Сегодня: Среда 30 ноября 2022 | EUR: 20.1110 | USD: 19.3737
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 10, 2021
Главная » Архив журнала » № 10, 2021

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii octombrie
Павел ТОСТОГАН
Пульс октября
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA
Contabilizarea şi impozitarea operaţiunilor aferente serviciilor prestate cu titlu gratuit în scopuri de promovare a vânzărilor: SNC versus IFRS

Pentru a avea succes în afaceri, comercianții tot mai frecvent le propun beneficiarilor (cumpărătorilor), în cadrul unor acțiuni de promovare, să procure un produs cu opțiunea concomitentă de a primi gratuit al doilea produs sau servicii fără plată suplimentară. Practica mai multor entități demonstrează că o astfel de modalitate de promovare este foarte eficientă și, în mod semnificativ, majorează volumul vânzărilor.

În contextul celor menţionate mai sus, entitățile se confruntă cu anumite dificultăţi legate de contabilizarea și impozitarea operațiunilor efectuate în cadrul acţiunilor de promovare. Dat fiind acest fapt, în prezentul articol, în baza unui exemplu, autorii examinează principalele particularități ale contabilizării operațiunilor aferente serviciilor prestate cu titlu gratuit în scopuri de promovare a vânzărilor (atât prin prisma reglementărilor contabile naţionale, cât și a celor internaționale). Totodată, sunt dezvăluite principalele aspecte fiscale aferente operațiunilor nominalizate

Юлиана ЦУГУЛЬСКИ
О налоговых последствиях выбытия ранее переоцененных и/или обесцененных активов

В данной статье налоговые последствия операций по выбытию ранее переоцененных и/или обесцененных активов раскрыты применительно к следующей ситуации: в 2021 году осуществлена продажа здания коммерческого центра, которое ранее было переоценено и обесценено, а также земельного участка, по которому в предыдущем периоде был признан убыток от обесценения. Кроме того, авторы разъясняют, корректируется ли на сумму переоценки или обесценения амортизируемая стоимость актива для исчисления налоговой амортизации

Mihai POPOVICI
Înstrăinarea imobilizărilor în schimbul stingerii împrumutului primit de la fondator: aspecte aplicative

Lipsa de lichidități impune, adesea, entitățile să contracteze împrumuturi de la fondatori. În astfel de situaţii, în temeiul art. 1242 alin. (1) din Codul Civil, între părţi se încheie un contract de împrumut, prin care fondatorul (împrumutător) se obligă să îi transmită în proprietate entității sale (împrumutat) bani sau alte bunuri fungibile, iar aceasta se obligă să restituie banii în aceeaşi sumă sau bunuri de acelaşi gen, calitate şi cantitate la expirarea termenului pentru care i-au fost oferite.

Se pot întâlni, însă, situaţii în care împrumuturile contractate de către entitate sunt considerabile şi aceasta nu poate face față obligaţiilor asumate. O soluţie posibilă în acest context ar fi ca entitatea să înstrăineze unele imobilizări din proprietatea sa în schimbul stingerii împrumutului față de fondator și a dobânzii aferente. Întrucât procedura menţionată, în funcţie de tipul imobilizărilor înstrăinate, prezintă anumite particularităţi sub aspect atât contabil, cât și fiscal, în articolul de faţă autorul examinează cele mai relevante cazuri din acest punct de vedere

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Alexandru NEDERIŢA
Contabilizarea şi impozitarea operaţiunilor de completare şi de comercializare a seturilor promoţionale
Александр НЕДЕРИЦА
Об учете МБП, переданных в операционный лизинг
Об учете компонентов объектов основных средств, требующих замены в регулярные интервалы времени
Валериу СЕВЕРИН
Оформляем возврат поставщику пищевых продуктов, не соответствующих действующим регламентам
НДС при получении от нерезидентов прав на использование программного обеспечения
Аннулируем налоговую накладную, отправленную по короткому циклу в АИС «e-Factura»
Особенности самостоятельной печати налоговых накладных
Petru GRICIUC
Cum achităm cheltuielile de deplasare salariaţilor delegaţi pentru executarea lucrărilor de construcţie şi montaj pe teritoriul ţării
Despăgubirea achitată persoanei fizice pentru prejudiciul cauzat acesteia în urma unor acţiuni ilegale nu se impozitează
Impozităm sau nu venitul obţinut de persoana fizică ca urmare a decernării Premiului Naţional
Modul de declarare a reorganizării prin separare şi de documentare a activelor transmise
Moştenitorii nu au obligaţia de achitare a restanţelor întreprinderii individuale la BPN în cazul decesului fondatorului
Jana GRICIUC
Nu se subvenţionează plăţile salariale achitate în numerar persoanelor cu dizabilităţi
Care este cota impozitului pe venit reţinut la procurarea peştelui viu de la o persoană fizică
Cum deducem cheltuielile de cazare la hotel dacă în factură nu este indicată valoarea micului dejun
Impozităm profitul net achitat fondatorului contrar cotei deţinute în capitalul social
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Pensia pentru limită de vârstă în sistemul public de asigurări sociale – subtilităţi care merită atenţie

Modul de calcul a viitoarei pensii este destul de frecvent discutat în societate, mai ales de către persoanele care în scurt timp urmează să atingă vârsta prevăzută de legislaţie pentru a beneficia de dreptul la pensie. Potrivit art. 14 din Legea privind sistemul public de pensii nr. 156/1998, un astfel de drept se acordă persoanelor care au domiciliu pe teritoriul Republicii Moldova, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile privind vârsta de pensionare și stagiul minim de cotizare (15 ani).

Majoritatea persoanelor care se apropie de vârsta de pensionare doresc să-şi determine de sine stătător mărimea estimativă a pensiei, aplicând prevederile cadrului normativ în vigoare. Pentru a aduce claritate la subiectul dat, în prezentul articol autorul propune unele concretizări referitoare la vârsta de pensionare, modul de confirmare a stagiului de cotizare, modul de calculare a venitului asigurat şi posibilităţile de determinare a pensiei estimative

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Елена ЯВОРСКАЯ
Новое уведомление о торговле

Со 2 октября 2021 года в Республике Молдова действуют новые правила внутренней торговли. Соответствующие изменения внесены Законом № 17/2021 в Закон о внутренней торговле № 231/2010 (переопубликован в МО № 230–237/01.10.2021).

Изменений много, некоторые из них неожиданные, другие – очень спорные. В данной статье рассмотрены правила, касающиеся уведомления о торговле – документа, с которого торговля начинается, а затем меняется, приостанавливается или вовсе прекращается. В частности, речь идет о новой типологии торговых единиц, видах уведомлений и сборе за их подачу, новых элементах уведомления, необходимости внесения в уведомление кадастрового номера, сложности подачи электронного уведомления, правилах обновления и замены уведомления, освобождениях от подачи уведомления и других аспектах

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Svetlana SLOBODEANU
Comercializarea în anul curent а activelor biologice imobilizate intrate pe rod: aspecte contabile şi fiscale

Adesea, la comercializarea/procurarea activelor biologice imobilizate intrate pe rod, în contractul de vânzare-cumpărare nu se evaluează separat valoarea producției nefinalizate (roadei anului curent) în cazul în care recoltarea se preconizează după comercializare. În contabilitatea financiară entităţile constată anumite costuri legate de producția menţionată care, de regulă, se contabilizează în contul 215 „Producția în curs de execuție”. Totodată, la eliberarea facturii fiscale pentru livrarea respectivă, cel mai frecvent roada anului curent nu se identifică separat.

Dat fiind faptul că SNC „Particularitățile contabilității în agricultură” nu oferă soluţii adecvate la problema în cauză, autorul prezentului articol vine cu recomandări relevante pentru contabili. Acestea le vor fi utile la recunoașterea și clasificarea activelor, veniturilor și cheltuielilor aferente procurării/vânzării activelor biologice imobilizate, precum și la determinarea corectă a rezultatului fiscal al perioadei

Ghenadie NEGARĂ
Reflecţii asupra organizării contabilităţii în companiile de televiziune

Industria televiziunii a devenit astăzi una din cele mai importante platforme de informare în masă şi cedează, poate, doar internetului. Practic, viaţa oricărei persoane este în mod indispensabil legată de televiziune.

Deşi televiziunea este destul de răspândită ca şi fenomen, în Republica Moldova nu sunt foarte multe companii care activează în domeniul dat. Poate din acest motiv, atât în actele normative cu caracter contabil, cât şi în publicaţiile naţionale de specialitate nu se întâlnesc recomandări referitoare la contabilizarea operaţiunilor specifice activităţii companiilor de televiziune.

În contextul celor menţionate mai sus, autorul prezentului articol este de părerea că elaborarea politicilor contabile de calitate ale companiilor de televiziune ar fi un prim pas în organizarea contabilităţii în cadrul acestor entităţi. În documentul intern respectiv compania urmează să își stabilească normele proprii în temeiul prevederilor pct. 8 din SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”

ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Pavel TOSTOGAN, Vasile BENDERSCHI
Serviciile acordate subantreprenorului de către antreprenor: aspecte contabile şi fiscale

La realizarea contractelor de antrepriză cu beneficiarii, entitatea, în calitate de antreprenor, poate contracta mai mulţi subantreprenori. În literatura de specialitate, însă, aspectele aferente operaţiunilor specifice contractelor de subantrepriză, inclusiv serviciilor acordate subantreprenorilor de către antreprenor, precum și modul de estimare a costurilor acestor servicii practic nu sunt examinate.

În contextul celor expuse mai sus, autorii prezentului articol explică modalitatea de determinare, contabilizare şi impozitare a serviciilor respective. Totodată, este dezvăluită procedura corectă de efectuare a decontărilor reciproce între antreprenor şi subantreprenori

Alexandru FRECĂUŢEANU, Andrei ROMANCIUC, Angela CHIŞLARU
Contabilitatea costurilor lucrărilor de toamnă aferente culturii plantelor de câmp

Actualmente, costurile aferente aratului de toamnă (retribuțiile mecanizatorilor cu defalcările sociale respective, valoarea produselor petroliere, amortizarea și reparația curentă a tractoarelor și plugurilor etc.) se contabilizează în conformitate cu prevederile SNC „Particularitățile contabilității în agricultură” (punctele 41 și 46, exemplul 4 și anexa 4).

Însă, raționamentul profesional și însuși bunul simț le sugerează autorilor prezentului articol ideea că modalitatea de contabilizare a costurilor legate de efectuarea aratului de toamnă, expusă în standardul menţionat, este incorectă, contravine mai multor prevederi cu caracter universal din cadrul normativ în vigoare și, ca urmare, nu poate servi ca model pentru contabilii entităților agricole. Dat fiind acest fapt, articolul explică în ce anume constau erorile comise și cum acestea pot fi evitate în practică pentru a nu denatura datele bilanțului și ale Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12)

Александр НЕДЕРИЦА, Валентина ПАНУШ
Об учете и налогообложении производственных потерь

При производстве продукции и оказании услуг могут возникать различные производственные потери, которые обусловлены использованием некачественных материалов, отклонениями от технологического процесса, ошибками работников и другими причинами.

В данной статье раскрыты общие правила учета, налогообложения и возмещения таких потерь, а также ключевые аспекты на которые при этом необходимо обращать внимание

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Три миллиона косвенно...

В данной статье автор высказывает свою точку зрения относительно спора одной из компаний с Налоговой службой, длившегося два года и предметом которого явилось начисление более 3 млн. леев в виде налогов, штрафов и пени. Причин для доначисления налогов на основании косвенных методов, по мнению Налоговой службы, было несколько: при продажах компания применяла разные торговые надбавки, разница при этом доходила до 10 %; компания не выписала налоговые накладные в 6 547 случаях; компания предоставляла скидки постоянным покупателям по решению коммерческого директора или менеджеров.

По мнению автора косвенные методы неприменимы, если бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством. А для того, чтобы доказать, что есть несоответствие, нужно очень глубоко знать правила учета

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Любовь МУРСА
Совместительство и совмещение: особенности трудовых отношений

Работа по совместительству и совмещение должностей (профессий) являются разновидностями дополнительной работы, предусмотренными трудовым законодательством. Поскольку на практике их нередко ошибочно отождествляют, в основном из-за созвучности понятий, в данной статье рассмотрены особенности и отличия совместительства и совмещения должностей (профессий), которые должны знать руководители предприятий, бухгалтеры и кадровые работники

Tudor CAPŞA
Care sunt drepturile de muncă şi de odihnă ale salariatului transferat la o altă entitate
Care este modul de eliberare de către angajator fostului angajat a copiei actului despre încetarea relaţiilor de muncă
Este posibilă angajarea a doi cumularzi în locul salariatului temporar absent
Prestarea muncii prin cumul de către angajaţii de bază ai entităţii nu poate fi interzisă
Termenele de valabilitate ale statelor de personal nu sunt reglementate
Тудор КАПША
Об увольнении работника за работу в конкурирующей компании в период неоплачиваемых отпусков
О материальном поощрении работодателем сотрудников, прошедших полную вакцинацию против COVID-19
Об увольнении за прогул работника, имеющего маленького ребенка
О привлечении к дисциплинарной ответственности за нарушение правил внутреннего распорядка компании
Об оплате труда дистанционного работника в период его временной нетрудоспособности
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на ноябрь 2021 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса