Сегодня: Понедельник 28 ноября 2022 | EUR: 20.1360 | USD: 19.3783
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 11, 2020
Главная » Архив журнала » № 11, 2020

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii noiembrie
Павел ТОСТОГАН
Пульс ноября
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Svetlana SLOBODEANU
Aplicarea metodei liniare de calcul al amortizării fiscale – aspecte problematice

Au trecut aproape doi ani de la completarea  legislației fiscale cu „noua” metodă de amortizare a mijloacelor fixe. Mai mult decât atât, de la 01.01.2020 toți agenții economici, care aplică regimul general stabilit de impozitare a venitului, în mod obligatoriu calculează amortizarea fiscală a imobilizărilor în conformitate cu prevederile art. 261 din CF și actele normative subordonate acestuia.

Pe parcursul tranziției la metoda „nouă” de amortizare, precum și în procesul aplicării acesteia entitățile s-au ciocnit cu un șir întreg de probleme, care necesită soluționare cât mai rapidă. Dat fiind acest fapt, în prezentul articol autorul îşi propune să dezvăluie profunzimea problemelor  identificate de el la implementarea prevederilor art. 261 din CF, având  în vedere cerinţele Regulamentului aprobat prin HG nr. 704/2019

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Marcela DIMA
Сosturile de reparaţie neamortizate integral: aspecte contabile şi fiscale

În numărul precedent al revistei „Contabilitate şi audit” a fost examinat modul de contabilizare și impozitare a costurilor de reparație a mijloacelor fixe primite în locaţiune, în cazul rezoluțiunii înainte de termen a contractului. Reamintim că modul respectiv se bazează pe o nouă reglementare fiscală, în vigoare începând cu 01.01.2020. Aceasta diferă esenţial de cea aplicată anterior și rezultă din prevederile pct. 30 din Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Astfel, calcularea amortizării investițiilor efectuate în mijloacele fixe, care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă, comodat sau sublocaţiune, nu se întrerupe în cazul rezoluțiunii contractului respectiv, aceasta calculându-se în continuare pe parcursul duratei stabilite inițial.

În continuarea subiectului abordat anterior, în prezentul articol sunt examinate unele particularități aferente aplicării normei respective în practică

Юлиана ЦУГУЛЬСКИ
Учет корректировок таможенных платежей при применении тарифных льгот после импорта товаров

Отражение в учете операций по импорту товаров дело непростое ввиду наличия большого количества регламентирующих его нормативных актов. Субъекты предпринимательства вправе применять законодательные нормы, позволяющие уменьшать таможенные пошлины на импорт товаров из некоторых  стран или даже освобождать от их уплаты.

На практике, по ряду причин, на момент импорта товаров субъект не может воспользоваться указанными льготами, что приводит к исчислению таможенных пошлин в полном объеме. Однако, субъект вправе впоследствии потребовать возврата излишне уплаченных сумм при условии представления таможенному органу соответствующих доказательств.

Как правило, перерасчет и возврат таможенной пошлины и, соответственно, суммы НДС по импорту осуществляются по истечении определенного периода после признания товара. В связи с этим автор данной статьи разъясняет, можно ли скорректировать стоимость непроданных товаров, расходы текущего периода или финансовые результаты прошлых лет (при выбытии импортируемых товаров в предыдущих периодах) или же сумму пересчитанной и возвращенной таможенной пошлины следует сразу отнести на доходы периода

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ
Обратное налогообложение не применяется к поставке, оплаченной до возбуждения процедуры несостоятельности поставщика
Отражение НДС к вычету в графах Декларации по НДС при применении обратного налогообложения
Льготное возмещение НДС возможно, если сельскохозяйственная деятельность не является основной для налогоплательщика
Предельный показатель суммы возмещения НДС изменяется только в результате налогового контроля
Использование освобождений при налогообложении выплат за вынужденное отсутствие на работе незаконно уволенному работнику
Valeriu SEVERIN
Deducem îndemnizaţiile de eliberare din serviciu achitate salariaţilor concediaţi
Terenurile agricole arendate se înregistrează în calitate de subdiviziuni
Semnătura olografă pe factura fiscală electronică emisă prin „ciclul scurt” este obligatorie
Perfectarea incorectă a actelor de achiziţie a mărfurilor poate fi sancţionată
Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ
Об учете затрат, связанных с приобретением легкового автомобиля
О порядке возмещения и учета материального ущерба, причиненного по вине нанимателя
О переводе подлежащих отчуждению объектов основных средств в состав запасов
Об учете операций, связанных с переводом здания в категорию инвестиционной недвижимости
Roman VIERU
Sechestrul asupra bunurilor contribuabilului poate fi aplicat în cadrul controlului fiscal
Stingem obligaţiile fiscale pe seama mijloacelor băneşti sechestrate
Tăinuirea bunurilor sechestrate se sancţionează
Se transmite sau nu dreptul la restituirea TVA în cazul reorganizării entităţii
Petru GRICIUC
La transmiterea proprietăţii de la bilanţul întreprinderii individuale fondatorului acesteia obligaţii fiscale nu apar
Prestarea serviciilor de către o persoană fizică nerezidentă peste hotarele Republicii Moldova nu se impozitează
Jana GRICIUC
Se aplică sau nu impozitul pe venit la serviciile de instruire prestate de şcoala auto
Cheltuielile aferente obţinerii vizei pentru salariaţi sunt deductibile
Nu se reţine impozitul pe venit din salariul persoanei fizice nerezidente angajate în cadrul parcului IT
Nu se impozitează donaţia în scopuri filantropice efectuată de către rezidentul parcului IT
Determinăm obligaţiile fiscale ale entităţilor care aplică o perioadă de gestiune diferită de anul calendaristic
Sindicatele pot beneficia de subvenţionare pentru şomaj tehnic şi/sau staţionare
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Может ли АЗС одновременно являться объектом местного и дорожного сборов
Парковочное место не регистрируется в ГНС в качестве подразделения
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Клара СОРОЧАН
Особенности исчисления пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого работодателем

Согласно изменениям, внесенным в Закон № 289/2004, расчет и выплата пособий по временной нетрудоспособности осуществляются НКСС. Исключением  являются пособия за первые 5 дней в случае общих заболеваний, расчет и выплата которых осуществляются работодателем.

До внесения изменений, для исчисления пособий, выплачиваемых из БГСС, и пособий, выплачиваемых за счет работодателя, применялась одна и та же основа. При этом, общая сумма рассчитывалась и выплачивалась работодателем. Однако, начиная с 1 июля 2019 года,  для каждого из указанных пособий установлены свой порядок и основа исчисления. При этом, работодатели иногда неправильно применяют законодательные нормы, регламентирующие установление пособия за счет собственных средств. Чаще всего это происходит в ситуациях, когда по тем или иным причинам отсутствует основа для исчисления пособий за периоды, непосредственно предшествующие месяцу, в котором лицо заболело.

В данной статье рассмотрены некоторые аспекты, связанные с определением размера пособия при отсутствии основы для его исчисления

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Alexandru NEDERIŢA, Artur VÎRTOSU
Particularităţile contabilităţii şi impozitării echipamentelor comerciale transmise altor entităţi (terţilor) în scopuri de vânzare a bunurilor

În scopul vânzării de bunuri (produse, mărfuri, materiale etc.), furnizorii pot transmite magazinelor și altor comercianți diferite echipamente. Modul de contabilizare și de impozitare a echipamentelor transmise altor entități în astfel de cazuri nu este reglementat în mod special sub aspect normativ. Totodată, unele aspecte privind perfectarea documentară și aplicarea TVA la efectuarea operațiunilor cu echipamentele menționate sunt explicate în scrisorile Ministerului Finanțelor adresate unor agenți economici. Astfel, transmiterea echipamentelor comerciale în scopul vânzării de bunuri reprezintă activitate de întreprinzător. Ca urmare, operațiunile respective trebuie contabilizate și impozitate în baza regulilor generale stabilite în SNC, Planul general de conturi și în CF.  

În prezentul articol sunt examinate principalele probleme care apar în practică la contabilizarea și impozitarea operațiunilor de procurare, transmitere altor entități în scopuri de vânzare a bunurilor,  exploatare și de restituire a echipamentelor comerciale

Светлана СЛОБОДЯНУ
Зарплата в строительстве и косвенные методы пересчета налоговых обязательств

Бухгалтеров строительных фирм уже давно волнует вопрос о том, насколько при налоговой проверке правомерен пересчет зарплатных налогов в случае, когда заработная плата по данным учета меньше зарплаты, отраженной на основании сметы и формы № 3 в строительстве.

В данной статье автор раскрывает тонкости исчисления заработной платы и соответствующих налогов путем применения косвенных методов и источников при налоговых проверках строительных фирм

ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Angela CHIŞLARU, Alexandru FRECĂUŢEANU, Andrei ROMANCIUC
Documente primare la creşterea bovinelor: specimene, întocmire, prelucrare

Potrivit art. 11 alin. (1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017, toate faptele economice care au loc la o entitate se contabilizează în temeiul documentelor primare. În particular, în cazul creșterii animalelor din specia bovinelor, printre faptele economice specifice se evidențiază obținerea produșilor, majorarea masei corporale până la o anumită vârstă, transferarea dintr-un grup tehnologic în altul, ieșirea din patrimoniul entității etc. Cu părere de rău, la moment nu există formulare tipizate de documente primare  elaborate și aprobate de MF sau MADRM.

În contextul celor menţionate mai sus, articolul dat prezintă specimenele documentelor primare elaborate de autori și destinate reflectării evoluției șeptelului de bovine, nutriției acestuia și obținerii rezultatelor creșterii. Specimenele propuse corespund integral cerințelor cadrului legislativ privind nomenclatorul elementelor obligatorii, sunt completate (fapt ce facilitează aplicarea lor în practică) și conțin boxe pentru indicarea corespondenței conturilor, ceea ce exclude necesitatea întocmirii unor note contabile suplimentare

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
Valentina PANUŞ
Determinarea capacităţii de producţie: aspecte specifice

Calcularea costurilor de producție este influențată de mai mulţi factori. Printre aceştia se regăseşte și repartizarea costurilor indirecte de producție care se includ în costul producției în funcție de gradul de utilizare a capacităţii de producție. Ca urmare, un aspect dificil și sensibil în gestiunea costurilor de producție îl constituie determinarea capacității de producție, în special, în condițiile actuale de activitate.

Reglementările în vigoare abordează capacitatea de producție prin succinta prevedere expusă în pct. 30 subpct. 2) din SNC „Stocuri”, fără detalieri și explicații. Conform acestuia, capacitatea normală de producție reprezintă volumul producției/serviciilor care poate fi realizat, în medie, pe parcursul a câteva perioade de gestiune sau sezoane în condiții normale de activitate, ținând cont de pierderile capacității cauzate de reparațiile (deservirea tehnică) planificate ale utilajului.

în practică contabilii, adesea, se confruntă cu dificultăţi în ceea ce priveşte determinarea şi aplicarea capacității de producție. Dat fiind acest fapt, în prezentul articol sunt expuse unele opinii și recomandări referitoare la determinarea și administrarea capacității menţionate

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Любовь МУРСА
О порядке и особенностях составления и применения графика отпусков
Тудор КАПША
В каких случаях допускается увольнение сотрудника за утрату к нему доверия
О возможности привлечения работника к дисциплинарной ответственности
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на декабрь 2020 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса