Сегодня: Среда 7 декабря 2022 | EUR: 20.5235 | USD: 19.5156
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 6, 2020
Главная » Архив журнала » № 6, 2020

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii iunie
Павел ТОСТОГАН
Пульс июня
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Игорь СТАВИНСКИЙ
Программа субсидирования НДС

В целях поддержки предпринимателей в условиях пандемии COVID-19 была утверждена Программа возмещения НДС, предусматривающая возмещение НДС с месяца отмены чрезвычайного положения, объявленного Постановлением Парламента № 55/2020, до декабря 2020 года включительно. Порядок обращения за возмещением НДС, действия ГНС в таких ситуациях, а также порядок определения сумм к возмещению установлены в Положении о возмещении НДС предприятиям-плательщикам НДС, которые зарегистрировали суммы НДС, подлежащие вычету в последующем периоде, утвержденном Приказом МФ №76/2020.

В данной статье рассмотрен порядок возмещения НДС в период действия Программы, а также условия, которые дают предприятиям право на указанную субсидию

Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA
Unele aspecte contabile şi fiscale ale activităţii de închiriere

În condițiile instabilității economice, mulți întreprinzători care dispun de resurse financiare preferă să le investească în bunuri cu scopul transmiterii acestora altor persoane în folosință temporară contra plată. Ca rezultat, se majorează numărul entităților pentru care transmiterea activelor în locațiune (leasing operațional, arendă) este genul principal sau chiar unic de activitate.

În prezentul articol se examinează unele probleme care apar la contabilii practicieni în astfel de condiții. Acestea vizează clasificarea obiectelor destinate închirierii, contabilizarea veniturilor aferente activității de închiriere, contabilizarea costurilor și cheltuielilor aferente activității de închiriere, aplicarea impozitului pe venit

Elena IAVORSCAIA
Renovarea e-Facturii

Anul trecut, după intrarea în vigoare a prevederii privind utilizarea obligatorie a e-Facturii în cazul achiziţiilor publice, în scurt timp aceasta a fost amânată cu un an.

Atunci  autorul acestei publicaţii a scris despre multiplele probleme aferente utilizării e-Facturii. O parte din ele au fost soluţionate, o parte – nu, în plus, au mai apărut întrebări la care răspunsurile nu se află la suprafaţă. De exemplu, este oare actualmente gata sistemul să facă faţă cerinţelor, dacă de la data de 1 iulie 2020 devine obligatorie utilizarea e-Facturii în cadrul achiziţiilor publice?

În prezentul articol sunt oferite explicaţii pe marginea următoarelor subiecte: cine este obligat să emită e-Factura, cui i se eliberează e-Factura, cum se va proceda în cazul livrărilor mai mici de 10 000 de lei, care este diapazonul de zile între data eliberării şi livrării, precum şi  între creare şi expediere,  contul bancar este sau nu obligatoriu, privind importul şi exportul facturilor prin XML,  etc.

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Местные сборы в период чрезвычайного положения

Как известно, в соответствии с Постановлением Парламента № 55/2020  на период с 17 марта по 15 мая 2020 г. на всей территории страны было объявлено чрезвычайное положение, а на период с 16 мая по 30 июня 2020 г. Постановлением НЧКОЗ № 10/2020 было объявлено чрезвычайное положение в области здравоохранения.

В отступление от положений НК согласно Распоряжению КЧС № 16/2020 для экономических агентов срок представления отчетов и уплаты налоговых обязательств по местным налогам за первый квартал 2020 года продлен до 25 июля 2020 г. В связи с чрезвычайным положением для объектов налогообложения по местным сборам, расположенным на территории мун. Кишинэу (города), Решением МСК № 6/9/2020 были внесены некоторые изменения и дополнения в Решение МСК № 6/1/2019 «Об установлении на территории мун. Кишинэу местных сборов на 2020 год».

В данной статье рассмотрены основные изменения, касающиеся местных сборов

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь ЛАЗАРЬ
О праве на вычет НДС по приобретениям, связанным с недостроенным зданием, назначение которого будет изменено
О понятии «капитальные инвестиции» в целях возмещения НДС
Обратное налогообложение в рамках договоров поручения и комиссии
Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ
НДС по затратам на экспериментальный посев сельскохозяйственных культур
Корректировка НДС при внесении частично амортизированного оборудования в уставный капитал дочернего предприятия
Igor LAZARI, Natalia ARHILEI
Prevederile art. 49 lit. a) din CF nu sunt aplicabile subiecţilor care aleg regimul IVAO
Roman VIERU, Andrei APOSTU
Privind aplicarea TVA la serviciile importate începând cu 1 mai 2020
Parascovia CEBOTARENCO
Privind deducerea cheltuielilor aferente tichetelor de masă acordate angajaţilor care prestează munca la distanţă
Privind regimul fiscal al ajutorului material acordat din fondul de rezervă al administraţiei publice locale
Petru GRICIUC
Unele aspecte privind examinarea de la distanţă a cazurilor de încălcare a legislaţiei şi a contestaţiilor
Privind deducerea cheltuielilor aferente protecţiei angajaţilor
Privind reducerea amenzii aplicate faţă de entitate
Privind obligaţiile fiscale ale soţilor în cazul vânzării unui imobil
Privind beneficierea de scutirea pentru persoanele întreţinute
Valeriu SEVERIN
Privind factura fiscală electronică cu data livrării şi data eliberării diferite
Privind refuzul entităţii de a primi factura fiscală electronică
Privind acceptarea facturii fiscale electronice mai târziu de data emiterii
Privind prezentarea dărilor de seamă în cazul sistării temporare a activităţii
Jana GRICIUC
Privind trecerea în cont a impozitului pe venit reţinut din suma dividendelor intermediare la plata impozitului pe venit în rate
Privind consecinţele fiscale aferente trecerii în proprietatea fondatorului a mijloacelor fixe rămase după lichidarea gospodăriei ţărăneşti
Privind perioada deducerii cheltuielilor aferente decontării unei creanţe compromise
Privind urmările fiscale ale nereţinerii impozitului pe venit la sursa de plată din suma achitată pentru locaţiune
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ghenadie BEJAN
Cu privire la declararea retribuţiilor membrilor consiliului de administraţie

În cadrul întreprinderii de stat  unul dintre angajați este și membru al consiliului de administrație. Acesta lunar este remunerat pentru activitatea desfăşurată în funcția sa de bază şi, concomitent, primeşte o retribuţie suplimentară ca membru al consiliului.

Având în vedere cele menţionate, autorul explică cum trebuie reflectată în tabelul nr. 3 din Darea de seamă IPC18 retribuţia suplimentară în această situaţie

ВНЕДРЯЕМ ИЗМЕНЕНИЯ В НСБУ
Александр НЕДЕРИЦА
Новое в учете доходов в 2020 году

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения, внесенные в НСБУ и в Общий план счетов бухгалтерского учета, в том числе изменения, относящиеся  к бухгалтерскому учету и отражению в финансовых отчетах доходов.

В данной статье представлены комментарии к изменениям, касающимся корректировки доходов от оказания услуг, учета доходов от положительных корректировок стоимости долгосрочных и текущих финансовых инвестиций, состава отдельных категорий доходов, раскрытия информации о доходах в финансовых отчетах

Alexandru NEDERIŢA
Comentarii privind conţinutul şi modul de aplicare a modificărilor de bază operate în SNC „Creanţe şi investiţii financiare”

În prezentul articol sunt examinate conținutul și modul de aplicare a modificărilor principale operate în SNC „Creanțe și investiții financiare” în conformitate cu pct. 9 din anexa la Ordinul MF nr. 48/2019. Aceste modificări au fost elaborate în baza prevederilor Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26.06.2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi. De asemenea, au fost utilizate unele prevederi din Cadrul general conceptual pentru raportarea financiară.

Comentariile oferite de autor vizează creanțele aferente intereselor de participare, clasificarea avansurilor acordate, evaluarea ulterioară a valorilor mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată pentru entitățile care întocmesc situații financiare prescurtate, contabilitatea pierderilor din deprecierea valorilor imobiliare, componența investițiilor financiare pe termen lung și curente în părțile afiliate, prezentarea informațiilor privind creanțele și investițiile financiare în situațiile financiare

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Andrei TĂRÎŢA
Pandemia COVID-19 şi impactul acesteia asupra relaţiilor contractuale

Caracterul global al actualei pandemii a determinat acțiuni fără precedent din partea mai multor state în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei, inclusiv în activitățile de afaceri din diferite domenii. Ca urmare, mulți antreprenori (furnizori, beneficiari, locatori sau chiar angajați ai acestora) s-au ciocnit cu dificultăți în executarea obligațiilor față de parteneri pe care şi le-au asumat prin contracte de lungă durată, încheiate  până la instituirea de către autorităţi a măsurilor restrictive. În astfel de circumstanţe, inevitabil, a apărut întrebarea dacă pandemia și măsurile aplicate constituie temei pentru rezoluțiunea sau modificarea obligațiilor, precum și pentru scutirea de răspunderea pentru neexecutarea acestora.

În prezentul articol sunt examinate cele trei concepte juridice, prevăzute de  legislaţia naţională, care pot fi aplicate relaţiilor contractuale în situaţii de criză: justificarea datorită unui impediment, imposibilitatea fortuită de executare şi schimbarea excepţională a circumstanţelor

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА
Любовь МУРСА
Дистанционная работа – это актуально!

В связи с пандемией коронавируса перед многими работодателями Молдовы встал вопрос о том, как минимизировать возникшие риски, обезопасить персонал и не прервать деятельность своей компании.

В сложившейся ситуации государственные власти в марте 2020 г. обратились к работодателям с просьбой по возможности перевести персонал на дистанционную работу. На тот момент трудовое законодательство не регламентировало принципы подобного перехода. Тем не менее для многих работников такой переход состоялся, а следовательно, возникла необходимость его адекватного оформления в связи с тем, что фактически изменились условия труда (место выполнения работы, режим рабочего времени и времени отдыха, права и обязанности работодателя и работника и др.). В отсутствие законодательных поправок работодатели были вынуждены руководствоваться статьями 290–291 ТК, регламентирующими надомный труд.

В данной статье раскрыты ключевые положения новой главы IX1 «Дистанционная работа», которой раздел X ТК был дополнен Законом № 69/2020

Tudor CAPŞA
Privind transferul angajatului la un alt loc de muncă fără acordul acestuia şi fără modificarea contractului individual de muncă
Privind munca suplimentară şi numărul maxim de ore lucrate peste programul stabilit
Privind transferarea zilelor de repaus sau de lucru în altă perioadă
Privind recuperarea zilelor declarate libere în legătură cu anunţarea stării de urgenţă în sănătate publică
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на июль 2020 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса