Сегодня: Понедельник 28 ноября 2022 | EUR: 20.1360 | USD: 19.3783
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 12, 2019
Главная » Архив журнала » № 12, 2019

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii decembrie
Павел ТОСТОГАН
Пульс декабря
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
Dorel NOROC
Politica fiscală şi vamală pentru anul 2020: simplitate, claritate, comoditate

Politica fiscală și vamală pentru anul 2020 a fost adoptată la 19 decembrie 2019. Scopul principal al acesteia derivă din obligația Guvernului și a Ministerului finanțelor de a asigura simplitate, claritate și comoditate în procesul de calculare, raportare și achitare a impozitelor și taxelor. Altfel spus, asigurarea unui sistem de impozite și taxe corect, eficient și cu minimum de incomodități și resurse pentru sectorul privat reprezintă nu opțiune, ci obligație a Guvernului.

Majoritatea propunerilor privind modificarea prevederilor legislației fiscale şi vamale, parvenite din partea mediului de afaceri, au fost luate în considerare și sunt expuse succint în prezentul articol. Pentru o generalizare exhaustivă a modificărilor care vor fi operate începând cu 1 ianuarie 2020, sunt menţionate și modificările prevăzute de legile nr. 115/2019 şi nr. 122/2019, adoptate de Parlament în luna august a anului curent

Светлана СЛОБОДЯНУ
Новая налоговая амортизация – как применять?

Обязательство по применению «нового» метода начисления налоговой амортизации, предусмотренного ст. 261 НК, еще с осени прошлого года вызывало озабоченность среди бухгалтеров. В 2019 году вопрос о том, какую нормативную базу применять для выполнения данного обязательства, так и не был прояснен. Текущий год прошел в трепетном ожидании разработки и публикации соответствующих постановлений Правительства и других нормативных актов в данной области.

Учитывая объемность и сложность методологии начисления налоговой амортизации основных средств и признания разниц от операций с ними, долгожданные изменения появятся в лучшем случае в конце текущего года. По этой причине регулирующие органы пошли навстречу налогоплательщикам и разрешили применять за 2019 год как «старый» метод начисления налоговой амортизации (по категориям собственности) на основании статей 26 и 27 НК в редакции на 31.12.2018, так и «новый» метод на основании ст. 261 НК, предоставив предприятиям право выбора. Более того, Министерство финансов предоставляет возможность руководствоваться проектом Положения об учете и начислении амортизации основных средств в целях налогообложения, если предприятие за 2019 год применит «новый» метод налоговой амортизации.

В данной статье представлены рекомендации относительно возможных вариантов начисления налоговой амортизации за 2019 год

 

ВНЕДРЯЕМ ИЗМЕНЕНИЯ В НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Comentarii privind conţinutul şi modul de aplicare a modificărilor de bază operate in SNC „Stocuri”

În prezentul articol sunt dezvăluite modificările principale operate în SNC „Stocuri”, prin Ordinul MF nr. 48/2019, şi care se referă la: modul de raportare a bunurilor la stocuri şi de reclasificare a acestora, contabilitatea stocurilor pe subdiviziuni, evaluarea și contabilizarea stocurilor obținute în urma ieșirii/reparației activelor imobilizate și OMVSD, precum și a deșeurilor recuperabile, evaluarea și contabilizarea stocurilor primite cu titlu gratuit (ca donaţie), evaluarea curentă a stocurilor prin metoda LIFO, contabilizarea și decontarea valorii anvelopelor şi acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport, contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor, calcularea uzurii OMVSD, prezentarea informațiilor

Comentarii privind conţinutul şi modul de aplicare a modificărilor de bază operate în SNC „Capital propriu şi datorii”

În prezentul articol sunt examinate conținutul și modul de aplicare a principalelor modificări operate în SNC „Capital propriu și datorii” prin Ordinul MF nr. 48/2019. Aceste modificări vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2020 și se referă la modul de contabilizare a elementelor de capital propriu și a datoriilor

Наталья ЦИРЮЛЬНИКОВА, Марчела ДИМА
Комментарии к изменениям, внесенным в НСБУ «Доходы»

Приказом МФ № 48/2019 в НСБУ «Доходы» были внесены следующие основные изменения: регламентирован порядок учета доходов от оказания услуг, если они не приняты заказчиком или имело место снижение их цены; установлена обязательность выделения в составе доходов процентов, полученных от аффилированных сторон; введены правила учета доходов, относящихся к положительным корректировкам стоимости долгосрочных и текущих финансовых инвестиций; установлена обязательность выделения в составе доходов дивидендов, полученных от субъектов, в которых отчитывающийся субъект имеет интерес участия; уточнен состав информации о доходах, подлежащей раскрытию в пояснительной записке к финансовым отчетам субъекта.

В данной статье рассмотрены указанные изменения, принимая во внимание изменения, внесенные в Общий план счетов бухгалтерского учета Приказом МФ № 100/2019

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Елена ЯВОРСКАЯ
Какие проблемы выявила молочка

В сентябре 2019 года многие предприятия, торгующие молочными продуктами, получили от поставщиков налоговые накладные на творожные и сметанные продукты, как и прежде по ставке НДС 8 %. Этот скоропортящийся товар был перепродан по той же ставке НДС.

Позже начались сюрпризы. Поставщики стали утверждать, что произошли законодательные изменения, в силу которых некоторые творожные и сметанные продукты облагаются НДС по ставке не 8 %, а 20 %, причем начиная с сентября 2019 года.

Поставщики вышли из сложившейся ситуации по-разному. Некоторые отозвали у покупателя первоначальный документ и выписали повторную налоговую накладную со ставкой НДС 20 %. Другие поступили оригинальнее, выписав в октябре дополнительную налоговую накладную, в которой сторнировали сентябрьские поставки творога и сметаны и тут же указали их со знаком плюс, но по ставке 20 %.

В свете вышеизложенного автором данной статьи представлены ответы на следующие вопросы: действительно ли произошли законодательные изменения в отношении ставки НДС на молочные продукты; верны ли способы корректировки сумм НДС, к которым прибегли поставщики; должен ли покупатель откорректировать учет сентябрьских продаж, и если да, то как это сделать; как и за какой месяц отразить эти поправки в Декларации по НДС

Pavel TOSTOGAN
Contractul de comodat: aplicarea TVA și a impozitului pe venit

În prezentul articol este dezvăluită situaţia în care o entitatea-mamă a transmis în folosinţă cu titlu gratuit entității-fiice, în baza contractului de comodat, o parte (10 %) din spaţiile clădirii construite recent în antrepriză. Acestea sunt utilizate de către comodatar (entitatea-fiică) în activitatea sa de întreprinzător. Cheltuielile aferente serviciilor comunale, de asemenea, sunt suportate de către comodatar.

În contextul celor menţionate mai sus, autorul publicaţiei oferă răspunsuri la următoarele întrebări: trebuie ajustate sau nu de către comodant (entitatea-mamă) sumele TVA raportate la deduceri la construcţia clădirii în partea ce se referă la spaţiile transmise conform contractului de comodat; vor apărea sau nu la declararea impozitului pe venit ajustări ale cheltuielilor comodantului; se consideră oare compensarea de către comodatar a uzurii bunului drept sursă de venit impozabilă; poate fi calificată compensarea respectivă drept o refacturare a cheltuielilor care nu constituie obiect al impunerii cu TVA; se permite sau nu deducerea de către comodatar a sumei TVA aferente procurărilor serviciilor de reparație a activului transmis acestuia în folosință; care este modalitatea de deducere a cheltuielilor cu reparațiile suportate de către comodatar în cazul bunurilor transmise în folosință cu titlu gratuit

 

Jana GRICIUC
Aspecte noi aferente Notei de informare IALS 18 şi modului de completare a acesteia

În prezentul articol sunt oferite comentarii privind modificările operate în Nota de informare IALS18 şi în modul de completare a acesteia care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2020. Totodată, autorul răspunde la întrebarea dacă formularul modificat al Notei de informare IALS18 urmează a fi prezentat şi pentru anul 2019 sau numai începând cu anul 2020

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind regimul fiscal al cheltuielilor aferente instruirii şi delegării persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii
Privind deducerea cheltuielilor aferente asigurării mijloacelor de transport primite în locaţiune
Privind consecinţele fiscale ale închirierii unui apartament pentru angajaţii entităţii
Privind valabilitatea în anul 2020 a certificatului de rezidenţă emis în anul 2019
Privind modul de calculare a taxei pentru poluarea mediului aferente mărfurilor aflate în regim de antrepozit vamal
Roman VIERU
Privind aplicarea TVA la livrarea mărfurilor în contul stingerii datoriei aferente penalităţii calculate
Privind obligaţiile aferente TVA în cazul nerespectării condiţiilor de acordare a facilităţii prevăzute la art. 103 alin. (1) pct. 29) din CF
Jana GRICIUC
Privind baza valorică a cotei de participare în capitalul social al entităţii la data înstrăinării
Privind consecinţele fiscale ale utilizării scutirii personale în anul 2020 de către persoanele fizice al căror venit impozabil depăşeşte 360 000 lei
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Изменение кодов экономической классификации по налогу на недвижимость в 2020 году
Об условиях отсутствия обязательств по уплате и декларированию сбора за пользование автомобильными дорогами
Определение владельца автомобиля в целях применения сбора за пользование автомобильными дорогами
Нулевой отчет TFD 19 не представляется
Представление отчета TFD 19 и уплата сбора по автомобилю, полученному в финансовый лизинг
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Victoria BELOUS
Încasarea silită a restanţelor prin urmărirea datoriilor debitoare ale contribuabililor

Modalităţile de executare silită, aplicate de către organele fiscale față de contribuabilii care admit restanţe, sunt specificate la art. 194 alin. (1) din Codul fiscal. Una dintre acestea presupune urmărirea datoriilor debitoare ale contribuabililor şi este reglementată de prevederile art. 205 din CF. O astfel de procedură poate demara fie la iniţiativa SFS, fie la solicitarea contribuabilului restanţier.

În prezentul articol sunt propuse comentarii pe marginea acţiunilor SFS şi ale contribuabilul restanțier în astfel de situaţii

Depunem dezacordul cu actul de control fiscal – recomandările juristului

Conform art. 216 alin. (8) din Codul fiscal, contribuabilul este obligat, după caz, să asigure condiţii adecvate pentru efectuarea controlului, să participe la efectuarea lui şi să semneze actul de control fiscal, chiar şi în cazul dezacordului cu acesta. În caz de dezacord, el prezintă în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare. Am putea spune că depunerea dezacordului nu este doar un drept al contribuabilului, ci şi o obligaţie a acestuia în situaţia în care el nu este de acord cu faptele invocate în actul de control fiscal, deşi legislaţia în vigoare nu stabileşte careva sancţiuni pentru neexecutarea acestei obligaţii.

Pentru a asigura exercitarea pe deplin a obligaţiei de depunere a dezacordului cu actul de control fiscal, autorul prezentului articol vine cu unele recomandări adresate contribuabililor la acest capitol

СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Parascovia CEBOTARENCO
Privind calcularea contribuţiilor de ASSO de la valoarea tichetelor de masă începând cu 1 ianuarie 2020
Despre drepturile persoanelor cu care entitatea a încheiat contracte civile privind executarea de lucrări sau prestarea de servicii
Privind lipsa obligaţiei de confirmare a achitării primelor de AOAM stabilite în sumă fixă de către titularul patentei de întreprinzător
Modul de declarare în darea de seamă IPC 18 a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă
Parascovia CEBOTARENCO, Irina TROCIN
Privind asigurarea socială şi medicală a salariaţilor rezidenţilor parcurilor IT, care activează în condiţiile timpului de muncă parţial
Геннадий БЕЖАН
Исправление отчета IPC 18: взаимосвязь с назначенными пособиями

Согласно ст. 5 ч. (1) п. c) Закона № 489/1999, плательщики взносов в бюджет государственного социального страхования обязаны представлять исправленную декларацию о начислении и использовании взносов ОГСС и исправленную декларацию о поименном учете застрахованных лиц. Как следует из положений ст. 188 ч. (4) п. b) НК, исправленный налоговый отчет не принимается во внимание и не вносятся изменения в ранее представленный налоговый отчет в случае его представления после принятия руководством органа, осуществляющего контроль, письменного решения об инициировании налогового контроля, предметом которого является представленный с ошибками или неполный налоговый отчет. Другими словами, до инициирования налогового контроля субъект без каких-либо ограничений вправе вносить все необходимые исправления в указанные декларации, которые с 01.01.2018 г. являются составной частью отчета IPC 18.

В данной статье представлены рекомендации автора, касающиеся исправления отчета IPC 18 во взаимосвязи с назначенными пособиями

 

Ghenadie BEJAN
Declararea plăţilor în legătură cu suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă

Potrivit prevederilor art. 119 alin. (1) din Codul muncii nr. 154/2003, în cazul suspendării contractului individual de muncă în circumstanţele prevăzute de art. 76 lit. e) şi m), art. 77 lit. d) şi e) şi art. 78 alin. (1) lit. a) şi d), precum şi a încetării acestuia salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite. Astfel, la încetarea raporturilor de muncă, angajatorul este obligat să îi achite o compensaţie pentru zilele de concediu de odihnă anual nefolosite. Din suma compensaţiei respective se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, întrucât aceasta se consideră drept o recompensă acordată de către angajator în folosul angajatului.

În contextul celor expuse mai sus, autorul articolului dat oferă explicaţii privind modul de declarare a sumelor menţionate în tabelul nr. 3 din Darea de seamă IPC 18, în special privind categoria persoanei asigurate care urmează a fi utilizată în acest caz

 

Ольга ГРИНЕВИЧ
О социальном и медицинском страховании программиста, работающего одновременно на двух предприятиях, применяющих разные режимы налогообложения
О порядке исчисления страхового стажа
О неисчислении взносов ОГСС и взносов ОМС из сумм, выплачиваемых по договорам имущественного найма
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Елена ЯВОРСКАЯ
Отчеты «После налоговой проверки»

Уже несколько лет налоговая служба применяет методы косвенного определения налогов к зарплате. При этом, тщательно анализируется специфика деятельности предприятия, количество официально трудоустроенных работников на предмет их соответствия декларируемым объемам продаж, а также размер зарплат в сравнении с минимальной и средней по отрасли. Любое несоответствие между документами может служить основанием для доначисления налогов по зарплате. Если заработок работника меньше гарантированного минимума, предприятию также придется доплатить налоги.

Проблема в том, что не существует единых правил составления актов налоговой проверки. В связи с этим одни налоговые инспекторы, определив косвенными методами зарплату, рассчитывают от нее только взносы социального страхования, а другие начисляют еще и взносы медицинского страхования и подоходный налог.

Другой аспект, который по-разному интерпретируется в налоговых вердиктах, – это распоряжение о подаче налогоплательщиком отчетов. В одних решениях ничего не сказано об отчетах, в других требуется откорректировать IPC 18, в-третьих – еще и IALS 18 (14). Более того, зачастую контролеры не могут толком разъяснить, какой способ корректировки следует применять: подавать дополнительный отчет IPC 18 в месяце окончания проверки или корректировать все месяцы, упомянутые в акте? Как корректировать IALS 18 (14) и указывать другой доход работнику, если он его не получал, а возможно, ему придется еще и доплатить подоходный налог?

Комментарии, касающиеся представленной ситуации, даны в настоящей статье

 

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Elena IAVORSCAIA
Rulajele nu se însumează – un adevăr imuabil

Încă de pe timpul lui Luca Pacioli se ştie – rulajul debitor şi rulajul creditor sunt caracteristici diametral opuse ale unui element contabil şi, desigur, nu pot fi însumate. Acest adevăr, însă, nu pentru toţi este atât de evident. Astfel, în anul 2018 a fost stabilită o nouă obligaţie pentru antreprenori – declararea informaţiilor despre persoanele fizice care acordă împrumuturi business-ului. Necesitatea acesteia a apărut în legătură cu extinderea ariei de colectare a informaţiilor despre veniturile şi cheltuielile cetăţenilor din toate sursele posibile. Astfel, persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă, sunt obligate să prezinte SFS informația privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal și cele rambursate persoanelor fizice. Informaţiile respective vor conţine date despre contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul unui an fiscal, reflectate în contabilitatea întreprinderii, ce depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei.

Comentariile autorului pe marginea celor menţionate mai sus sunt înserate în prezentul articol

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Судебная практика вокруг налоговой накладной

Налоговая накладная – важнейший документ в экономической деятельности. Она устанавливает имущественные права и налоговые обязательства и поэтому нередко бывает предметом судебных споров.

В данной статье представлены наиболее интересные судебные дела 2019 года, в которых налоговой накладной отведена главная роль

 

ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП за ноябрь 2019 года
ОТ РЕДАКЦИИ
Баланс рабочего времени при пятидневной рабочей неделе 2020 год
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на январь 2020 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса