Сегодня: Понедельник 28 ноября 2022 | EUR: 20.1360 | USD: 19.3783
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 3, 2022
Главная » Архив журнала » № 3, 2022

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii martie
Павел ТОСТОГАН
Пульс марта
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Светлана СЛОБОДЯНУ
Пожертвования для беженцев: вопросы вычета

В связи с событиями последних недель в соседнем регионе в Республике Молдова 24 февраля 2022 года было введено чрезвычайное положение. За этим последовал ряд мер со стороны Комиссии по чрезвычайным ситуациям, в том числе связанных с налогообложением пожертвований в помощь беженцам, спасающимся от военных действий. Так, Распоряжением № 4 от 01.03.2022, в отступление от положений ст. 24   ч. (1) и ст. 36 ч. (1) НК, налогоплательщикам разрешен вычет расходов, связанных с пожертвованиями на временное размещение и управление потоком беженцев. Кроме того, впервые было дано право на сохранение вычета НДС по приобретениям ТМЦ и/или услуг, переданных впоследствии в качестве такой благотворительной помощи (за исключением приобретений, перечисленных в ст. 103 НК). В то же время указанные льготы предполагают соблюдение определенных условий.

В данной публикации содержатся ответы на некоторые вопросы, возникающие в связи с соответствующими нововведениями

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA
Organizarea evenimentului festiv: aspecte contabile şi fiscale

Pentru orice entitate, motivarea salariaților este un factor important, deoarece aceștia reprezintă elementul decisiv în obținerea rezultatelor preconizate. În acest scop, multe entități organizează evenimente festive și felicită salariații săi de sărbători. Una dintre diversele metode aplicate de către angajatori este organizarea banchetelor pentru angajați. Alteori, pentru motivarea salariaților se oferă cadouri. În consecință, pentru organizarea evenimentelor festive, evident, se suportă cheltuieli. În astfel de situații, apar multe întrebări cu privire la aspectele fiscale și contabile aferente cheltuielilor suportate.

În prezentul articol, în baza unui exemplu concret, sunt abordate aspectele contabile și implicaţiile fiscale care rezultă din operațiunile aferente organizării în cadrul entităţii a unui eveniment festiv

Mihai POPOVICI
Entitatea procură o locuinţă în scopuri investiţionale: aspecte contabile şi fiscale

În prezentul articol sunt examinate aspectele contabile şi fiscale ale operaţiunilor economice în cazurile în care locuința procurată de entitate în scopuri investiționale este: a) transmisă unui angajat în bază contractului de locațiune; b) transmisă gratuit în folosință unui angajat (facilitate acordată de angajator); c) utilizată în calitate de oficiu sau spațiu comercial

Елена ЯВОРСКАЯ
Налоговая амортизация: вопросы и ответы

В первые месяцы 2022 года у бухгалтеров возникло множество вопросов по налоговой амортизации, обусловленные введением нового метода амортизации и нового Каталога основных средств. К кому же нормативные акты, которыми они были введены, вступили в силу в разное время, а их применение было разрешено с отсрочкой.

В данной статье рассмотрены типичные вопросы по применению нового метода налоговой амортизации, а также возникшие при переходе неясности

Юлиана ЦУГУЛЬСКИ
Продажа актива, переведенного в состав товаров: учет и налогообложение

Значительная часть операций по выбытию основных средств, а в особенности автотранспорта, осуществляется посредством их продажи. Для получения ожидаемого результата от реализации субъект может принять решение об осуществлении затрат по подготовке объекта к продаже и в последующем реклассифицировать его в категорию запасов.

В данной статье рассмотрены особенности учета и налогообложения операций, связанных с указанной реклассификацией активов

Вера БАЧУ
Государственные ценные бумаги – альтернатива банковским депозитам

Наиболее привычным способом размещения временно свободных денег в целях получения доходов являются банковские депозиты. Увы, но в последнее время процентная ставка по депозитам существенно снизилась. Даже если процентные ставки в 2022 году вырастут, нет уверенности, что этот рост будет интересен предпринимателям, имеющим в обороте свободные деньги.

Поскольку альтернативой банковским депозитам являются государственные ценные бумаги, в данной статье, наряду с особенностями выпуска, обращения и выкупа ГЦБ, рассмотрены  порядок отражения в учете операций по приобретению казначейских обязательств, по приобретению с дисконтом государственных облигаций, а также по приобретению государственных облигаций с премией

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ
НДС на остатки товаров при аннулировании регистрации плательщика НДС в процессе несостоятельности
О вычете расходов на питание при несоблюдении установленных условий
Работник предприятия – резидента IT-парка с приостановленным ИТД не включается в расчет единого налога
Igor LAZARI, Natalia ARHILEI
Determinarea obligaţiei privind înregistrarea în calitate de plătitor al TVA în cazul importului de servicii
Valoarea cadastrală nu influenţează asupra valorii impozabile a livrării impozabile
Aplicarea impozitului pe venit aferent dividendelor achitate GŢ în calitate de fondator al SRL
Iuliana ŢUGULSCHI
Impozitarea serviciilor prestate în scopuri filantropice
Documentarea şi aplicarea TVA aferente mărfurilor transmise cu titlu gratuit în cadrul campaniei promoţionale
Valeriu SEVERIN
Impozităm veniturile obţinute din transmiterea în arendă a terenurilor agricole
Acordarea împrumuturilor în numerar angajaţilor nu este limitată
Entitatea poate nimici actele de achiziţie a mărfurilor chiar dacă nu a fost supusă controlului fiscal
În care termen entitatea poate fi supusă controlului fiscal repetat
Când apare obligaţia de achitare a taxei pentru apă de către entităţile care aplică irigarea culturilor agricole
Petru GRICIUC
Fondatorul întreprinderii individuale poate să desfăşoare şi activităţi independente
Privind perioada fiscală aferentă deducerii cheltuielilor cu tichetele de masă acordate salariaţilor
Cum impozităm donaţiile de mijloace băneşti acordate de o persoană fizică refugiaţilor din Ucraina
Cum raportează impozitul pe venit asociaţia de coproprietari în condominiu pentru anul 2021
Jana GRICIUC
În ce caz persoana fizică nerezidentă poate să desfăşoare activităţi în domeniul achiziţiilor
Aplicăm corect scutirea pentru persoanele întreţinute
Ce obligaţii fiscale apar în cazul transmiterii în locaţiune a automobilului către o persoană fizică refugiată
Cum impozităm plăţile salariale efectuate în folosul unui refugiat din Ucraina
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
О подаче уведомления о торговой деятельности в случае отсутствия торговой единицы
Для каких типов торговых единиц не требуется отдельное уведомление
О порядке подачи уведомления при осуществлении электронной торговли
Сбор за пользование автодорогами при транспортировке полезных ископаемых автомобилями, зарегистрированными в стране
Подает ли уведомление субъект-производитель, добывающий полезные ископаемые
Сбор за пользование зоной дороги общего пользования и/или охранной зоной за чертой населенных пунктов для ведения СМР
Обязательство по земельному налогу при заключении договора суперфиция
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ghenadie BEJAN
Reglementări noi privind modul de prezentare a Dării de seamă IPC 21

Prin Ordinul MF nr. 156/2021, au fost operate unele modificări în formularul tipizat al Dării de seamă IPC21 și în Instrucţiunea cu privire la modul de completare a acestuia. În particular, în preambulul formularului menționat rubrica „După controlul fiscal” a fost înlocuită cu două rubrici: „Declararea contribuțiilor de asigurări sociale recalculate în rezultatul controlului fiscal pentru persoanele asigurate” şi „Corectarea datelor persoanei asigurate pentru o perioadă supusă anterior controlului fiscal”.

În prezentul articol sunt propuse explicaţii referitoare la modul de completare a fiecăruia dintre cele două tipuri noi ale Dării de seamă IPC 21

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Svetlana SLOBODEANU
Repatrierea mijloacelor băneşti în circumstanţele de forţă majoră

În prezenta publicaţie este examinată situaţia în care, la începutul lunii februarie 2022, entitatea rezidentă a Republicii Moldova a transferat furnizorului din Ucraina un avans pentru livrările viitoare de mărfuri. Ulterior, din data de 24 februarie 2022, în Ucraina a fost introdusă legea marţială în legătură cu declararea stării de război. Respectiv, autorul dezvăluie aspectele legate de repatrierea mijloacelor bănești în acest caz

Ghenadie NEGARĂ
Evaluarea aporturilor investitorilor străini în capitalul social

În conformitate cu art. 251 alin. (2) din Codul civil al Republicii Moldova, capitalul social al societății comerciale se formează din aporturile fondatorilor exprimate în lei. În calitate de aport, potrivit art. 245 alin. (4) din CC, pot servi mijloacele bănești, valorile mobiliare, alte bunuri sau drepturi patrimoniale.

Prevederile art. 4 alin. (4) Legea cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător nr. 81/2004 le permit investitorilor autohtoni să facă investiții sub formă de mijloace bănești numai în moneda națională a Republicii Moldova, iar investitorii străini – și în valută străină. Evaluarea în bani a aportului asociatului, conform art. 245 alin. (4) din CC, se efectuează prin acordul asociaților. Altfel spus, legislația națională în vigoare lasă la discreția asociaților evaluarea în bani a aportului asociatului, inclusiv a aportului efectuat în valută străină.

În contextul celor expuse mai sus, autorul prezentului articol examinează incertitudinile existente în ceea ce priveşte modalitatea de evaluare a aportului în valuta străină al asociatului, având în vedere că aportul respectiv urmează a fi exprimat în lei

ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Александр НЕДЕРИЦА
Финансовые отчеты за 2021 год: особенности составления

В журнале „Contabilitate și audit” № 2/2022 были изложены общие правила составления финансовых отчетов, а также основное содержание и взаимосвязь со счетами бухгалтерского учета показателей полных форм баланса и отчета о прибыли и убытках.

В данной статье рассмотрены особенности расчета показателей отчета об изменениях собственного капитала и отчета о движении денежных средств, а также порядок составления пояснительной записки и представления финансовых отчетов за 2021 год

Alexandru NEDERIŢA
Calcularea indicatorilor privind cheltuielile activităţii de bază clasificate după natură (elemente)

În tabelul 12.2 al compartimentului „Nota explicativă la situațiile financiare” din Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare sunt prezentate informații privind cheltuielile activității de bază grupate  după natură (elemente), însă nu este explicat modul de calculare a sumelor grupelor corespunzătoare de cheltuieli. Dat fiind acest fapt, autorul prezentei publicaţii explică care entități sunt obligate să prezinte astfel de informații și cum trebuie să se determine indicatorii din tabelul respectiv

Aliona BÎRCĂ
Organizarea, evaluarea şi prezentarea procedeelor controlului intern în raportul conducerii

Sistemul descentralizat de organizare a activității entității determină conducerea să revizuiască structura controlului intern sau să introducă noi procedee ale acestuia. Perspectiva contabilă este legată de necesitatea asigurării realității datelor în situațiile financiare, justificate prin declarația de responsabilitate a administrației.

Practicienii  confundă deseori controlul intern cu mediul de control, procedeele controlului intern cu auditul intern. Dat fiind acest fapt, autorul publicaţiei dezvăluie prevederile cadrului reglementativ utilizat în organizarea controlului intern, precum şi particularităţile organizării procedeelor sistemului de control intern. Partea a doua a articol urmează a fi publicată în numărul următor al revistei şi va fi consacrată evaluării procedeelor sistemului de control intern şi modului de prezentare a informației privind sistemul de controlul intern în raportul conducerii

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Любовь МУРСА
Электронный документооборот в сфере трудовых отношений

С 10 января 2022 года вступил в силу Закон № 175/2021, который внес в Трудовой кодекс изменения, позволяющие предприятиям вести кадровый документооборот в цифровом формате не только при дистанционной работе, но и вне зависимости от формы организации работы предприятия и расположения рабочего места работника.

Новый порядок действует в отношении практически всех кадровых документов, для которых ранее была предусмотрена обязательная бумажная форма. Исключение составляют лишь документы, связанные с охраной здоровья и безопасностью труда, оформление которых по-прежнему остается обязательным в бумажном виде.

Учитывая вышесказанное, в данной статье раскрыты особенности организации на предприятиях электронного документооборота в области трудовых отношений

Tudor CAPŞA
Cerinţele de concediere în caz de reducere a numărului de personal
Cum trebuie efectuat transferul salariatei gravide la o altă muncă în cadrul entităţii
În ce condiţii funcţionarii publici pot activa în afara orelor de program
Contractul de răspundere materială deplină poate fi încheiat cu salariatul transferat temporar în altă funcţie
Тудор КАПША
О возможности сохранения прежней должности в случае временного перевода работника внутри компании
Об увольнении работницы в связи с неудовлетворительным результатом испытательного срока в случае eе беременности
О сроках отставки в случае нахождения работника в медицинском отпуске
О сохранении права на социальное пособие при трудоустройстве основного работника на другую временную работу
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на апрель 2022 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса