind contabilitatea avansurilor acordate/primite în anul 2020

5

50

Comentarii privind conţinutul şi modul de aplicare a modificărilor de bază operate în SNC „Costurile îndatorării”

5

57

Александр НЕДЕРИЦА

Комментарии к изменениям в НСБУ «Дебиторская задолженность и финансовые инвестиции»

5

60

Александр НЕДЕРИЦА

Новое в учете доходов в 2020 году

6

56

Alexandru NEDERIŢA

Comentarii privind conţinutul şi modul de aplicare a modificărilor de bază operate în SNC „Creanţe şi investiţii financiare

6

64

Александр НЕДЕРИЦА

Новое в формировании учетных политик

7

52

Alexandru NEDERIŢA

Aspecte noi privind contabilitatea veniturilor

8

80

Alexandru NEDERIŢA

Aspecte noi privind contabilitatea veniturilor

9

91

Aspecte noi privind contabilitatea cheltuielilor

9

97

CONSULTAȚII PRIVIND CONTABILITATEA ȘI IMPOZITAREA •
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

RAPORTARE ANUALĂ • ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Elena IAVORSCAIA

Completăm Declaraţia VEN 12

2

7

Светлана СЛОБОДЯНУ

Сложные аспекты составления Декларации о подоходном налоге
(VEN 12) за 2019 год

2

27

IMPOZITUL PE VENIT • ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Елена ЯВОРСКАЯ

Удержание подоходного налога: предварительное и окончательное

3

8

Întrebări  răspunsuri • Вопросы – ответы

Ольга ГОЛБАН

О декларировании обязательств по подоходному налогу за 2019 год ассоциациями совладельцев в кондоминиуме

2

69

Irina TROCIN

Privind impozitarea tichetelor de masă acordate angajaţilor de către rezidenţii parcurilor IT

2

70

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind obligaţiile fiscale în cazul vânzării utilajului de către persoana fizică cu plata în rate

2

71

Privind reflectarea în dările de seamă fiscale a veniturilor angajaţilor din domeniul transportului rutier de călători în regim de taxi

2

72

Jana GRICIUC

Privind impozitarea donaţiilor efectuate în favoarea unei persoane fizice interdependente

3

65

Privind folosirea scutirilor de către persoanele angajate prin cumul

3

65

Privind impozitarea donaţiilor în formă de mijloace băneşti în folosul persoanelor fizice nerezidente

3

66

Privind documentarea scutirilor în cazul modificării datelor din buletinul de identitate

3

67

Roman VIERU

Privind obligaţiile fiscale la achitarea dividendelor în avans

4

57

Petru GRICIUC

Privind reportarea pierderilor fiscale aferente anului 2018

4

58

Privind termenul de achitare a impozitului pe venit în rate pentru anul 2020

4

59

Privind impozitarea veniturilor din vânzarea terenurilor de către gospodăriile ţărăneşti

4

60

Jana GRICIUC

Privind darea de seamă ce urmează a fi prezentată de către gospodăria ţărănească care angajează zilieri

4

64

Privind reflectarea în dările de seamă a câștigului de la campania promoţională obţinut de către o întreprindere individuală

4

65

Privind întocmirea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit de către organizaţiile necomerciale care nu au avut activitate

4

65

Privind obligaţiile fiscale ale persoanei fizice nerezidente în cazul donării acţiunilor unei persoane fizice rezidente

4

66

Petru GRICIUC

Privind obligaţiile fiscale la vânzarea cotei-părţi în capitalul social al SRL, primită ca donaţie

5

34

Privind deducerea donaţiilor efectuate de persoanele fizice pentru combaterea virusului COVID-19

5

35

Privind impozitarea arvunei

5

36

Privind dreptul la scutirea personală în cazul obţinerii veniturilor din diferite surse în sumă totală mai mare de 360 000 lei

5

37

Jana GRICIUC

Privind impozitarea venitului obţinut din transmiterea în locaţiune a unui imobil persoanei care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătăţii

5

42

Privind repartizarea între asociaţi a profitului net într-o altă proporţie decât cea corespunzătoare cotelor de participare în capitalul social

5

43

Privind reflectarea venitului din vânzarea unui teren de către persoana fizică care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei

5

44

Privind donaţiile efectuate în perioada pandemiei de către o asociaţie obştească în folosul persoanelor social vulnerabile

5

44

Privind impozitarea veniturilor sub formă de royalty obţinute peste hotarele RM de persoana fizică – cetăţean străin

5

45

Igor LAZARI, Natalia ARHILEI

Prevederile art. 49 lit. a) din CF nu sunt aplicabile subiecţilor care aleg regimul IVAO

6

39

Petru GRICIUC

Privind deducerea cheltuielilor aferente protecţiei angajaţilor

6

45

Privind obligaţiile fiscale ale soţilor în cazul vânzării unui imobil

6

46

Privind beneficierea de scutirea pentru persoanele întreţinute

6

47

Jana GRICIUC

Privind trecerea în cont a impozitului pe venit reţinut din suma dividendelor intermediare la plata impozitului pe venit în rate

6

51

Privind urmările fiscale ale nereţinerii impozitului pe venit la sursa de plată din suma achitată pentru locaţiune

6

53

Roman VIERU

Privind obligaţiile fiscale aferente cesionării contractului de leasing operaţional

7

26

Jana GRICIUC

Privind prezentarea dării de seamă de către persoana fizică care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei

7

27

Privind aplicarea impozitului pe venit în cazul donaţiilor efectuate în formă nebănească

7

28

Privind reţinerea impozitului pe venit la înstrăinarea de către organizaţia necomercială a unui imobil

7

28

Valeriu SEVERIN

Privind tipurile de reţineri aferente plăţilor efectuate persoanei fizice în baza contractului de prestări servicii

7

29

Privind beneficierea de scutiri de către o persoană fizică angajată după revenirea în ţară

7

30

Privind limita neimpozabilă la efectuarea donaţiilor către persoanele fizice

7

31

Petru GRICIUC

Privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată la procurarea terenului agricol de la o persoană fizică

7

31

Privind obligativitatea reţinerii impozitului pe venit la sursa de plată la procurarea mărfurilor de la deţinătorii de patentă cu genul de activitate „comerţ cu amănuntul”

7

32

Valeriu SEVERIN

Privind aplicarea la sursa de plată a impozitului pe venitul nerezidentului în lipsa certificatului de rezidenţă fiscală în original

8

45

Privind documentele care pot substitui certificatul de rezidenţă fiscală

8

46

Privind impozitarea venitului din darea în arendă a terenului agricol

8

47

Петру ГРИЧУК

Об отсутствии у супруги права на личное освобождение супруга, проработавшего некоторое время в IT-компании

8

52

О порядке отражения в Декларации CET 18 пожертвования, осуществленного физическим лицом в пользу медицинского учреждения

8

52

Об отсутствии обязательств по подоходному налогу у субъекта сектора малых и средних предприятий при обнаружении ошибок по расходам прошлых периодов

8

53

О порядке отражения в отчетности выплат, осуществленных нерезиденту, при наличии сертификата о резидентстве

8

53

Об обязательстве уплаты подоходного налога в рассрочку для вновь созданных предприятий

8

54

О налогообложении полученных доходов в виде процентных начислений субъектами сектора малых и средних предприятий

8

55

О порядке оценки налогооблагаемого дохода физического лица косвенными методами в контексте изменений, внесенных в статью 2266 НК

8

55

Jana GRICIUC

Privind obligaţia fiscală a persoanei fizice în cazul înstrăinării cotei în capitalul social

8

58

Privind acordarea scutirii persoanei angajate până la tranziţia entităţii la regimul fiscal al rezidenţilor parcurilor IT

8

59

Mihai POPOVICI

Privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice din vânzarea produselor agricole

8

64

Roman VIERU

Care sunt obligaţiile fiscale ale persoanei fizice în cazul cesionării contractului de leasing financiar

9

65

Петру ГРИЧУК

Об уплате подоходного налога от суммы выплаченных дивидендов при наличии переплаты по подоходному налогу

9

67

О пересдаче отчетов IALS 18 и INR 14 при выявлении ошибок прошлых периодов

9

68

Расчет льготы работодателя при предоставлении работникам автомобилей в личных целях

9

68

Jana GRICIUC

Reţinem impozitul pe venit la acordarea premiilor în cadrul organizaţiei necomerciale

9

71

Se reţine sau nu impozitul pe venit la sursa de plată din plăţile în folosul unei companii nerezidente

9

72

Întocmim Darea de seamă IPC 18 la procurarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală de la o persoană fizică

9

74

Petru GRICIUC

Apartamentul procurat în scopul revânzării şi vândut în anul 2019 nu reprezintă activ de capital

10

59

Nu se impozitează sumele retrase din capitalul social în mărimea depusă iniţial de către un nerezident

10

61

Jana GRICIUC

Reprezintă sau nu facilitate acordată de angajator cadourile oferite angajaţilor

10

62

Cotizaţiile de membru achitate în folosul unei companii nerezidente nu se impozitează

10

62

Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ

Использование освобождений при налогообложении выплат за вынужденное отсутствие на работе незаконно уволенному работнику

11

24

Petru GRICIUC

La transmiterea proprietăţii de la bilanţul întreprinderii individuale fondatorului acesteia obligaţii fiscale nu apar

11

41

Jana GRICIUC

Se aplică sau nu impozitul pe venit la serviciile de instruire prestate de şcoala auto

11

43

Cheltuielile aferente obţinerii vizei pentru salariaţi sunt deductibile

11

43

Nu se reţine impozitul pe venit din salariul persoanei fizice nerezidente angajate în cadrul parcului IT

11

44

Nu se impozitează donaţia în scopuri filantropice efectuată de către rezidentul parcului IT

11

45

Determinăm obligaţiile fiscale ale entităţilor care aplică o perioadă de gestiune diferită de anul calendaristic

11

45

Roman VIERU

Cum se impozitează veniturile din prestarea serviciilor de către o persoană fizică cu dublă cetăţenie

12

50

Petru GRICIUC

Deducem cheltuielile aferente procurării activelor în scopul asigurării securităţii şi sănătăţii angajaţilor

12

55

Înstrăinarea mărfurilor de către persoana fizică prin intermediul site-urilor specializate urmează a fi impozitată şi declarată

12

56

Veniturile din transmiterea în locaţiune pot fi incluse în componenţa obiectului impunerii cu impozitul unic

12

57

Deducem sau nu cheltuielile aferente deservirii clienţilor în perioada de aşteptare

12

58

Jana GRICIUC

Venitul sub formă de dobânzi bancare se include în obiectul impunerii la entităţile care aplică regimul IVAO

12

60

Persoana fizică care a obţinut venit cu titlu de moştenire la depăşirea sumei de 360 000 de lei nu prezintă Declaraţia CET18

12

60

Deducem depăşirea limitei aferente transportării organizate a angajaţilor

12

61

Determinăm obligaţiile fiscale ale nerezidentului care activează printr-o reprezentanţă permanentă şi achită dobânzi unei persoane fizice nerezidente

12

62

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ ȘI ACCIZELE • НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И АКЦИЗЫ

Roman VIERU, Andrei APOSTU

Modul de aplicare a TVA aferente serviciilor importate  începând cu
1 ianuarie 2020

2

43

Игорь СТАВИНСКИЙ

Программа субсидирования НДС

6

8

Întrebări  răspunsuri • Вопросы – ответы

Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ

Об отражении НДС, уплаченного в стране получателя при поставке электронных услуг

2

67

Игорь ЛАЗАРЬ

О налоговом режиме НДС при приобретении коммунальных услуг у предприятий Приднестровья

2

68

Игорь ЛАЗАРЬ

Об определении облагаемой стоимости поставки при применении рыночной цены

3

62

Обязаны ли предприятия, объявленные несостоятельными, зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС?

3

63

О порядке расчета годовой прораты

3

63

Как определить превышение порога обязательной регистрации в качестве плательщика НДС при осуществлении поставок по договору лизинга?

3

64

Об отсутствии права на возмещение НДС по ранее осуществленным поставкам на экспорт

3

64

Roman VIERU

Privind deducerea amortizării şi a TVA aferente cheltuielilor suportate în perioada stării de urgenţă

5

40

Игорь ЛАЗАРЬ

О праве на вычет НДС по приобретениям, связанным с недостроенным зданием, назначение которого будет изменено

6

36

О понятии «капитальные инвестиции» в целях возмещения НДС

6

36

Обратное налогообложение в рамках договоров поручения и комиссии

6

37

Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ

НДС по затратам на экспериментальный посев сельскохозяйственных культур

6

37

Корректировка НДС при внесении частично амортизированного оборудования в уставный капитал дочернего предприятия

6

38

Roman VIERU, Andrei APOSTU

Privind aplicarea TVA la serviciile importate începând cu 1 mai 2020

6

39

Valeriu SEVERIN

Privind factura fiscală electronică cu data livrării şi data eliberării diferite

6

48

Privind acceptarea facturii fiscale electronice mai târziu de data emiterii

6

49

Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ

О порядке вычета НДС при превышении норм расхода топлива

7

23

О подтверждении освобождения от НДС с правом вычета при поставках для проектов технической помощи

7

23

О вычете НДС от суммы превышения лимита расходов на питание работников

7

24

Privind aplicarea TVA în cadrul procedurii de faliment

7

25

О неприменении НДС при найме жилья у нерезидента

7

25

Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ

О порядке определения облагаемой стоимости импортируемой услуги при уплате НДС в стране нерезидента

8

41

О наличии права на возмещение НДС при приобретении здания у субъекта, находящегося в процессе несостоятельности

8

41

Об отсутствии необходимости пересмотра решения по возмещенным ранее суммам НДС при изменении назначения капитальных инвестиций

8

42

О порядке применения НДС по товарам, назначение которых на момент приобретения неизвестно

8

43

О базе применения НДС при продаже основных средств, переведенных в состав товаров

8

43

Об отсутствии обязательства по начислению НДС при приобретении почтовых услуг на территории Приднестровья

8

44

Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ

НДС при продаже недвижимого имущества не зависит от его кадастровой стоимости

9

53

Корректировка вычета НДС при продаже или списании тракторов для сельскохозяйственных работ

9

53

Налоговые последствия возврата части авансовой оплаты импортируемых услуг

9

54

Право на вычет НДС при продвижении товаров, освобожденных от налога

9

55

НДС при передаче внесенного в уставный капитал актива при реорганизации путем присоединения

9

56

Вычет НДС, начисленного при посттаможенном контроле

9

57

НДС вычитается только при его уплате в бюджет по приобретениям имущества у поставщиков, находящихся в процессе несостоятельности

9

57

Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ

Грузоперевозка для нерезидента и освобождение от НДС с правом на вычет

10

38

Декларирование НДС по импорту услуг: электронный отчет или отчет на бумажном носителе

10

38

Нужно ли определять сумму вычитаемого НДС по найму пропорционально дням с момента регистрации в качестве плательщика НДС

10

39

Применение НДС на поставку комплекса услуг по аренде земельного участка и найму строений

10

40

Определение НДС к вычету, если в одном из периодов года освобожденные поставки превысили 5 % общей суммы поставок

10

41

Вычет НДС по приобретениям продуктов питания для работников, занятых в поле

10

41

Применение НДС при отчуждении недостроенного объекта

10

42

О применении сниженной ставки НДС при торговле продуктами питания на вынос

10

42

Применение НДС к услугам по строительству жилого дома

10

43

НДС по услугам облачного хранения, приобретаемым у нерезидента

10

43

Освобождение от НДС с правом вычета по поставкам для проектов помощи на основании копии письма донора, исполнителя или бенефициара

10

44

Valeriu SEVERIN

Deducem TVA în cazul reînsămânţării terenurilor agricole

10

45

Care sunt consecinţele fiscale ale emiterii încheierii privind imposibilitatea perceperii datoriei

10

46

Reflectăm în Declaraţia privind TVA serviciile procurate care urmează a fi refacturate

10

46

Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ

Обратное налогообложение не применяется к поставке, оплаченной до возбуждения процедуры несостоятельности поставщика

11

22

Отражение НДС к вычету в графах Декларации по НДС при применении обратного налогообложения

11

22

Льготное возмещение НДС возможно, если сельскохозяйственная деятельность не является основной для налогоплательщика

11

23

Предельный показатель суммы возмещения НДС изменяется только в результате налогового контроля

11

24

Roman VIERU

Se transmite sau nu dreptul la restituirea TVA în cazul reorganizării entităţii

11

40

Roman VIERU

Cine are dreptul la restituirea TVA în cadrul contractului de societate civilă

12

48

Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ

Начисление акциза при передаче подакцизного товара на ответственное хранение

12

52

О праве на выбор общего режима налогообложения в 2021 году

12

53

Геннадий БЕЖАН

Обязательство по НДС не возникает при оплате приобретенной у нерезидента лицензии после отмены льготы по НДС на авторские права

12

54

OPINII • ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Тудор КАПША

Об учете и оплате труда в рабочий день 27 апреля и нерабочий день 8 июня

5

99

Alexandru NEDERIŢA, Artur VÎRTOSU

Particularităţile contabilităţii şi impozitării echipamentelor comerciale transmise altor entităţi (terţilor) în scopuri de vânzare a bunurilor

11

54

Светлана СЛОБОДЯНУ

Зарплата в строительстве и косвенные методы пересчета налоговых обязательств

11

65

Светлана СЛОБОДЯНУ

Документирование и вычет расходов на топливо у получателя транспортных услуг

 

12

95

Andrei JIZDAN

Magazinele online: unităţi comerciale virtuale sau reale?

12

98

DISCUTĂM PROBLEMA  ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Pavel TOSTOGAN

Taxarea inversă la plata TVA: particularităţile aplicării şi aspecte problematice

2

81

Veaceslav CIOBANU

Operaţiunile de capital cu titluri de proprietate: aspecte fiscale

3

86

Юлиана ЦУГУЛЬСКИ

О налогообложении дарений в неденежной форме медицинским учреждениям

4

72

Светлана СЛОБОДЯНУ

Электронная торговля: уточняем правила игры

5

71

Svetlana SLOBODEANU

Deducerea creanţelor compromise – un drept limitat în timp?

7

67

Светлана СЛОБОДЯНУ

Некоторые проблемы определения амортизируемой стоимости основных средств в налоговых целях

8

6

Геннадий НЕГАРЭ

Применение НДС в строительстве: нерешенные проблемы

9

81

Svetlana SLOBODEANU

Rezultatul fiscal al contribuţiilor cu active la capitalul agentului economic: studiem problema

9

84

Юлиана ЦУГУЛЬСКИ

Остаточная стоимость основных средств и налоговая амортизация

10

89

Елена АВДЕЕВА

Удерживать ли алименты из стоимости талонов на питание

10

93

Svetlana SLOBODEANU

Aplicarea metodei liniare de calcul a amortizării fiscale – aspecte problematice

11

7

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE • ДРУГИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)

Налог на недвижимость в 2020 году

3

39

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)

Местные сборы в период чрезвычайного положения

6

30

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)

Сбор за добычу полезных ископаемых в 2021 году

9

51

Întrebări  răspunsuri • Вопросы – ответы

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)

О плате за воду в 2020 году

2

73

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)

О необходимости подачи уведомления о начале торговой деятельности посредством Интернета

4

61

О необходимости уплаты сбора за объекты торговли независимо от характера продаваемых товаров

4

63

Об отсутствии обязательства по подаче уведомления о начале торговой деятельности при оказании спортивных услуг онлайн

4

64

Valeriu SEVERIN

Despre obligaţia privind impozitul pe bunurile imobiliare în cazul schimbării proprietarului

5

39

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)

О порядке уплаты сбора за комплексный объект торговли при его частичном функционировании

7

36

О пересдаче отчета по местным сборам за I квартал в связи с установлением нулевой ставки

7

37

О порядке применения увеличенной ставки сбора для розничных торговых единиц

7

38

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)

Исчисление налога на недвижимое имущество в случае временной регистрации вещных прав двух собственников

8

60

Налог на недвижимое имущество по объекту, разделенному на два новых объекта

8

62

Повышающий коэффициент по сбору за объекты торговли применяется под собственную ответственность налогоплательщика

8

62

Igor LAZARI

Se aplică sau nu taxa pentru simbolica locală la indicarea pe ambalaj a mărcii comerciale şi/sau a denumirii entităţii

9

58

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)

О порядке уплаты налога на недвижимое имущество, приобретенное на территории Приднестровья

9

75

Jana GRICIUC

Taxa pentru poluarea mediului se include în costul mărfurilor şi urmează a fi dedusă în scopuri fiscale

10

63

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)

Исчисляет или нет крестьянское хозяйство налог на недвижимое имущество при регистрации права собственности за физическим лицом

10

64

О порядке заполнения формы BIJ 17 в зависимости от месторасположения подразделений налогоплательщика

10

65

О заполнении формы BIJ 17 при владении объектом налогообложения в течение неполного налогового года

10

66

Как исчислить налог на недвижимое имущество для земельного участка сельскохозяйственного назначения без строений

10

67

Mihai POPOVICI

Privind impunerea cu impozitul pe avere a garajului pentru transportul individual al persoanei fizice

10

67

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)

Может ли АЗС одновременно являться объектом местного и дорожного сборов

11

47

Парковочное место не регистрируется в ГНС в качестве подразделения

11

49

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)

О порядке применения сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг при наличии нескольких объектов налогообложения

12

63

Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг уплачивается нанимателем АЗС

12

64

Determinăm obiectul impunerii cu taxa pentru extragerea mineralelor utile

12

65

ADMINISTRARE FISCALĂ • НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Victoria BELOUS

Privind prelungirea termenului de repatriere a mijloacelor băneşti

3

74

Privind posibilitatea întocmirii contractelor de locaţiune între întreprinderea individuală şi fondatorul acesteia

3

75

Victoria BELOUS

Suspendarea activităţii întreprinderii: etapele care urmează a fi parcurse

4

70

Елена ЯВОРСКАЯ

О налоговых проверках и их спорном регулировании

8

68

Victoria BELOUS

Prezentăm sau nu documentele contabile la solicitarea organului de poliţie

9

78

Valeriu SEVERIN

Care sunt cazurile în care contribuabilul este obligat să înlocuiască echipamentele de casă şi de control

12

66

În cazul pierderii lizibilităţii rapoartelor Z entitatea poate fi sancţionată

12

66

Care este procedura de amânare/anulare a controlului fiscal

12

67

În care circumstanţe producătorii agricoli pot fi supuşi controlului fiscal

12

68

Apar sau nu obligaţii fiscale privind impozitul pe avere pentru anul 2020 în cazul bunurilor imobiliare procurate după 01.11.2020

12

69

Întrebări  răspunsuri • Вопросы – ответы

Jana GRICIUC

Privind documentarea achiziţionării produselor din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau a obiectelor regnului vegetal

3

68

Jana GRICIUC

Privind posibilitatea producerii bunurilor în cadrul activităţii independente

4

66

Privind înregistrarea la SFS pentru achiziţionarea produselor din fitotehnie/horticultură şi/sau a obiectelor regnului vegetal

4

67

Igor LAZARI

Privind dobânzile bancare pasibile subvenţionării

5

28

Privind subvenţionarea dobânzilor în cazul în care debitorul admite restanţe faţă de creditor

5

28

Privind plafonul subvenţiei pentru dobânzile bancare

5

29

Privind modalitatea de solicitare a subvenţiei pentru dobânzile bancare

5

29

Privind solicitarea subvenţiei pentru dobânzile bancare de către organizaţiile obşteşti/necomerciale

5

29

Privind subvenţionarea dobânzilor în cazul contractării mai multor credite la diferite rate ale dobânzii

5

30

О подтверждающих документах, прилагаемых к заявлению на субсидирование процентных ставок

5

31

О вычете сумм пожертвований в случае осуществления дарения медицинскому учреждению

5

31

Victoria BELOUS

Cheltuielile aferente reparaţiei imobilelor majorează sau nu baza valorică?

5

32

Valeriu SEVERIN

Privind contestarea deciziei asupra cazului de încălcare fiscală în perioada stării de urgenţă

5

38

Privind estimarea venitului impozabil al persoanelor fizice

5

38

Petru GRICIUC

Unele aspecte privind examinarea de la distanţă a cazurilor de încălcare a legislaţiei şi a contestaţiilor

6

44

Privind reducerea amenzii aplicate faţă de entitate

6

45

Valeriu SEVERIN

Privind refuzul entităţii de a primi factura fiscală electronică

6

48

Privind prezentarea dărilor de seamă în cazul sistării temporare a activităţii

6

50

Jana GRICIUC

Privind consecinţele fiscale aferente trecerii în proprietatea fondatorului a mijloacelor fixe rămase după lichidarea gospodăriei ţărăneşti

6

52

Privind perioada deducerii cheltuielilor aferente decontării unei creanţe compromise

6

52

Valeriu SEVERIN

Privind practicarea activităţii independente de către o persoană fizică angajată după revenirea în ţară

7

30

Petru GRICIUC

Privind neaplicarea sancţiunilor în cazul plăţilor efectuate furnizorilor, care depăşesc 100 000 de lei lunar

7

33

Privind obligaţiile fiscale ale persoanei fizice aferente transmiterii în chirie a bunurilor altor persoane fizice şi juridice

7

34

Privind obligaţiile fiscale ale persoanei fizice aferente vânzării unui autoturism la un preţ mai mic decât cheltuielile de achiziţie suportate

7

35

Valeriu SEVERIN

Privind eliberarea facturii fiscale electronice cu o altă dată decât data întocmirii ei

8

46

Jana GRICIUC

Privind deductibilitatea cheltuielilor aferente închirierii spaţiilor pentru oficii

8

57

Privind lipsa dreptului de subvenţionare a dobânzii în cadrul contractului de leasing

8

57

Валерий СЕВЕРИН

Какие налоговые обязательства возникают в связи с продвижением товаров на Facebook

9

59

Указание кода IBAN и названия банка в электронной налоговой накладной необязательно

9

60

Налоговая накладная на сумму начисленной пени за нарушение договорных условий не выписывается

9

60

Выписывается или нет налоговая накладная при оказании услуг физическому лицу

9

61

Петру ГРИЧУК

Принимаются ли во внимание документы, не учтенные в ходе проведенного налогового контроля

9

66

Mihai POPOVICI

Angajatorul este obligat să propună funcţiile vacante angajaţilor care urmează a fi concediaţi

9

77

Valeriu SEVERIN

Dările de seamă corectate pot fi prezentate după primirea înştiinţării privind iniţierea controlului fiscal

10

47

Roman VIERU

Rezidentul parcului IT a primit în locaţiune un autoturism: care sunt obligaţiile fiscale ale acestuia?

10

56

Care sunt obligaţiile fiscale ale rezidentului parcului IT la anularea datoriei angajatului

10

57

Petru GRICIUC

Certificatul de rezidență poate fi eliberat până la încasarea de la nerezident a plăţilor pentru serviciile prestate în anii precedenţi

10

60

Valeriu SEVERIN

Deducem îndemnizaţiile de eliberare din serviciu achitate salariaţilor concediaţi

11

25

Terenurile agricole arendate se înregistrează în calitate de subdiviziuni

11

26

Semnătura olografă pe factura fiscală electronică emisă prin „ciclul scurt” este obligatorie

11

27

Perfectarea incorectă a actelor de achiziţie a mărfurilor poate fi sancţionată

11

28

Roman VIERU

Sechestrul asupra bunurilor contribuabilului poate fi aplicat în cadrul controlului fiscal

11

37

Stingem obligaţiile fiscale pe seama mijloacelor băneşti sechestrate

11

37

Tăinuirea bunurilor sechestrate se sancţionează

11

38

Petru GRICIUC

Prestarea serviciilor de către o persoană fizică nerezidentă peste hotarele Republicii Moldova nu se impozitează

11

42

Jana GRICIUC

Sindicatele pot beneficia de subvenţionare pentru şomaj tehnic şi/sau staţionare

11

46

Roman VIERU

Eliberarea facturilor fiscale cu seria şi diapazonul de numere care nu au fost atribuite în modul stabilit se sancţionează

12

49

Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ

Налоговая накладная на передачу вклада в простое товарищество

12

52

Jana GRICIUC

Determinăm obligaţiile fiscale ale persoanei fizice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiei produselor din fitotehnie şi/sau horticultură

12

59

ASIGURĂRI SOCIALE ȘI MEDICALE • СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Ольга ГРИНЕВИЧ

Порядок исчисления и уплаты взносов ОГСС и взносов ОМС в 2020 году

2

76

Ghenadie BEJAN

Declararea perioadei de incapacitate temporară de muncă achitate din mijloacele angajatorului

2

79

Ольга ГРИНЕВИЧ

Предприятие осуществляет добровольное медицинское страхование работников: возникают ли обязательства по взносам ОГСС и взносам ОМС?

3

69

О возможности уплаты взносов ОГСС один раз в полгода

3

70

О порядке медицинского страхования детей в возрасте до 18 лет

3

70

Ghenadie BEJAN

Privind declararea perioadelor de incapacitate temporară de muncă

3

71

Privind declararea perioadelor de activitate în baza contractului de prestare a serviciilor

3

72

Ghenadie BEJAN

Declararea lipsei venitului asigurat în perioada concediului medical

4

68

Ghenadie BEJAN

Declararea contribuţiilor de asigurări sociale de către angajatorii din sectorul agrar

5

46

Ольга ГРИНЕВИЧ

О порядке исчисления страхового стажа в период карантина

5

48

Ghenadie BEJAN

Cu privire la declararea retribuţiilor membrilor consiliului de administraţie

6

54

Ghenadie BEJAN

Privind declararea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă

7

39

Privind declararea indemnizaţiei pentru prevenirea îmbolnăvirilor

7

39

Privind calcularea şi achitarea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi/sau boli profesionale

7

40

Ghenadie BEJAN

Privind incapacitatea temporară de muncă stabilită de către angajator

8

66

Privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale

8

67

Clara SOROCEAN

Accesarea datelor din contul personal de asigurări sociale – oportunităţi noi

10

69

Декларируем стоимость талонов на питание в таблице № 3 Отчета IPC 18

10

71

Клара СОРОЧАН

Особенности исчисления пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого работодателем

11

51

Ghenadie BEJAN

Particularităţile declarării contribuţiilor de asigurări sociale în anul 2021

12

70

Întrebări  răspunsuri • Вопросы – ответы

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind termenul de prescripţie pentru determinarea obligaţiilor aferente contribuţiilor de ASSO şi primelor de AOAM

2

73

Parascovia CEBOTARENCO

Privind regimul fiscal al ajutorului material acordat din fondul de rezervă al administraţiei publice locale

6

43

Mihai POPOVICI

Privind calcularea penalităţii pentru neachitarea primei de AOAM de către fondatorii întreprinderilor individuale

8

65

Mihai POPOVICI

Se recalculează sau nu indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani

9

76

CONTABILITATE RAMURALĂ  ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ

Alexandru FRECĂUŢEANU, Veronica BULGARU, Tatiana ŞEVCIUC

Tineretul animalier de reproducţie: aspecte contabile şi fiscale

5

92

Alexandru FRECĂUŢEANU, Tatiana ȘEVCIUC, Vadim COJOCARI

Particularităţile evaluării şi contabilizării produşilor obţinuţi de la juninci

7

71

Angela CHIŞLARU, Alexandru FRECĂUŢEANU

Model de politici contabile în agricultură

10

74

Angela CHIŞLARU, Alexandru FRECĂUŢEANU, Andrei ROMANCIUC

Documente primare la creşterea bovinelor: specimene, întocmire, prelucrare

11

69

ALTE PROBLEME PRIVIND CONTABILITATEA ȘI IMPOZITAREA •
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Юлиана ЦУГУЛЬСКИ

Ремонт основных средств при операционном лизинге: новые налоговые правила

3

19

Valentina PANUŞ, Angela LUPU

Impactul stării de urgenţă asupra dezvăluirii informaţiilor în situaţiile financiare

3

27

Victor SÎRBU, Sandra DOLGHII

Prevederi noi ale legislaţiei în domeniul asigurării angajaţilor cu hrană

3

30

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA

Contabilizarea reducerilor primite de către cumpărător conform IFRS

3

33

Roman VIERU, Andrei APOSTU

Modul de verificare a decontărilor cu bugetul şi de ajustare a divergenţelor depistate

3

42

Елена ЯВОРСКАЯ

Срочная помощь бизнесу от государства

4

8

Dorel NOROC, Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA

Contabilitatea şi impozitarea primirii activelor în locaţiune: IFRS versus SNC

4

11

Svetlana SLOBODEANU

Noul „voal” al carităţii

4

18

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA

Cheltuielile suportate de agenţii economici în legătură cu pandemia de coronavirus: abordare contabilă şi fiscală

4

24

Елена ЯВОРСКАЯ

Услуги Google Рекламы: какие налоги возникают?

4

27

Roman VIERU, Andrei APOSTU

Livrarea la domiciliu în comerţul cu amănuntul: probleme şi soluţii

4

31

Dorel NOROC, Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA

Subvenţiile pentru şomajul tehnic şi/sau staţionare: modul de acordare, contabilizare şi impozitare

5

8

Светлана СЛОБОДЯНУ

И снова общепит: проблемы применения пониженной ставки НДС

5

16

Елена ЯВОРСКАЯ

Законодательные «кульбиты» обратного налогообложения

5

19

Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA

Unele aspecte contabile şi fiscale ale activităţii de închiriere

6

13

Elena IAVORSCAIA

Renovarea e-Facturii

6

19

Alexandru NEDERIȚA, Andrei APOSTU

Subvenţionarea dobânzilor la creditele bancare şi/sau nebancare: modul de acordare, contabilizare şi impozitare

7

8

Iuliana ȚUGULSCHI, Victoria BELOUS

Livrarea mărfurilor cu plata contra ramburs: probleme şi recomandări

7

15

Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ

Возврат НДС из бюджета: порядок осуществления и учета

8

15

Igor STAVINSCHI, Marina BRIHUNEŢ

Aspecte contabile şi fiscale privind procurarea şi comercializarea unui teren cu construcţii demolate

8

19

Елена ЯВОРСКАЯ

И снова об импорте услуг – где проблема?

8

22

Ghenadie NEGARĂ

Diferenţele de curs valutar la plata dividendelor către nerezident

8

25

Dorel NOROC, Marcela DIMA

Pierderile de mărfuri în comerţ: aspecte contabile şi fiscale

8

28

Jana GRICIUC, Marina BRIHUNEŢ

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată sau mijloace fixe: aspecte contabile şi fiscale

8

35

Roman VIERU

Compensaţiile pentru diminuarea impactului calamităţilor naturale asupra recoltei anului 2020

8

37

Dorel NOROC

Retrospectiva programelor de susţinere a mediului de afaceri în anul 2020

9

16

Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ

Об учете и налогообложении суммовых разниц

9

21

Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA

Comisioanele aferente liniilor de credit (împrumut): modul de contabilizare şi efectele fiscale

9

28

Юлиана ЦУГУЛЬСКИ

Учет и налогообложение затрат на ремонт и улучшения здания, взятого внаем

9

32

Светлана СЛОБОДЯНУ

Нормирование и вычет расходов на топливо для автомобилей с бортовыми компьютерами

9

39

Елена ЯВОРСКАЯ

Переход на новый метод налоговой амортизации

9

42

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA

Rezoluţiunea înainte de termen a contractului de locaţiune – aspecte contabile şi fiscale

10

7

Светлана СЛОБОДЯНУ

Налоговые последствия мер и действий, вызванных пандемией Covid-19

10

13

Ghenadie NEGARĂ

Înstrăinarea dreptului de proprietate înregistrat provizoriu asupra bunului imobil în construcţie – aspecte contabile

10

20

Mihai POPOVICI

Aspecte practice privind delegarea angajatului în vederea importării unui mijloc de transport

10

27

Юлиана ЦУГУЛЬСКИ

Порог существенности для основных средств превышает 6 000 леев: учет в налоговых целях

10

32

Marcela DIMA

Costurile de reparaţie neamortizate integral: aspecte contabile şi fiscale

11

15

Юлиана ЦУГУЛЬСКИ

Учет корректировок таможенных платежей при применении тарифных льгот после импорта товаров

11

18

Dorel NOROC

Politica fiscală şi vamală pentru anul 2021

12

8

Светлана СЛОБОДЯНУ

Налоговая амортизация основных средств: обсуждаем изменения

12

19

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA

Contabilitatea componentelor obiectelor de mijloace fixe care necesită înlocuire periodică

12

24

Елена ЯВОРСКАЯ

Впервые начисляем налоговую амортизацию по новому методу

12

30

Întrebări  răspunsuri • Вопросы – ответы

Игорь ЛАЗАРЬ

Об ограничении суммы субсидии по выплаченным процентам

5

30

О курсе иностранной валюты, применяемом при определении максимального размера субсидии

5

31

Ghenadie NEGARĂ

Privind crearea provizioanelor pentru cheltuielile aferente auditului

8

48

Privind deducerea cotizaţiilor de membru în asociaţiile profesionale

8

50

Marina BRIHUNEŢ

Despăgubirea primită conform tranzacţiei de împăcare: aspecte contabile şi fiscale

9

62

Светлана СЛОБОДЯНУ

Действует ли Приказ № 124/2005 при списании шин

9

70

Jana GRICIUC

Deducem corect cheltuielile aferente salariului achitat persoanei detaşate de  peste hotare

9

71

Deducem corect cheltuielile aferente primelor de asigurare facultativă acordate angajatului la detaşarea peste hotare

9

73

Alexandru NEDERIŢA, Andrei APOSTU

Privind contabilizarea bunurilor utilizate pentru amenajarea vitrinelor şi a sălilor de vânzări (showroom-urilor)

10

49

Об учете ценностей, используемых при оказании услуг

10

52

O порядке признания доходов в виде дивидендов

10

54

Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ

Об учете затрат, связанных с приобретением легкового автомобиля

11

29

О порядке возмещения и учета материального ущерба, причиненного по вине нанимателя

11

31

О переводе подлежащих отчуждению объектов основных средств в состав запасов

11

33

Об учете операций, связанных с переводом здания в категорию инвестиционной недвижимости

11

35

Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ

Об исправлении ошибок, выявленных при сверке расчетов с таможенными органами

12

44

Privind documentarea şi contabilizarea materialelor beneficiarului utilizate de către antreprenor pentru reparaţia obiectelor de mijloace fixe

12

45

CONTABILITATEA ŞI AUDITUL ÎN ORGANIZAŢIILE NECOMERCIALE 
УЧЕТ И АУДИТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Alexandru NEDERIŢA

Aspecte noi privind contabilitatea în organizaţiile necomerciale în anul 2020

4

77

Tatiana PRISACAR, Galina ŞPAC

Aspecte organizaţionale şi fiscale privind donaţiile filantropice

5

81

RAPORTARE FINANCIARĂ ANUALĂ • ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Александр НЕДЕРИЦА

Новое Методическое пособие по составлению финансовых отчетов: практические рекомендации по применению

12

72

О порядке списания добавочного капитала, отраженного в финансовых отчетах за 2019 год

12

77

О списании отсроченных активов и обязательств по подоходному налогу

12

78

О списании затрат по ремонту основных средств, отраженных в балансе за 2019 год в составе расходов будущих периодов

12

79

О порядке и периодичности пересчета дебиторской задолженности и обязательств в иностранной валюте

12

80

POLITICI CONTABILE PE ANUL 2021 • УЧЕТНЫЕ ПОЛИТИКИ НА 2021 ГОД

Alexandru NEDERIŢA

Particularităţile formării politicilor contabile pe anul 2021

12

81

MICUL BUSINESSCONTABILITATE ȘI IMPOZITARE •
МАЛЫЙ БИЗНЕС: УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Елена АВДЕЕВА

Списываем топливо без проблем?

5

75

CONSULTANȚĂ JURIDICĂ • ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Александр СТАНИШЕВСКИЙ

Чрезвычайное положение: как быть с платой за наем?

4

91

Финал «туристического» спора

4

93

Andrei TĂRIŢA

Pandemia COVID-19 şi impactul acesteia asupra relaţiilor contractuale

6

74

Андрей ТАРЫЦА

Фактический и номинальный управляющие

10

81

Feodor GLADII

Pe scurt despre noua Lege nr. 75/2020 din domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului

10

86

PLANIFICARE FISCALĂ • НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Елена ЯВОРСКАЯ

Налогообложение зарплаты в 2021 году

7

42

DOCUMENTE PRIMARE• ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Valentina PANUŞ, Angela LUPU

Reglementarea documentării faptelor economice în cadrul entităţii

3

76

Valentina PANUŞ, Angela LUPU

Obligativitatea întocmirii unor documente

4

76

PRACTICĂ JUDICIARĂ  СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Александр СТАНИШЕВСКИЙ

Суды по косвенному методу

9

108

CONTABILITATE MANAGERIALĂ • УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ

Valentina PANUŞ

Determinarea capacităţii de producţie: aspecte specifice

11

81

DREPTUL MUNCII  ТРУДОВОЕ ПРАВО

Любовь МУРСА

О порядке и особенностях составления и применения графика отпусков

11

93

Тудор КАПША

В каких случаях допускается увольнение сотрудника за утрату к нему доверия

11

95

О возможности привлечения работника к дисциплинарной ответственности

11

96

Любовь МУРСА

Штатное расписание в вопросах и ответах

12

101

Mihai POPOVICI

Privind modul de determinare a indemnizaţiei unice pentru decesul angajatului în urma unui accident de muncă

12

103

LEGISLAȚIA MUNCII ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Любовь МУРСА

Перевод работников на удаленную работу в условиях чрезвычайного положения

3

94

ORGANIZAREA ȘI REMUNERAREA MUNCII • ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА

Елена ЯВОРСКАЯ, Любовь МУРСА

Трудовые отношения в чрезвычайной ситуации

4

44

Тудор КАПША

О выплате ежемесячного пособия по безработице в период чрезвычайного положения

4

55

Любовь МУРСА

Дистанционная работа – это актуально!

6

79

Tudor CAPŞA

Privind transferul angajatului la un alt loc de muncă fără acordul acestuia şi fără modificarea contractului individual de muncă

6

82

Privind munca suplimentară şi numărul maxim de ore lucrate peste programul stabilit

6

82

Privind transferarea zilelor de repaus sau de lucru în altă perioadă

6

83

Privind recuperarea zilelor declarate libere în legătură cu anunţarea stării de urgenţă în sănătate publică

6

84

Любовь МУРСА

Прекращение трудовых отношений: основания и порядок действий

7

77

Любовь МУРСА

Оформляем трудовые отношения

8

86

Tudor CAPŞA

Privind necesitatea aprobării statelor de personal ale entităţii

8

90

Privind transferul temporar al angajatului în altă funcţie din cadrul entităţii

8

90

Privind aplicarea la solicitarea angajatului a programului flexibil de muncă

8

91

Privind compensarea cu timpul liber a muncii suplimentare

8

92

Privind concedierea angajatului-pensionar pentru limită de vârstă

8

93

Întrebări  răspunsuri • Вопросы – ответы

Parascovia CEBOTARENCO

Privind deducerea cheltuielilor aferente tichetelor de masă acordate angajaţilor care prestează munca la distanţă

6

42

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE INFORMEAZĂ •
АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ ИНФОРМИРУЕТ

Privind raportarea achiziţiilor publice în condiţiile pandemiei de coronavirus (COVID-19)

8

94

Gheorghe MOVILEANU

Lista de interdicţie a operatorilor economici: cadrul legal şi modul de aplicare

9

112

CALENDARUL CONTRIBUABILULUI •
КАЛЕНДАРЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

2

85

3

97

4

96

5

102

6

85

7

86

8

95

9

115

10

96

11

97

12

105

SINTEZA ACTELOR • ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ

2

107

3

115

4

108

ACTUALIZĂRI ÎN BGPF • ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП

2

89

3

101

4

99

5

105

6

89

7

88

8

97

9

118

10

98

11

99

12

108

MATERIALE OFICIALE • ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI IN ACTELE OFICIALE •
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ

CODUL FISCAL

Titlul I. DISPOZIŢII GENERALE

1

3

Titlul II. IMPOZITUL PE VENIT

1

10

Titlul III. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

1

42

Titlul IV. ACCIZELE

1

62

Titlul V. ADMINISTRAREA FISCALĂ

1

72

Titlul VI. IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE

1

134

Titlul VI¹. IMPOZITUL PE AVERE

1

139

Titlul VII. TAXELE LOCALE

1

140

Titlul VIII. TAXELE PENTRU RESURSELE NATURALE

1

145

Titlul IX. TAXELE RUTIERE

1

149

Titlul X. ALTE REGIMURI FISCALE

1

159

Lege pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal

1

163

Lege pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal

1

177

Lege pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal

1

181

Lege pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal

1

183

Lege pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal

1

186

Lege pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal

1

189

Lege pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal

1

189

Lege pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal

1

190

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1

191

Раздел II. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

1

199

Раздел III. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

1

234

Раздел IV. АКЦИЗЫ

1

256

Раздел V. НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

1

266

Раздел VI. НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

1

336

Раздел VI¹. ПОИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ

1

342

Раздел VII. МЕСТНЫЕ СБОРЫ

1

343

Раздел VIII. СБОРЫ ЗА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

1

348

Раздел IX. ДОРОЖНЫЕ СБОРЫ

1

352

Раздел X. ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ

1

362

Закон о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса

1

366

Закон о введении в действие раздела III Налогового кодекса

1

382

Закон о введении в действие раздела IV Налогового кодекса

1

386

Закон о введении в действие раздела V Налогового кодекса

1

389

Закон о введении в действие раздела VI Налогового кодекса

1

392

Закон о введении в действие раздела VII Налогового кодекса

1

395

Закон о введении в действие раздела VIII Налогового кодекса

1

396

Закон о введении в действие раздела IX Налогового кодекса

1

396

ACTE NORMATIVE NOI • НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

IMPOZITUL PE VENIT • ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (nr. 40 din 9 martie 2020)

3

118

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ ȘI ACCIZELE • НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И АКЦИЗЫ

Приказ Министерства финансов об утверждении Положения о возмещении НДС предприятиям – плательщикам НДС, которые зарегистрировали суммы НДС, подлежащие вычету в последующем периоде
(№ 76 от 16 июня 2020 г.)

6

101

ADMINISTRARE FISCALĂ • НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale (nr. 704 din 27 decembrie 2019)

2

111

Закон о внесении изменений в Закон об акционерных обществах
№ 1134/1997 (извлечение) (№ 18 от 20 февраля 2020 г.)

4

109

Lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative (extras) (nr. 60 din 23 aprilie 2020)

5

108

Приказ Министерства финансов о внесении изменений в Приказ Министерства финансов № 126 от 4 октября 2017 г.
(№ 77 от 17 июня 2020 г.)

6

104

Инструкция по учету налогоплательщиков
(утверждена Приказом ГНС № 352 от 28 сентября 2017 г.)

6

106

Приказ министра финансов об утверждении Методических рекомендаций по внедрению изменений к Приказу министра финансов № 118/2013, утвержденных Приказом министра финансов № 48/2019
(в силу с 26.06.2020) (№ 74 от 15 июня 2020 г.)

7

98

Ordinul SFS privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”
(nr. 317 din 26 iunie 2020)

7

99

Регламент о порядке использования талонов на питание
(утвержден Постановлением Правительства № 227 от 12 марта 2018 г.)

7

107

Закон о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых нормативных актов (№ 102 от 18 июня 2020 г.)

7

111

Закон о внесении изменений в некоторые нормативные акты
(№ 114 от 9 июля 2020 г.)

8

102

Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor (nr. 96 din 30 iulie 2020)

8

107

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IALS 21) „Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plaţi” şi Modul de completare a acesteia (nr. 95 din 30 iulie 2020)

10

105

Решение Торгово-промышленной палаты об утверждении Положения о выдаче заключения о подтверждении обстоятельств, оправдывающих неисполнение обязательства (№ 35/1 от 25 сентября 2020 г.)

10

109

Приказ Министерства финансов об утверждении типового формуляра (форма IPC 21) Отчета об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и начисленных взносов обязательного государственного социального страхования и Инструкции о порядке его заполнения (№ 94 от 30 июля 2020 г.)

11

106

Постановление Правительства об оценке и переоценке недвижимого имущества в целях налогообложения (№ 827 от 18 ноября 2020 г.)

12

110

ASIGURĂRI SOCIALE • СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Закон о внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Молдова
№ 154/2003 (№ 115 от 9 июля 2020 г.)

8

103

Закон о внесении изменений в статью 14 Закона о страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
№ 756/1999 (№ 149 от 16 июля 2020 г.)

8

106