Сегодня: Среда 23 января 2019 | EUR: 19.4475 | USD: 17.1200
 
"Contabilitate şi audit" № 3, 2009
Главная » Архив журнала » № 3, 2009 » ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАПРОС "Contabilitate şi audit"

Privind achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de către titularii patentei de întreprinzător

În redacţia revistei noastre sosesc numeroase întrebări privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din plăţile (drepturile) efectuate de titularii de patentă conform contractelor de prestare a serviciilor.

 

Specialiştii C.N.A.M. afirmă că, în cazul în care contractul de prestare a serviciilor este încheiat cu titularul patentei de întreprinzător (care este asigurat în mod individual şi a achitat primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în conformitate cu prevederile punctului 1 litera d) din anexa nr. 2 la Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală), agenţii economici trebuie să calculeze şi să reţină primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din sumele plătite titularului de patentă pentru prestarea de servicii.

Redacţia s-a adresat către Parlamentul Republicii Moldova cu rugămintea să explice dacă titularii de patentă de întreprinzător – persoane fizice neangajate, care obţin venituri în baza contractelor de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor, trebuie să achite primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de două ori: o dată – în formă de sumă fixă şi a doua oară – în formă de contribuţie procentuală la alte recompense.

Mai jos publicăm răspunsul Comisiei parlamentare pentru protecţie socială, sănătate şi familie.

Comisia parlamentară pentru protecţie socială, sănătate şi familie a examinat, în comun cu Direcţia juridică a Aparatului Parlamentului, adresarea Dumneavoastră privind aplicarea corectă a normelor legislaţiei referitoare la achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de către titularii de patentă şi explică următoarele.

1. În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2009 nr. 263-XVI din 11.12.2008, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută pentru categoriile de plătitori, prevăzute de Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se stabileşte în mărime de 2637,6 lei.

În acest sens, titularii patentei de întreprinzător cad sub incidenţa Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XV din 26.12.2002 şi achită primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, în conformitate cu prevederile legale sus-menţionate.

2. Concomitent, Legea nr. 263-XVI din 11.12.2008, în art. 4, alin. (1), stipulează că prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în mărime procentuală la salariu şi la alte recompense pentru categoriile de plătitori, prevăzute de Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002, se stabileşte în mărime de 7% (3,5% pentru angajator şi 3,5% pentru salariat).

Din conţinutul prevederii invocate rezultă că aceasta se referă la plătitorii care au calitatea de angajator şi salariat. Potrivit art. 1 din Codul muncii, ca angajator se consideră persoana juridică (unitatea) sau persoana fizică care angajează salariaţi în bază de contract individual de muncă încheiat conform prevederilor prezentului cod, iar ca salariat este recunoscută persoana fizică care prestează o muncă conform unei anumite specialităţi, calificări sau într-o anumită funcţie, în schimbul unui salariu, în baza contractului individual de muncă.

Contractele de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor ori contractele civile (invocate în adresare) nu fac parte din contractele individuale de muncă între angajator şi salariat conform art. 1 şi art. 45–65 din Codul muncii, în legătură cu ce faţă de părţile contractante respective (raporturile dintre care sînt reglementate de Codul civil) nu se aplică norma citată mai sus privitor la plata a 7% (ce vizează raporturile de muncă).

Totodată, faptul asigurării unei persoane se confirmă prin poliţa de asigurare, care este un document, în temeiul căruia persoana asigurată beneficiază de volumul integral de asistenţă medicală, prevăzut în Programul unic şi acordat de prestatorii de servicii medicale, conform art. 6 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-ХIII din 27.02.1998.

Prin urmare, titularii patentei de întreprinzător achită doar primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă conform prevederilor anexei 2, pct. 1, lit. d) din Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002 (fără plata suplimentară a altor prime).

 

Preşedintele Comisiei                                                                            Valentina BULIGA

 

Парламентская Комиссия по социальной защите, здравоохранению и семье рассмотрела совместно с Юридическим управлением Аппарата Парламента Ваше обращение о порядке применения законодательных норм, касающихся уплаты взносов обязательного медицинского страхования патентообладателями, и разъясняет следующее1.

1. В соответствии с положениями ч. (2) ст. 4 Закона о фондах обязательного медицинского страхования на 2009 год 263-XVI от 11.12.2008 г. взнос обязательного медицинского страхования, исчисленный в виде фиксированной суммы в абсолютной величине для категорий плательщиков, указанных в Законе о размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского страхования, устанавливается в размере 2 637,6 лея.

В данном контексте обладатели предпринимательского патента подпадают под действие Закона о размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского страхования 1593-XV от 26.12.2002 г. и уплачивают взносы обязательного медицинского страхования в фиксированной сумме согласно вышеуказанным законодательным положениям.

2. Одновременно, Закон № 263-XVI от 11.12.2008 г. в ч. (1) ст. 4 предусматривает, что взнос обязательного медицинского страхования, исчисленный в процентном отношении к заработной плате и другим формам оплаты труда для категорий плательщиков, указанных в Законе № 1593-XV от 26.12.2002 г., устанавливается в размере 7 процентов (3,5 процента для работодателя и 3,5 процента для работника).

Из указанного положения вытекает, что оно касается плательщиков, имеющих статус работодателя и работника. Согласно ст. 1 Трудового кодекса работодателем считается юридическое лицо (предприятие) или физическое лицо, нанимающее работников на основании индивидуального трудового договора, заключенного в соответствии с положениями настоящего кодекса, а работником – физическое лицо, выполняющее работу, соответствующую определенной специальности, квалификации или должности, и получающее заработную плату на основании индивидуального трудового договора.

Договоры на выполнение работ или на оказание услуг, а также гражданские договоры (упомянутые в обращении) не относятся к индивидуальным трудовым договорам, заключаемым между работодателем и работником согласно ст. 1 и ст. 45–65 Трудового кодекса. Поэтому к соответствующим договаривающимся сторонам, взаимоотношения которых регламентируются Гражданским кодексом, не применяется вышеуказанная норма по уплате 7% (она касается трудовых отношений).

В то же время, страхование лица подтверждается страховым полисом, являющимся документом, на основании которого застрахованное лицо пользуется полным объемом медицинской помощи, предусмотренной Единой программой и предоставляемой поставщиками медицинских услуг, согласно ст. 6 Закона об обязательном   медицинском   страховании 1585-XIII от 27.02.1998 г.

Следовательно, обладатели предпринимательского патента уплачивают лишь взносы обязательного медицинского страхования в фиксированной сумме согласно положениям лит. d) п. 1 приложения 2 к Закону № 1593-XV от 26.12.2002 г. (без дополнительной уплаты других взносов).

 

Председатель Комиссии                                                                     Валентина БУЛИГА1 Неофициальный перевод ответа Парламентской Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.