Сегодня: Среда 7 декабря 2022 | EUR: 20.5235 | USD: 19.5156
 
"Contabilitate şi audit" № 3, 2022
Главная » Архив журнала » № 3, 2022 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii martie

Donaţiile în susţinerea refugiaţilor sunt deductibile în scopuri fiscale

 

În vederea încurajării donaţiilor pentru plasamentul temporar şi gestionarea fluxului de refugiaţi, prin Dispoziţia CSE a Republicii Moldova nr. 4 din 1 martie 20221, se permite:

■ deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente donaţiilor menţionate;

■ deducerea TVA aferente procurărilor utilizate pentru efectuarea donaţiilor şi livrărilor cu titlu gratuit neimpozabile cu TVA, în scopurile respective, cu excepţia celor scutite de TVA şi specificate în art. 103 din CF;

■ deducerea în scopuri fiscale a donaţiilor umanitare în susţinerea poporului ucrainean, achitate la conturile bancare deschise de Ministerul Finanţelor.

Explicaţii suplimentare la acest subiect sunt oferite în prezentul număr al revistei2.

 

A fost completat Nomenclatorul codurilor facilităţilor fiscale

Prin Ordinul SFS nr. 75/20223, Nomenclatorul codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit4 a fost completat cu o nouă facilitate (codul 4j). Aceasta vizează administraţia parcurilor pentru tehnologia informaţiei şi se acordă pe un termen nelimitat. Reamintim că, potrivit art. 514 din CF, sunt scutite de impozitul pe venit sursele de venit ale administraţiei parcului pentru tehnologia informaţiei, prevăzute la art. 6 alin. (3) din Legea nr. 77/20165.

 

Salariul minim garantat în sectorul real a fost aprobat

Prin HG nr. 142/20226, începând cu 1  aprilie 2022, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se stabileşte în mărime de 20,71 lei pe oră sau 3  500  de lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună. Potrivit HG nr. 165/20107, în cazul aplicării de către unităţile cu autonomie financiară a sistemului tarifar/netarifar de salarizare, cuantumul lunar total al salariului unui angajat nu poate fi mai mic decât cel minim garantat în sectorul real.

Atenţionăm că, potrivit pct. 21 din HG nr. 743/20028, în unităţile cu autonomie financiară cuantumul menţionat se aplică pentru muncitorii necalificaţi, iar pentru alte categorii de personal acesta se majorează în funcţie de calificarea, gradul de pregătire profesională şi de competenţă al salariatului, precum şi de gradul de răspundere pe care îl implică funcţiile/lucrările executate şi complexitatea lor, prin aplicarea coeficienţilor prevăzuţi de hotărârea în cauză. În cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real nu  se include salariul suplimentar (sporurile, suplimentele, adaosurile şi premiile curente) şi alte plăţi de stimulare sau compensare.

 

A fost modificată Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget

Prin Ordinul SFS nr. 104/20229, în Instrucţiunea menţionată10 au fost operate diverse modificări, inclusiv cu caracter redacţional:

■ pentru accesarea online a datelor privind obligaţiile faţă de bugetul public naţional, contribuabilii vor utiliza serviciul electronic „Contul curent al contribuabilului”, disponibil în cadrul sistemului „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe portalul www.sfs.md (pct. 4);

■ accesul la serviciul electronic „Contul curent al contribuabilului” se oferă în mod automatizat administratorului contribuabilului prin intermediul sistemului „Cabinetul personal al contribuabilului” (pct. 6).

 

Se propun modificări la unele acte normative

Ministerul Finanţelor a elaborat proiectul hotărârii de Guvern11 care prevede modificarea Regulamentului aprobat prin HG nr. 693/201812, şi anume:

stabilirea cuantumului deductibil în scopuri fiscale al cheltuielilor suportate pentru transportul organizat al angajaţilor/zilierilor în limita maximă a plafonului mediu de 45 de lei (fără TVA) (în prezent 35 de lei) per angajat/zilier pentru fiecare zi efectiv lucrată (pct. 34);

majorarea limitei maxime permise spre deducere a cheltuielilor pentru hrana organizată a angajaţilor/zilierilor de la 45 de lei la 60 de lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată (pct. 40);

permiterea spre deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor privind amortizarea şi reparaţia mijloacelor fixe conform art.  261 din CF agenţilor economici care, pe parcursul anului fiscal, obţin sau li se retrage titlul de rezident al parcului IT, pentru perioada aplicării regimului de impozitare stabilit în titlul II din CF (pct. 502).

Totodată, se prevede completarea Regulamentului aprobat prin HG nr.  704/201913 cu noul punct 163. Potrivit acestuia, valoarea amortizabilă a mijloacelor fixe ale agenţilor economici cărora le-a fost retras titlul de rezident al parcului IT este egală cu valoarea contabilă ajustată cu suma din reevaluarea şi deprecierea acestora, anterior recunoscute, la începutul lunii următoare celei în care a fost retras titlul de rezident al parcului.2 Vezi p. 7.

 

3 MO nr. 53–59/25.02.2022.

 

4 Aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1080/2012.

 

5 Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.

 

6 MO nr. 68–71/11.03.2022.

 

7 Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.

 

8 Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară.

 

9 MO nr. 73–77/18.03.2022.

 

10 Aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400/2014.

 

12 Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător.

 

13 Regulamentul privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.