Сегодня: Понедельник 28 ноября 2022 | EUR: 20.1360 | USD: 19.3783
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 12, 2018
Главная » Архив журнала » № 12, 2018

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii decembrie
Павел ТОСТОГАН
Пульс декабря
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Olga GOLBAN
Completarea notelor de informare privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut pentru anul 2018

La data de 25 ianuarie 2019, survine termenul-limită de prezentare a Notei de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (formele IALS 14/IALS 18), Notei de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR 14) şi a Notei de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei în folosul angajaţilor (forma ISAPTI 17).

În prezentul articol sunt dezvăluite particularităţile completării şi prezentării notelor de informare nominalizate, precum şi ale corectării acestora în cazul depistării în ele a unor greşeli după prezentare

 

Alexandru NEDERIŢA, Artur VÎRTOSU
Cum să implementăm noua Lege a contabilităţii şi raportării financiare

Începând cu 1 ianuarie 2019 va intra în vigoare Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017. În vederea implementării acesteia, entităţile şi grupurile urmează să efectueze un şir întreg de măsuri prioritare. Principalele dintre acestea sunt dezvăluite în prezentul articol şi vizează: raportarea entităţii şi a grupului, după caz, la categoria respectivă în funcţie de criteriile de mărime; selectarea modului de ţinere a contabilităţii şi de aplicare a standardelor de contabilitate; identificarea persoanelor responsabile de ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară; aprobarea procedurilor interne privind identificarea persoanelor responsabile de efectuarea (producerea) faptelor economice şi ţinerea registrelor contabile; aplicarea prevederilor aferente cerinţelor faţă de contabilul-şef sau altă persoană responsabilă de organizarea şi conducerea contabilităţii; selectarea setului de situaţii financiare individuale ce urmează a fi întocmit începând cu 1 ianuarie 2019; organizarea sistemului de control intern (în cazul absenţei acestuia); tranziţia la IFRS a entităţilor care corespund criteriilor de raportare la entităţile de interes public etc.

Елена ЯВОРСКАЯ
Налоговые последствия списания запасов

Приближение нового года у бухгалтеров ассоциируется со списанием материальных ценностей. Как известно, списание необходимо для того, чтобы баланс отражал реальную ситуацию.

В данной статье рассмотрено списание запасов по причинам, отличным от их использования по прямому назначению. Прямое назначение запасов зависит от их хозяйственной роли: товары – для продажи, сырье – для переработки, инструменты – для выполнения работ. Иногда эти роли меняются: товары перерабатываются, сырье и инструменты – продаются, и это все считается нормальным с экономической и налоговой точек зрения. Впрочем, вряд ли всегда можно однозначно говорить о налоговых последствиях, ведь всем известно, как самый обычный и необходимый расход топлива для автомобилей иногда подвергается сомнению.

Списание запасов, так сказать, без пользы, без перевоплощения или без выгоды – тем более вызывает вопросы, в основном - о налоговых последствиях. Об этом и идет речь в данной статье. Сразу обращаем внимание на то, что рассмотрены ситуации, в которых в потере или порче запасов нет вины или халатности работников

 

Victoria BELOUS
Aspecte noi privind impozitarea cu TVA a serviciilor de cazare şi a produselor alimentare

Prin Legea nr. 178 din 26.07.2018 cu privire la modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al R. Moldova, 309-320/496, 17.08.2018) au fost operate modificări la art. 96 din Codul fiscal care stabileşte regimul de impozitare cu TVA a serviciilor de cazare şi livrare a produselor alimentare. Astfel, a fost exclusă condiția că cota redusă a TVA în mărime de 10 % se aplică doar serviciilor de cazare și produselor alimentare livrate de către agenți economici care desfășoară exclusiv activități de cazare și/sau alimentate publică, cota respectivă fiind aplicată agenților economici care practică concomitent şi alte activităţi.

În prezentul articol sunt oferite explicaţii pe marginea celor menţionate mai sus

Andrei JIZDAN
Particularităţile aplicării cotei reduse a TVA în domeniul HORECA

Odată cu operarea modificărilor în art. 96 lit. b) din Codul fiscal (CF), iniţial prin Legea nr. 178/2018 şi ulterior prin Legea nr. 229/2018, prin care a fost introdusă cota redusă a TVA în mărime de 10 % la produsele alimentare, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici din sectorul HORECA (hoteluri, restaurante, cafenele), au apărut unele dubii cu privire la aplicarea corectă a legislaţiei fiscale. Acestea se datorează faptului că în cadrul activităţii agenţilor economici din domeniul alimentaţiei publice apar deseori situaţii când pentru prepararea bucatelor se utilizează mărfuri supuse accizelor (de exemplu, alcool sau bere). De asemenea, pentru prepararea unor băuturi (de exemplu, cocktail-uri sau fresh-uri produse din sucuri naturale şi cu un anumit procent de alcool) pot fi utilizate atât mărfuri nesupuse accizelor, cât şi mărfuri supuse accizelor.

Autorul prezentului articol oferă explicaţii pe marginea unor întrebări, cum ar fi: există oare posibilitatea definirii clare a noţiunii „produs alimentar” în sensul aplicării art. 96 lit. b) din CF? pot fi oare considerate ca produse alimentare băuturile răcoritoare care nu conţin alcool şi, respectiv, nu sunt supuse accizelor, şi se aplică oare pentru acestea cota TVA în mărime de 10 %? ce cotă a TVA se aplică pentru produsele la prepararea cărora se utilizează atât mărfuri nesupuse accizelor, cât şi mărfuri supuse accizelor?

 

Вера БАЧУ
Декларирование продаж за наличный расчет на суммы свыше 200 000 леев

В целях выполнения требований Директивы Европейского Парламента и Совета Европейского Союза № 2015/849 от 20 мая 2015 г. в конце прошлого года Парламентом Республики Молдова был принят новый Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017. Данным Законом были введены новые отчетные единицы, одной из которых являются физические и юридические лица, реализующие товары на сумму не менее 200 000 леев или эквивалентную сумму, при условии осуществления платежей наличными, независимо от того, совершается ли сделка одной или несколькими операциями, которые представляются взаимосвязанными.

Указанное нововведение вызвало много вопросов у бухгалтеров. Например, непонятно, как быть в случаях, когда оплата наличными осуществляется несколькими операциями или если предприятия не ведут учет продаж физическим лицам за наличный расчет в аналитике по покупателям. Соответствующие разъяснения представлены автором данной статьи

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Ольга ГОЛБАН
Обложение услуг по предоставлению внаем залов и оборудования для конференций по стандартной ставке НДС
Особенности выписки налоговой накладной по авансам, полученным предприятиями общепита
Olga GOLBAN
Corectarea facturii fiscale care, după atribuirea codului de plătitor al TVA, a fost emisă fără reflectarea sumei TVA
Aplicarea TVA la serviciile prestate de un avocat din România
Privind obligaţia ONC de reţinere a impozitului din plăţile achitate nerezidentului
Лилия КАУШ - ЦАПУ
Подоходный налог из ликвидационных выплат учредителям
Roman VIERU
Privind modul de reflectare a facturilor fiscale aferente discontului
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind documentarea exportului de mărfuri
Privind documentarea producţiei agricole transmise în contul plăţii de arendă a terenurilor agricole
Privind impozitarea câştigurilor de la campaniile promoţionale
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
О новом отчете TFD 19
Об отсутствии обязательств по сбору за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров за транспортные единицы, используемые для перевозки грузов
О местном бюджете, в который уплачивается сбор за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров при оказании услуг такси
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Victoria BELOUS
Noi excepţii la efectuarea controalelor fiscale pentru perioadele fiscale de până la 1 ianuarie 2018

La data de 17 august 2018, a intrat în vigoare Legea privind declararea voluntară şi stimularea fiscală nr. 180/2018 prin care a fost instituită interdicţia de efectuare a controalelor fiscale pentru perioadele fiscale de până la 1 ianuarie 2018, cu unele excepţii.

Astfel, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea menţionată, organele cu atribuţii de administrare fiscală nu vor efectua controale asupra corectitudinii calculului, declarării şi achitării impozitelor, taxelor şi a altor plăţi aferente bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru perioadele fiscale de până la 1 ianuarie 2018, cu excepţia controalelor efectuate în conformitate cu prevederile capitolului 111 din titlul V al Codului fiscal.

La 30 noiembrie 2018, a fost publicată Legea nr. 243/2018 prin care au fost operate modificări în Legea nr. 180/2018. Ca urmare, art. 16 a fost completat cu alineatele (11) şi (12), fiind astfel extinsă lista persoanelor şi motivelor pentru care organele cu atribuţii de administrare fiscală pot efectua controale fiscale pentru perioadele fiscale de până la 1 ianuarie 2018.

În prezentul articol sunt oferite explicaţii pe marginea celor menţionate mai sus

 

Consecinţele indicării seriei facturii fiscale cu litere minuscule în anexele la Declaraţia privind TVA

Conform pct. 4 din Modul de completare a Declaraţiei privind TVA, la declaraţia menţionată se prezintă în mod obligatoriu anexa nr. 1 „Lista facturilor fiscale primite” (forma TVA FACT) şi anexa nr. 2 „Lista facturilor fiscale eliberate” (forma TVA LIVR) care constituie părţi indispensabile ale acesteia.

În Modul de completare a Declaraţiei privind TVA nu se prevede expres faptul că seria facturilor fiscale eliberate/primite trebuie să fie indicată doar cu litere majuscule. Dat fiind acest fapt, autoarea prezentei publicaţii demonstrează că indicarea seriei facturilor fiscale eliberate/primite cu litere minuscule nu poate atrage aplicarea sancţiunilor pentru completarea incorectă a Declaraţiei privind TVA

 

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare în cazul indicării greşite a codului IBAN
Privind sancţiunile asupra cărora se răsfrânge amnistia fiscală
Privind efectuarea controlului fiscal la persoanele fizice care solicită restituirea impozitului pe venit pentru anii precedenţi
Privind neefectuarea controalelor fiscale la persoanele fizice pentru perioadele fiscale de până la 01.01.2018
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Despre impactul corectării contribuţiilor de asigurări sociale după data de 01.01.2018

Modul de corectare a contribuţiilor de asigurări sociale atât pentru perioadele de până la 01.01.2018, cât şi după această dată a fost explicat în unele articole anterioare publicate în revista „Contabilitate şi audit". Recent, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 424–429/16.11.2018, a fost publicat Ordinul CNAS nr. 144-A/2018 prin care a fost aprobat Regulamentul cu privire la recuperarea sumelor achitate necuvenit sub formă de prestaţii de asigurări sociale ca urmare a prezentării declaraţiilor corectate.

În contextul celor menţionate mai sus, autoarea prezentului articol atenţionează cititorii asupra unor aspecte ce ţin de responsabilităţile angajatorului în cazul corectării informaţiei reflectate în conturile persoanelor asigurate după data de 01.01.2018

 

Olga GRINEVICI
Privind dreptul la indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în cazul producerii unui accident de muncă
Privind asigurarea socială şi medicală la încheierea contractului privind dreptul de autor
Modul de achitare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în cazul în care perioada de incapacitate începe într-un an şi se termină în alt an
Privind asigurarea socială şi medicală a cetăţenilor străini angajaţi în întreprinderi cu investiţii străine
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Ghenadie NEGARĂ
Operaţiuni specifice în formaţiunile de avocaţi – monografie contabilă

În numerele precedente ale revistei „Contabilitate şi audit” au fost abordate aspectele problematice ale organizării şi conducerii contabilităţii în formaţiunile de avocaţi din Republica Moldova, inclusiv în birourile asociate şi cabinetele avocaţilor. Chiar dacă analizele au constat, în principal, în evidenţierea unor probleme şi propunerea soluţiilor de rezolvare a acestora, aspectul contabil practic în aceste formaţiuni a fost omis oarecum intenţionat şi lăsat neexaminat pentru a fi relatat ulterior discuţiilor avute în rândul specialiştilor în domeniu pe marginea publicaţiilor de mai sus.

În urma publicaţiilor anterioare, au apărut mai multe întrebări de ordin practic la acest capitol, cele mai frecvente referindu-se la monografia contabilă privind veniturile şi cheltuielile în formaţiunile de avocaţi, precum şi decontările cu avocaţii acestor formaţiuni. Autorul prezentului articol propune răspunsuri la întrebările apărute , pornind de la ipoteza conform căreia cabinetul avocatului, ca şi biroul asociat, organizează şi conduce contabilitatea în baza dublei înregistrări, cu aplicarea planului de conturi contabile, registrelor contabile şi situaţiilor financiare. Totodată, el sintetizează într-o manieră accesibilă concluziile şi propunerile formulate anterior

 

Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Подача таможенной декларации и фактический импорт имеют место в разных месяцах – какой из них является отчетным?

В связи с внедрением таможенной декларации в электронном виде предприятия, занимающиеся импортом товаров, часто сталкиваются с такой ситуацией: брокеры заполняют электронную таможенную декларацию за день-два до прохождения таможни, и если это выпадает на конец месяца (например, на 28.09.2018), бывает, что товары пересекают границу уже в следующем месяце (например, 01.10.2018). Учитывая вышесказанное, автор данной публикации разъясняет следующие моменты: когда у предприятий возникает обязательство перед бюджетом по начислению сбора за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда, – в сентябре или в октябре ( согласно примеру); в декларации по НДС за какой месяц должна быть указана данная декларация на импорт

 

УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Dorel NOROC, Tatiana PRISACAR
Utilizarea sumelor desemnării procentuale în scopul acoperirii cheltuielilor administrative ale ONС

Autorii prezentului articol, în baza unui exemplu concret, exemplifică modul de utilizare a sumelor desemnării procentuale în scopul acoperirii cheltuielilor administrative ale ONС. Recomandările respective sunt fundamentate pe prevederile Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat prin HG nr. 1286/2016

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Поимущественный налог

Поимущественный налог относительно «молод»: его ввели в 2016 году для физических лиц, обладающих недвижимостью с кадастровой стоимостью от 1,5 млн. леев и площадью от 120 кв.м. Несмотря на свой юный возраст, поимущественный налог ( в народе называемый «налогом на роскошь») уже вызвал немалое количество споров: его обжаловали в налоговой службе и судебных инстанциях, требовали даже признать его неконституционным. У недовольных − различные аргументы, но требование одно: отмена обязательства по данному налогу. Добились этого не все, зато практика выявила сильные и слабые места налогообложения «роскоши».

В данной статье рассмотрены различные спорные ситуации: облагаются ли поимущественным налогом гаражи; являются супруги как бы одним неделимым субъектом налогообложения поимущественным налогом; как быть, если налогоплательщик не согласен с кадастровой стоимостью имущества; можно ли считать применение двух налогов на недвижимость двойным налогообложением

 

ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Alexandru FRECĂUŢEANU
Contabilitatea costurilor parcului de maşini şi tractoare în agricultură: reglementări şi oportunităţi

În contextul subiectului propus spre examinare în prezentul articol, autorul oferă răspunsuri la următoarele întrebări: poate fi oare aplicată în continuare metoda în tranzit la reflectarea costurilor cu personalul şi a valorii motorinei consumate de tractoare; mai sunt încă în vigoare prevederile aferente hectarelor-etalon convenţionale sau acest indicator urmează a fi înlocuit cu altul; cât de corectă este noua modalitate de raportare la costuri a valorii anvelopelor instalate pe maşinile agricole şi în ce măsură aceasta corelează cu alte acte normative

ОПЫТ РАБОТЫ
Татьяна ТУНГУСКОВА
Ошибки в учете задолженностей: как найти и исправить

В связи с приближением периода инвентаризации активизируется проверка аналитики счетов дебиторов и кредиторов, что легко осуществить с помощью встроенных в программу стандартных отчетов. При этом нет более надежного документа, констатирующего наличие или отсутствие задолженности, чем Акт сверки взаимных расчетов между экономическими агентами. После его подписания сторонами сальдо расчетов подтверждается и может служить основанием для заполнения соответствующих строк годового баланса.

Иногда входящие акты сверок не доходят до бухгалтерии - оба экземпляра подписываются неуполномоченными лицами. Экземпляр партнера уходит обратно, а бухгалтерия принимающей стороны получает акт в лучшем случае с опозданием.

В данной статье представлены рекомендации, касающиеся упорядочения обмена актами сверок между юридическими и физическими лицами

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Тудор КАПША
О порядке оплаты нерабочих праздничных дней
Об оплате сверхурочной работы различных категорий работников
Tudor CAPŞA
Privind condiţiile de negociere a contractului de formare profesională continuă cu contabila firmei
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОГЛАСНО НОВЫМ НСБУ
Alexandru NEDERIŢA, Tatiana PRISACAR
Corespondenţa conturilor privind contabilitatea operaţiunilor cu aplicarea conturilor extrabilanţiere (sfârşit, începutul vezi în revista „Contabilitate şi audit”, 2016, nr. 8–12; 2017, nr. 3–7, 9–12; 2018, nr. 3–11)

Prezentul articol este o continuare a ciclului de publicaţii cu genericul „Corespondenţa conturilor contabile conform noilor SNC” (acestea pot fi decupate din revistă de către cititori şi păstrate ca o carte separată). Sunt examinate formulele contabile perfectate în cazul aplicării conturilor 911 - 925

Александр НЕДЕРИЦА, Татьяна ПРИСАКАР
Корреспонденция счетов по учету операций с применением забалансовых счетов

Данная статья является продолжением цикла публикаций «Корреспонденция счетов бухгалтерского учета согласно новым НСБУ» (читатели могут вырезать их из журнала и хранить в виде отдельной книги). В ней рассмотрены бухгалтерские проводки, составляемые при использовании счетов 911 - 925

ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Геннадий БЕЖАН
Обзор законодательных и нормативных документов
ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Balanţa timpului de lucru pe anul 2019
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на январь 2019 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса