Сегодня: Понедельник 28 ноября 2022 | EUR: 20.1360 | USD: 19.3783
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 5, 2020
Главная » Архив журнала » № 5, 2020

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii mai
Павел ТОСТОГАН
Пульс мая
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Dorel NOROC, Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA
Subvenţiile pentru şomajul tehnic şi/sau staţionare: modul de acordare, contabilizare şi impozitare

Pentru a diminua impactul negativ al pandemiei COVID-19 asupra entităţilor din Republica Moldova, autoritățile întreprind o serie de măsuri de susținere a business-ului. În prezentul articol sunt examinate principalele întrebări aferente uneia din aceste măsuri, și anume mecanismului de subvenționare a entităților care au instituit șomaj tehnic şi/sau staționare în perioada stării de urgenţă:  ce acte normative reglementează în mod special mecanismul de subvenționare; care entități pot solicita subvenții; pot beneficia de subvenții o întreprindere comercială privată, o întreprindere de stat şi un întreprinzător individual; cum se determină mărimea subvenției; lipsa contractului colectiv de muncă la entitate poate fi sau nu un obstacol pentru instituirea șomajului tehnic sau staționării; care este modul de solicitare și acordare a subvenției etc.

Светлана СЛОБОДЯНУ
И снова общепит: проблемы применения пониженной ставки НДС

Некоторые сферы бизнеса особенно сильно почувствовали на себе всю тяжесть сложившегося положения. Среди них бизнес в сфере общественного питания, который был вынужден практически  в первый же день объявления ЧП полностью прекратить свою деятельность, и, по всей видимости,   «возродиться» ему разрешат последним. 

В качестве  компенсации нанесенного этой сфере деятельности ущерба и после многократных обращений ее представителей к  руководству нашей страны власти пошли на такую меру налогового «стимулирования», как введение для общепита сниженной ставки НДС. Учитывая это, автор данной статьи предлагает читателям разобраться,  как и когда все-таки можно применять в сфере общественного питания пониженную ставку НДС

Елена ЯВОРСКАЯ
Законодательные «кульбиты» обратного налогообложения

С 2020 года  НК пополнился новшеством об обратном налогообложении – методе, при котором НДС начисляет и платит не продавец, а покупатель. Речь идет о предприятиях, продающих имущество и находящихся в процессе несостоятельности согласно Закону № 149/2012. Следует отметить, что услуги такие предприятия в 2020 году по-прежнему оказывают с НДС.

Идея обратного налогообложения состоит в том, что начислить и уплатить НДС должен не продавец (если он несостоятелен по закону), а покупатель имущества. Но тут до недавнего времени  и возникал первый диссонанс: любой ли покупатель – и  предприниматель, и гражданин? Закон их не различал, поэтому норма предписывала несостоятельному продавцу выписывать всем налоговые накладные без НДС.

Второй спорный вопрос: действительно ли правило обратного налогообложения относилось и к предприятиям, находящимся в процессе реструктуризации и реализации плана, т.е. к предприятиям, которым дали шанс выйти из состояния банкротства?

В данной статье рассмотрены эволюция и последствия указанных спорных моментов.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Igor LAZARI
Privind dobânzile bancare pasibile subvenţionării
Privind subvenţionarea dobânzilor în cazul în care debitorul admite restanţe faţă de creditor
Privind plafonul subvenţiei pentru dobânzile bancare
Privind modalitatea de solicitare a subvenţiei pentru dobânzile bancare
Privind solicitarea subvenţiei pentru dobânzile bancare de către organizaţiile obşteşti/necomerciale
Privind subvenţionarea dobânzilor în cazul contractării mai multor credite la diferite rate ale dobânzii
Игорь ЛАЗАРЬ
Об ограничении суммы субсидии по выплаченным процентам
О курсе иностранной валюты, применяемом при определении максимального размера субсидии
О подтверждающих документах, прилагаемых к заявлению на субсидирование процентных ставок
О вычете сумм пожертвований в случае осуществления дарения медицинскому учреждению
Victoria BELOUS
Cheltuielile aferente reparaţiei imobilelor majorează sau nu baza valorică?
Petru GRICIUC
Privind obligaţiile fiscale la vânzarea cotei-părţi în capitalul social al SRL, primită ca donaţie
Privind deducerea donaţiilor efectuate de persoanele fizice pentru combaterea virusului COVID-19
Privind impozitarea arvunei
Privind dreptul la scutirea personală în cazul obţinerii veniturilor din diferite surse în sumă totală mai mare de 360 000 lei
Valeriu SEVERIN
Privind contestarea deciziei asupra cazului de încălcare fiscală în perioada stării de urgenţă
Privind estimarea venitului impozabil al persoanelor fizice
Despre obligaţia privind impozitul pe bunurile imobiliare în cazul schimbării proprietarului
Roman VIERU
Privind deducerea amortizării şi a TVA aferente cheltuielilor suportate în perioada stării de urgenţă
Jana GRICIUC
Privind impozitarea venitului obţinut din transmiterea în locaţiune a unui imobil persoanei care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătăţii
Privind repartizarea între asociaţi a profitului net într-o altă proporţie decât cea corespunzătoare cotelor de participare în capitalul social
Privind reflectarea venitului din vânzarea unui teren de către persoana fizică care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei
Privind donaţiile efectuate în perioada pandemiei de către o asociaţie obştească în folosul persoanelor social vulnerabile
Privind impozitarea veniturilor sub formă de royalty obţinute peste hotarele RM de persoana fizică – cetăţean străin
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ghenadie BEJAN
Declararea contribuţiilor de asigurări sociale de către angajatorii din sectorul agrar

Normele legale în vigoare cu referință la declararea contribuţiilor de asigurări sociale conțin unele precizări ce țin de determinarea stagiului de cotizare pentru lucrătorii din agricultură. Acestea iau în considerare faptul că în sectorul agrar destul de frecvent persoanele angajate în baza contractului individual de muncă desfășoară activități sezoniere. Ca urmare, pentru unele luni lipsesc calculele salariale și, respectiv, nu sunt calculate contribuțiile de asigurări sociale.

În contextul celor menţionate mai sus, prezentul articol dezvăluie particularităţile declarării  şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de către angajatorii din sectorul agrar, inclusiv în ceea ce priveşte aplicarea categoriilor persoanelor asigurate.

Ольга ГРИНЕВИЧ
О порядке исчисления страхового стажа в период карантина

Автор публикации разъясняет, включается ли в страховой стаж период карантина, объявленного на предприятии в связи с пандемией COVID-19.

ВНЕДРЯЕМ ИЗМЕНЕНИЯ В НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Aspecte noi privind contabilitatea avansurilor acordate/primite în anul 2020

 La 1 ianuarie 2020, au intrat în vigoare modificările operate în Standardele Naționale de Contabilitate și Planul general de conturi contabile, inclusiv cele referitoare la contabilitatea și prezentarea în situațiile financiare a avansurilor acordate/primite pentru procurări/livrări de active și servicii.

În prezentul articol sunt examinate principalele întrebări care apar în practică la contabilizarea avansurilor acordate/primite, precum și la prezentarea informațiilor aferente acestora în situațiile financiare: care este modul de clasificare a avansurilor acordate pentru procurări de active și servicii conform prevederilor modificate ale SNC; este necesar sau nu să se recalculeze avansurile acordate/primite în valută străină la data raportării și pe parcursul perioadei de gestiune; trebuie oare să fie recalculate avansurile acordate/primite în valută străină în scopuri fiscale; cum trebuie să fie contabilizate operațiunile aferente avansurilor acordate în valută străină pentru procurări de active și servicii; cum trebuie să fie contabilizate și reflectate în situațiile financiare avansurile acordate/primite în valută străină până la 1 ianuarie 2020 etc.

Comentarii privind conţinutul şi modul de aplicare a modificărilor de bază operate în SNC „Costurile îndatorării”

În prezentul articol sunt examinate conținutul și modul de aplicare a modificărilor principale operate în SNC „Costurile îndatorării” în conformitate cu pct. 15 din anexa la Ordinul MF nr. 48/2019. Modificările operate au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020 și, în principal, se referă la nomenclatorul costurilor îndatorării, componența activelor cu ciclu lung de producție, prezentarea informaţiilor etc. în baza unui exemplu este examinat modul de determinare și de contabilizare a diferențelor aferente creditului bancar primit în valută străină.

Александр НЕДЕРИЦА
Комментарии к изменениям в НСБУ «Дебиторская задолженность и финансовые инвестиции»

В данной статье рассмотрены содержание и порядок применения на практике основных изменений, внесенных в НСБУ «Дебиторская задолженность и финансовые инвестиции» в соответствии с п. 9 приложения к Приказу МФ № 48/2019.

Соответствующие изменения вступили в  силу с 1 января 2020 года и в основном касаются: дебиторской задолженности, относящейся к интересам участия; классификации выданных авансов; последующей оценки допущенных к торгам на регулируемом рынке ценных бумаг для субъектов, составляющих сокращенные финансовые отчеты; учета убытков от обесценения ценных бумаг; состава долгосрочных и текущих финансовых инвестиций в аффилированные стороны; раскрытия информации о дебиторской задолженности и финансовых инвестициях в финансовых отчетах и др.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Светлана СЛОБОДЯНУ
Электронная торговля: уточняем правила игры

В период  чрезвычайного положения в стране произошел значительный всплеск электронной торговли во всех ее формах и проявлениях. В эру высоких технологий это один из актуальных способов обеспечения населения и бизнеса необходимыми товарами.

Естественно, что у предприятий, которые прибегают к данной форме продвижения товаров, возникает множество вопросов относительно соблюдения налогового законодательства при документировании  поставок.

Цель настоящей статьи – обсудить две проблемы:  обязательство пробития чека ККО и обязательство выписки налоговой накладной в рамках электронной торговли.

МАЛЫЙ БИЗНЕС: УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Елена АВДЕЕВА
Списываем топливо без проблем?

 Приказ Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры об утверждении Норм расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте № 172/2005 c 8 июня 2020 г. начнет действовать в обновленном варианте. Таблица «Легковые автомобили зарубежные» данного Приказа представлена в новой редакции. Увеличены на 5% поправочные коэффициенты при использовании автотранспорта в городах. В Приказе оговорена возможность списания топливных расходов на основании данных бортовых компьютеров или специальных датчиков расхода топлива. Для оборудованных ими транспортных средств не будут применяться нормы, утвержденные данным Приказом. Математические выражения для расчета  на основе базовой конкретной нормы  расхода  бензина (или дизельного топлива) отличаются в зависимости от типа транспортных средств.

Автор данной статьи разъясняет, как на основе базовых показателей следует правильно рассчитать и оформить расход топлива по норме на примере  легковых автомобилей/

УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Tatiana PRISACAR, Galina ŞPAC
Aspecte organizaţionale şi fiscale privind donaţiile filantropice

Prezentul articol are drept scop identificarea particularităţilor caracteristice activităților caritabile, atât  în sectorul comercial, cât şi în cel necomercial, comparându-le prin prisma aspectelor organizaţionale şi fiscale cu prezentarea exemplelor din ambele sectoare. Concomitent, cititorii sunt atenţionaţi asupra unor excepţii de la regulile general stabilite pentru activităţile filantropice în condiţiile stării de urgenţă din ţară generate de situaţia epidemiologică (COVID-19).

ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Alexandru FRECĂUŢEANU, Tatiana ŞEVCIUC
Tineretul animalier de reproducţie: aspecte contabile şi fiscale

Autorii prezentului articol oferă răspunsuri la întrebările cum trebuie aplicate corect prevederile SNC „Particularitățile contabilității în agricultură” și ale Planului general de conturi contabile privind tineretul animalier de reproducție şi care subconturi și conturi analitice trebuie deschise în desfășurarea contului 131 pentru ca acesta să-și realizeze integral destinația pretinsă. Printr-un exemplu convențional este ilustrată modalitatea de aplicare a contului 131.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Тудор КАПША
Об учете и оплате труда в рабочий день 27 апреля и нерабочий день 8 июня

В связи с введением в стране чрезвычайного положения нерабочий праздничный день 27 апреля 2020 года (Радуница) был объявлен рабочим днем, а 8 июня 2020 года – днем отдыха. Применительно к данной ситуации автор статьи разъясняет: как правильно "табелировать" и оплачивать труд отдельных работников  компании, которые работали 27 апреля 2020 года; как правильно отметить в Табеле учета рабочего времени день 8 июня 2020 года, объявленный нерабочим праздничным днем, и оплатить труд тех работников, которые будут работать в этот день; как повлияло изменение статуса этих дней на продолжительность отпуска  работников,  которым был предоставлен до   27 апреля или   будет предоставлен в  период, включающий 8 июня 2020 года.

ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на июнь 2020 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса