Сегодня: Пятница 12 августа 2022 | EUR: 19.9217 | USD: 19.2760
 
Указатель статей, опубликованных в 2011 году
Главная » Указатель статей, опубликованных в 2011 году

 

Автор и название статьи

стр.

Консультации по бухгалтерскому учету и налогообложению

Декларация о подоходном налоге

Ирина Захарченко

о заполнении Декларации юридического лица

1

16

о подоходном налоге за 2010 год

2

9

Вопросы – ответы

Aliona Timofeenco

privind regimul fiscal al cheltuielilor de transportare a mijlocului fix prin achiziţionarea serviciilor de la un titular al patentei de întreprinzător

1

56

Парасковия Чеботаренко, Ольга Голбан

О заполнении Декларации юридического лица о подоходном налоге при вынужденном выбытии основных средств

8

27

Подоходный налог

Людмила Аблина

О необлагаемых источниках дохода 

11

33

Вопросы – ответы

Jana Сibotаru

despre prezentarea angajaţilor nerezidenţi a Informaţiei privind veniturile calculate şi achitate

în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri

1

58

о порядке заполнения графы 5 «Сумма заработной платы, не выплаченная в предыдущем налоговом периоде, выплаченная в отчетном году» из Информации IAL 09

1

59

Petru Griciuc, Valeriu Severin

privind aplicarea art. 902 alin. (3) din Codul fiscal în cazul efectuării donaţiilor în folosul persoanelor fizice cetăţeni care au suferit de pe urma calamităţilor naturale

2

55

Jana Cibotaru

privind impozitarea veniturilor obţinute de persoane fizice rezidente din darea în locaţiune

a apartamentelor situate în afara Republicii Moldova

2

59

privind lipsa obligaţiei de a declara veniturile sub formă de dividende obţinute de persoana fizică

2

60

Parascovia Cebotarenco

privind impozitarea dobînzilor achitate în folosul persoanelor fizice (cetăţeni) de către organizaţiile de microfinanţare

2

61

о недекларировании доходов от предпринимательской деятельности учредителями индивидуальных предприятий

2

63

о неначислении налогов с выходного пособия, выплаченного в соответствии со ст. 388 ТК

2

63

об отражении в Отчете формы IRV 09 выплат в пользу физических лиц при аренде земель сельскохозяйственного назначения

2

64

Ala Pojoga

privind impozitarea în anul 2011 а veniturilor angajaţilor agenţilor economici, a căror activitate de bază este realizarea de programe

2

66

Aliona Timofeenco

privind reţinerea la sursa de plată a impozitului pe venit la cota maximă de 18%

3

30

privind rezultatul fiscal obţinut de la comercializarea automobilului valoarea de procurare a căruia depăşeşte 200 000 lei

3

30

Jana Cibotaru

privind impozitarea venitului persoanei fizice nerezidente în cazul vînzării apartamentului unei persoane juridice rezidente

3

42

об освобождении на подопечного инвалида с детства

3

43

о предоставлении освобождений только по основному месту работы

3

44

Людмила Аблина

о применении пункта о1) статьи 20 НК при продаже земельных участков членами садоводческих товариществ

3

45

о порядке перенесения в Декларацию формы CET 08 информации из Приложения № 7 к Постановлению Правительства № 10 от 19.01.2010 г.

3

45

Майя Кацел

о налоговом режиме при получении наследства от нерезидента

3

50

об отсутствии обязательств по подоходному налогу при увеличении уставного капитала за счет чистой прибыли

3

50

Aliona Timofeenco

privind determinarea bazei valorice a mijlocului fix

5

43

Parascovia Cebotarenco, Olga Golban

privind impozitarea serviciilor de proiectare a reparaţiei unui cuptor industrial acordate de către un nerezident

5

44

privind impozitarea donaţiilor persoanelor fizice sub formă de colete alimentare

5

45

об обложении подоходным налогом беспроцентного кредита учредителю-администратору компании

5

45

о критериях отнесения больниц к публичным учреждениям и о налогообложении пожертвований в их адрес

5

46

Jana Cibotaru

privind acordarea scutirii persoanei întreţinute care îşi face studiile superioare de masterat peste hotarele Republicii Moldova

5

50

privind obligaţiile fiscale ale persoanei fizice în cazul donării activului primit cu titlu de moştenire

5

50

privind nereţinerea la sursa de plată a impozitului în mărime de 5% din plăţile efectuate în folosul cabinetului avocatului

5

51

privind consecinţele fiscale ale efectuării cheltuielilor de delegaţii în favoarea unor persoane fizice care nu sînt salariaţi

5

52

Парасковия Чеботаренко, Ольга Голбан

о вычете расходов по оплате партнерских взносов

6

39

Liudmila Gropa, Stela Guţu

privind defalcările din profitul net al întreprinderilor municipale

6

43

privind prezentarea de către întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni cu cota-parte a statului a dărilor de seamă DIS-08 şi DPP-08 corectate

6

43

о заполнении Отчета об отчислениях от прибыли государственных предприятий (форма DIS-08)

6

49

Parascovia Cebotarenco, Olga Golban

privind calificarea cheltuielilor de organizare a concursului ca donaţii făcute în scopuri flantropice sau de sponzorizare

7

19

privind deducerea cheltuielilor de cazare şi de alimentaţie suportate la primirea delegaţiilor membrе ale holdingului

7

20

Galina ŞPAC

privind modul de impozitare la cumpărarea cotei-părţi din capitalul social de către persoana juridică rezidentă de la persoana fizică rezidentă a României

7

23

Людмила Аблина

о налогообложении сумм, выплаченных в связи с досрочным прекращением ИТД с руководителем предприятия

7

24

Jana Сibotaru

privind acordarea scutirilor persoanei fizice la achitarea ultimei plăţi înainte de concediu

7

25

privind impozitarea indemnizaţiei de care beneficiază persoana fizică conform art. 17 din Legea nr. 199 din 16.07.2010

7

26

Майя Кацел

о налогообложении дарения доли участия в уставном капитале

7

27

Parascovia Cebotarenco, Olga Golban

privind deducerea donaţiei efectuate în scopuri fiscale

8

25

privind aplicarea impozitului pe venit la sursa de plată la achiziţionarea sticlelor de la persoane fizice

8

26

Галина Шпак

об использовании в деятельности ИП здания, принадлежащего учредителю

8

29

Galina Şpac, Petru Griciuc

privind impozitarea cheltuielilor pentru arenda operaţională a terenului şi uzura tehnicii agricole utilizate la întreţinerea plantaţiilor perene pînă la intrarea pe rod

8

31

о пересдаче Декларации о подоходном налоге физическими лицами, получившими возврат излишне уплаченных взносов ОГСС

8

32

Petru Griciuc, Valeriu Severin

privind impozitarea plăţilor efectuate în folosul rezidentului Irlandei

8

34

Людмила Аблина

об удержании подоходного налога c нерезидентов при оплате услуг, связанных с быстрыми переводами денежных средств

8

35

Парасковия Чеботаренко, Ольга Голбан

о налогообложении беспроцентного займа работнику

9

27

Галина Шпак

о вычете расходов на перемещение рекламного щита

9

28

о сроках полезного использования частично изношенного оборудования в целях налогообложения

9

28

Jana Cibotaru

privind impozitarea dividendelor plătite rezidentului Republicii Armenia

9

29

Parascovia Сebotarenco, Olga Golban

privind deducerea cheltuielilor în cazul acordării serviciilor de consultanţă

10

27

о расходах предприятия, связанных с выплатой пособий по временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая

10

28

о подоходном налоге при предоставлении льгот работникам предприятия

10

28

Жанна Чиботару

о налогообложении доходов в виде заработной платы, полученной за рубежом

10

29

об обложении пособия на погребение, выплаченного жене умершего работника

10

31

о сроках востребования возврата подоходного налога нерезидентами

10

32

Petru Griciuc, Valeriu Severin

privind modul de corectare a atribuirii greşite a mijloacelor fixe la categoriile de proprietate

10

34

о подаче Декларации СЕТ 08 за умершего отца

10

35

Jana Cibotaru

privind impozitarea remitenţelor băneşti de peste hotarele Republicii Moldova pentru valorificarea lucrării ştiinţifice

11

49

privind nereţinerea impozitului pe venit la sursa de plată în cazul procurării unui mijloc fix de la o persoană fizică de peste hotarele Republicii Moldova

11

51

privind consecinţele fiscale aferente impozitului pe venit la fondatorul întreprinderii la contractarea unui împrumut fără dobîndă

11

51

Petru Griciuc, Valeriu Severin

privind impozitul pe venit al persoanelor juridice şi fizice în cazul primirii donaţiilor de la nerezident

11

69

Parascovia Cebotarenco, Olga Golban

privind deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente pierderilor în greutate ale mărfurilor înregistrate în timpul transportării

12

38

об учете страхового возмещения в налоговых целях

12

39

Людмила Аблина

о курсовых разницах при переоценке инвестиций в иностранной валюте

12

40

о зачете налога, уплаченного за рубежом

12

40

об удержании подоходного налога при выплатах нерезиденту

12

41

Jana Cibotaru

privind restituirea contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi obligaţiile fiscale aferente impozitului pe venit

12

42

о налоговых последствиях наследования нерезидентом квартиры и ее последующего дарения

12

42

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И АКЦИЗЫ

Ala Litovcenco, Veronica Vragaleva

Modificări în modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarea mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională

1

5

Aliona Timofeenco

Regimul de impunere cu TVA a mărfurilor importate, preţurile cărora sînt reglementate de stat

2

46

Игорь Ставинский

О зачете НДС при изменении таможенного обязательства по импортируемым товарам после их выпуска в свободное обращение

5

29

О зачете НДС по приобретениям, стоимость которых не вычитается согласно положениям раздела II НК  

5

31

Aliona Timofeenco

Impozitarea cu TVA a operaţiunilor economice privind proprietatea industrială

10

14

Игорь Ставинский

Об изменениях в порядке и условиях самостоятельной печати налоговых накладных на специальной бумаге

11

12

О применении НДС по поставкам в рамках реализации проектов Фонда социальных инвестиций Молдовы, осуществленных субподрядчиками

11

13

Вопросы – ответы

Алла Литовченко, Вероника Врагалева

о применении НДС при реализации списанного оборудования

1

45

о применении НДС и акцизов при ввозе на территорию ЗСП подакцизных товаров для презентации их на выставке

1

45

об отражении возврата подакцизных товаров в Декларации об акцизах

1

46

Игорь Ставинский

об обложении НДС и документировании поставок сельхозпродукции в счет оплаты труда или арендной платы

1

47

об учете международных автотранспортных перевозок, оплаченных с опозданием, при расчете максимально допустимой суммы возмещения НДС

1

48

о невозмещении НДС по капитальным инвестициям (затратам), которые не заявлены при регистрации субъекта в качестве плательщика НДС и осуществлены до момента регистрации

1

49

о невозмещении НДС по капитальным инвестициям (затратам), не превышающим 100 000 леев и осуществленным после регистрации в качестве плательщика НДС

1

50

об обложении НДС и документировании реализации товаров, находящихся на таможенном складе

1

51

об отражении идентификационного номера физического лица в налоговой накладной

1

53

об исчислении НДС по поставкам, частично оплаченным в натуральной форме

1

54

АленаТимофеенко

об исчислении НДС от облагаемой стоимости проданного переоцененного объекта основных средств

1

55

privind aplicarea TVA la comercializarea mijloacelor fixe, care anterior au constituit o sursă de majorare a capitalului social

1

56

Игорь Ставинский

об отражении в Декларации сумм НДС, уплаченных при ввозе товаров из ЗСП

2

49

о неначислении НДС по основным средствам, по которым ранее налог был возмещен, при аннулировании регистрации плательщика НДС

2

49

о неприменении НДС при возврате аванса при импорте услуг

2

49

о возмещении НДС по поставкам услуг поверенному – резиденту Республики Молдова, действующему от имени доверителя – нерезидента республики

2

50

об обложении НДС разницы между затратами на производство и стоимостью реализации сельхозпродукции, не оговоренной в части (4) статьи 97 НК

2

50

об отражении в Декларации по НДС за декабрь налога, исчисленного по условному годовому коэффициенту

2

51

Veronica Vragaleva

privind unele aspecte de completare a facturii fiscale la livrarea produselor accizabile

2

52

privind aplicarea TVA la reorganizarea agentului economic prin absorbţie

2

52

privind distrugerea timbrelor de acciz aplicate articolelor din tutun autohtone în cazul exportului acestora

2

53

privind aplicarea cotei zero a TVA la livrările destinate proiectelor de asistenţă tehnică

2

53

Valeriu Severin, Corneliu Prisăcaru

privind înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA şi nesancţionarea acestuia în cazul primirii facturilor fiscale incomplete

2

54

Игорь Лазарь

о праве на возмещение акциза при поставке на экспорт импортированных подакцизных товаров

3

21

о начислении и уплате акциза при поставке подакцизных товаров дипломатическим представительствам  

3

22

о не указании номенклатурного кода товара в графе 10.1 налоговой накладной при поставках по нулевой ставке

3

22

о применении стандартной ставки НДС по поставкам свекловичного сахара из Приднестровья

3

22

Игорь Ставинский

об определении облагаемой НДС базы по лекарствам, импортированным до 1 сентября 2010 года

3

23

об освобождении от НДС услуг по перевозке пассажиров из (в) левобережной (ую) части республики

3

24

о не отражении в Декларации по НДС временного ввоза и реэкспорта временно ввезенных товаров

3

24

о документальном подтверждении вывоза продуктов переработки за пределы таможенной территории Республики Молдова

3

25

о наложении штрафа за несвоевременную регистрацию в качестве плательщика НДС при поставке товаров в адрес проектов технической помощи

3

26

о возмещении НДС по капитальным инвестициям (затратам), предназначенным для осуществления смешанных или освобожденных поставок

3

26

о возмещении сумм НДС, отнесенных на зачет более 6 лет назад

3

27

Veronica Vragaleva

privind scutirea de TVA la exportul producţiei de carte

3

28

privind aplicarea TVA la serviciile de intermediere prestate de asistentul de brokeraj

3

28

privind necesitatea eliberării facturii fiscale la transmiterea bunului sechestrat creditorului în contul stingerii datoriei

3

29

privind aplicarea TVA în cadrul contractului de societate civilă

3

29

Irina Cebaniuc, Sergiu Selevestru

privind scutirea de TVA la comercializarea bunurilor întreprinderii insolvabile

3

52

privind obligaţia de a achita TVA la buget de către întreprinderea pentru care a fost confirmat planul de redresare a solvabilităţii debitorului

3

53

Игорь Ставинский

о применении ставки НДС к стоимости транспортных услуг, сопряженных с поставкой товаров

5

39

об обложении акцизами крепких алкогольных напитков, вывезенных из акцизного помещения до 4 апреля 2011 года

5

39

Veronica Vragaleva

privind eliberarea facturii fiscale la transmiterea mărfurilor de pe teritoriul Republicii Moldova în zona economică liberă

5

41

privind stabilirea momentului eliberării facturii fiscale pentru livrările efectuate prin intermediul cardurilor corporative

5

41

privind trecerea în cont a TVA la importul de mărfuri care sînt parţial comercializate şi parţial transmise cu titlu gratuit în scopul promovării vînzărilor

5

41

Parascovia Cebotarenco, Olga Golban

privind lipsa dreptului la restituirea TVA aferentă investiţiilor efectuate în oraşul Sîngera

5

43

Игорь Ставинский

об уплате акцизов при отчуждении автомобиля, находящегося под таможенным надзором

6

26

об обложении НДС услуг по предоставлению персонала иностранной компании

6

27

о праве на возмещение НДС по капитальным инвестициям

6

27

об обложении НДС сельхозпродукции, поставляемой из Приднестровья предприятиями, зарегистрированными в ГРП

6

28

о торговой надбавке по социально значимым товарам, указываемой в графе 10.9 «Другая информация» налоговой накладной

6

29

Igor Lazari

privind dreptul de restituire a TVA care nu a fost atribuită la decontările cu bugetul

6

31

о выписке налоговой накладной при поставке услуг в указанном заказчиком месте

6

32

о неприменении НДС при приобретении у нерезидента недвижимого имущества на территории республики

6

32

о неначислении НДС по товарам, находящимся на таможенном складе, при аннулировании регистрации плательщика НДС

6

32

о неприменении НДС при исчислении пени за несоблюдение сроков поставки

6

33

об использовании фактической стоимости облагаемых поставок при расчете условного коэффициента по части (3) статьи 102 НК

6

33

Veronica Vragaleva

privind înregistrarea în calitate de plătitor al TVA a caselor de amanet

6

34

privind includerea în capitalul statutar a utilajului importat de agentul economic fondator

6

34

Алена Тимофеенко

о заполнении Регистра учета продаж и Декларации по НДС при несовпадении даты выдачи налоговой накладной с датой осуществления поставки

6

35

Parascovia Cebotarenco, Olga Golban

privind aplicarea TVA la prestarea serviciilor unui nerezident

6

36

privind lipsa necesităţii eliberării facturii fiscale

6

37

privind aplicarea TVA la livrarea producţiei proprii în scopul alimentării elevilor şcolii profesionale

6

38

privind corectitudinea completării facturii fiscale

6

38

o неприменении НДС при поставке товаров на территории свободной экономической зоны

6

39

о неотражении аванса под поставку по нулевой ставке в Декларации по НДС

6

40

Veronica Vragaleva

privind restituirea TVA aferentă investiţiilor capitale efectuate din contul surselor împrumutate

7

18

Parascovia Cebotarenco, Olga Golban

privind impozitarea cu TVA a serviciilor de reparaţie a complexului imobil acordate de către o persoană fizică nerezidentă

7

19

об освобождении от НДС реализуемой предприятием квартиры

7

21

Игорь Ставинский

о зачете НДС по приобретениям, предназначенным для облагаемых поставок в последующие периоды

8

23

Veronica Vragaleva

privind restituirea TVA în cazul efectuării investiţiilor capitale

8

24

privind aplicarea TVA la prestarea unor servicii preferenţiale concomitent cu unele servicii ordinare

8

24

Parascovia Cebotarenco, Olga Golban

privind completarea facturii în cazul returnării de mărfuri

8

25

Парасковия Чеботаренко, Ольга Голбан

об отражении юридического адреса в налоговой накладной

8

27

о подтверждении оказания рекламной услуги нерезиденту

8

28

Igor Lazari

privind nerestituirea facturilor fiscale organului fiscal în cazul modificării cotelor fondatorilor S.R.L.

9

17

об уплате НДС при погашении стоимости импортированных услуг авансовым платежом за товары

9

17

о непредставлении Декларации об акцизах предприятиями, которые не перерабатывают подакцизные товары

9

18

о применении НДС в месяц аннулирования регистрации плательщика НДС

9

18

Игорь Ставинский

о применении косвенных методов при исчислении НДС

9

19

о невозможности добровольной регистрации в качестве плательщика НДС при оплате поставленного товара цессионарием

9

20

о переводе на государственный язык подтверждения получателя экспортных услуг

9

20

о праве на добровольную регистрацию в качестве плательщика НДС по экспортной поставке услуг

9

21

Veronica Vragaleva

privind aplicarea TVA la includerea în capitalul social a unei construcţii nefinalizate

9

22

privind aplicarea TVA la livrarea mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor investiţionale

9

22

Parascovia Cebotarenco, Olga Golban

privind eliberarea facturii fiscale în cazul returnării grîului alimentar

9

23

despre completarea Declaraţiei privind TVA

9

23

privind emiterea facturii fiscale în cazul prestării serviciilor de publicitate în schimbul serviciilor de internet

9

24

НДС при поставке продукции из ЗСП на экспорт по договору комиссии

9

24

НДС при оказании услуг по договору поручения

9

25

Игорь Лазарь

об обложении НДС товаров, поставляемых при перевозке пассажиров

10

17

о применении условного коэффициента согласно части (3) статьи 102 НК при аннулировании регистрации плательщика НДС

10

17

о невозмещении сумм уплаченного акциза физическим лицам-гражданам

10

18

Игорь Ставинский

о праве на возмещение НДС по капитальным инвестициям в левобережной части территории Республики Молдова

10

18

о применении НДС к услугам бюро кредитных историй

10

19

об основаниях для отказа в рассмотрении заявления на возмещение НДС

10

20

о праве на возмещение НДС после выполнения требований документального подтверждения поставок

10

20

об отражении в графе 14 Декларации по НДС стоимости импортированных товаров и услуг

10

20

Veronica Vragaleva

privind aplicarea TVA la prestarea serviciilor de plasare a forţei de muncă unui nerezident

10

21

privind aplicarea TVA la transmiterea în locaţiune a apartamentului unui reprezentant al misiunii diplomatice

10

21

Анна Закерничная

о применении нулевой ставки НДС при поставке товаров в магазины duty-free

10

22

Парасковия Чеботаренко, Ольга Голбан

о применении НДС при продаже и списании основных средств

10

24

о заполнении налоговой накладной при предоставлении дисконта

10

24

об освобождении от НДС операций, связанных с опционами

10

25

об освобождении от уплаты НДС по ввозимому ранее экспортированному товару

10

25

о применении НДС при реализации проектов технической и инвестиционной помощи

10

26

о выписке налоговой накладной при отпуске товара со склада

10

27

НДС при поставке ТМЦ в рекламных целях и/или с целью продвижения продаж

10

27

Игорь Ставинский

о заполнении графы 10.9 «Другая информация» налоговой накладной при реализации медикаментов

11

46

о возмещении НДС по капитальным инвестициям и определении границ населенных пунктов

11

47

о необложении НДС взносов за членство в иностранной организации

11

47

о применении стандартной ставки НДС при отсутствии таможенной декларации на экспорт товара

11

48

Veronica Vragaleva

privind livrarea producţiei agricole din Transnistria de către un agent economic înregistrat în Republica Moldova

11

48

Igor Lazari, Olga Golban

privind livrarea de mărfuri în afara teritoriului Republicii Moldova şi determinarea proratei conform art. 102 alin. (3) din Codul fiscal

12

28

privind TVA la livrarea mărfurilor prin intermediul licitaţiilor în contul stingerii restanţelor

12

28

Игорь Ставинский

о применении НДС при прекращении деятельности субзоны ЗСП «Экспо-бизнес-Кишинэу»

12

29

о применении НДС при суперфиции

12

30

о лизинговых платежах и импорте услуг при расторжении договора международного лизинга

12

31

о регистрации в качестве плательщика НДС вне зависимости от места использования оборудования

12

32

о невыписке налоговых накладных при облагаемых поставках с целью продвижения продаж

12

32

об обложении НДС поставок выращенных в питомнике елей для посадки

12

33

Veronica Vragaleva

privind aplicarea TVA la prestarea serviciilor de intermediere a accesului la informaţie unui nerezident

12

33

Parascovia Cebotarenco, Olga Golban

privind trecerea în cont a TVA în cazul suportării cheltuielilor aferente întreţinerii unui autovehicul arendat

12

34

privind livrările scutite de TVA efectuate instituţiilor de asistenţă socială

12

34

о применении НДС при продаже автомобиля

12

35

о применении НДС при перевозке пассажиров заказным автотранспортом на территории страны

12

35

о принятии долга и выписке налоговой накладной

12

36

об исчислении НДС при реализации ранее переоцененного основного средства

12

37

ДРугИЕ налогИ И СбоРы

 

 

Людмила Гропа, Стелла Гуцу

О местных сборах в 2011 году в муниципиях Кишинэу и Бэлць

5

14

Вопросы ответы

Liudmila Gropa, Stela Guţu

privind particularităţile calculării impozitului privat în anul 2011

3

53

privind neatribuirea serviciilor de transportare a coletelor la serviciile sociale

3

54

privind determinarea valorii suprafeţei bunului imobiliar primit în locaţiune

3

54

privind obligativitatea calculării şi achitării taxei pentru plasarea (amplasarea) publicităţii (reclamei) în cazul prestării în mun. Chişinău a serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare

3

55

privind neatribuirea punctelor de colectare a laptelui la unităţile comerciale

3

55

privind imposibilitatea comercializării florilor vii în baza patentei de întreprinzător

3

56

privind lipsa obiectelor impunerii cu taxa de plasare a publicităţii în cazul folosirii elementelor de design şi arhitectură în exterior, pe faţadele clădirilor

3

57

privind unele aspecte de impunere a executorilor judecătoreşti cu impozite pe proprietate

3

57

о субъектах обложения сбором за воду

3

58

об исчислении налога на недвижимое имущество от оцененной стоимости, исчисленной кадастровыми органами

3

59

об отсутствии обязательств по представлению расчетов при отсутствии обязательств по исчислению, уплате, удержанию налогов и сборов

3

59

об исчислении сбора за временное проживание

3

60

об уплате налога на недвижимое имущество по незавершенному строительству

3

61

об обложении букмекерских контор сбором за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг

3

62

о не отнесении пункта, предоставляющего услуги страхования автотранспорта, к объектам дорожного сервиса

3

63

privind lipsa scutirilor acordate agenţilor economici producători agricoli în anul 2011

6

42

privind calcularea şi achitarea taxei pentru amenajarea teritoriului de către întreprinzătorii individuali care nu activează

6

42

privind aplicarea de către agenţii economici a coeficienţilor teritoriali de amplasare pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială şi a coeficienţilor pentru tipurile de mărfuri desfăcute şi servicii prestate

6

44

privind criteriile de stabilire a existenţei obiectului impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială

6

45

privind scutirea la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru terenurile şi loturile de pămînt destinate fondului apelor, în cazul neantrenării acestora în activitatea de producţie

6

45

privind obligaţia achitării taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială din momentul eliberării autorizaţiei de amplasare a unităţii comerciale

6

46

privind scutirea de plata taxei pentru amenajarea teritoriului a gospodăriilor ţărăneşti în cadrul cărora sînt angajaţi şi salariaţi

6

46

privind achitarea în bugetul local a taxei pentru aplicarea simbolicii locale

6

46

privind cotele pentru calcularea impozitului pe bunurile imobiliare aferent unui apartament din mun. Chişinău

6

47

о расчете сбора за добычу полезных ископаемых по объему потерь, сопутствующих добыче

6

47

о необложении сбором за предоставление услуг по перевозке пассажиров на территории мун. Кишинэу в режиме Taxi 16-местным автомобилем

6

48

о непредставлении отчета по сбору за воду при отсутствии объекта налогообложения

6

48

о представлении Расчета по налогу на недвижимое имущество (форма BIJ-1) по объектам, облагаемым исходя из балансовой стоимости

6

49

об обязательствах по сбору на благоустройство территории

6

50

о представлении исправленного Отчета по налогу на недвижимое имущество (форма BIJ-10) за 2010 год

6

50

privind neatribuirea serviciilor de producere a uleiului şi a produselor de morărit nici la activitatea de comerţ, nici la serviciile de deservire socială

7

30

privind calcularea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele mixte înmatriculate în Republica Moldova

7

30

о налогообложении рекламы, размещенной на транспортных средствах

7

31

о невозможности передачи авторизации на размещение торгового объекта

7

32

о применении Типовой номенклатуры предприятий розничной торговли

7

32

об определении черты населенного пункта

7

33

о влиянии переоценки объектов недвижимого имущества на расчет налога на недвижимое имущество

7

33

об исчислении и уплате сбора за размещение рекламы

7

34

privind calcularea, achitarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi prezentarea dărilor de seamă aferente de către asociaţiile obşteşti

8

36

privind calcularea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători în cazul în care automobilele nu prestează servicii de transportare a pasagerilor în regim de taxi

8

37

privind impozitarea bunurilor comerciale, care se atribuie la categoria bunurilor „cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă”

8

38

privind menţinerea dreptului de a beneficia de reduceri la achitarea integrală a impozitului funciar în cazul recalculării acestuia

8

39

privind subiecţii impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare

8

39

privind condiţiile de beneficiere de scutiri la plata impozitului funciar pentru terenurile care sînt ocupate de plantaţii multianuale

8

40

об исчислении обязательств по налогу на недвижимое имущество членами садоводческих товариществ

8

40

об уплате налога на недвижимое имущество, включенное в уставный капитал ООО

8

41

об облагаемых объектах социальных услуг

8

42

privind completarea corectă a dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului în cazul în care contribuabilul dispune de subdiviziuni

9

31

privind taxa pentru unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială şi taxa de piaţă

9

31

privind condiţiile scutirii de impozitul pe bunurile imobiliare

9

32

о сборе за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг при досрочном расторжении договора найма помещения

9

32

о необходимости получения разрешения на деятельность при осуществлении торговли без наличия торговых единиц

9

33

privind categoriile mărfurilor pasibile de comercializare în baza patentei de întreprinzător

10

37

privind înlesnirile acordate la plata impozitului pe bunurile imobiliare

10

37

privind neatribuirea serviciilor de colectare a maculaturii la serviciile de deservire socială

10

38

о корректировке налога на приобретенное недвижимое имущество при несвоевременном получении информации об его оцененной стоимости

10

39

об обязательствах по сбору за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров при сдаче автомобиля в наем

10

39

об обязательствах по исчислению и уплате сбора за использование местной символики

10

40

о представлении отчета формы TFD-10 при изъятии автомобиля из эксплуатации

10

40

о сборе за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг

10

40

об обязательствах по сбору на благоустройство территорий при трудоустройстве учредителя фирмы на другом предприятии

10

41

о рекламе и архитектурно-художественном оформлении мест торговли и оказания услуг

10

41

о видах деятельности патентообладателей, доходы от которой ограничены пределом 300 тысяч леев в течение 12 последовательных месяцев

10

41

об отчислениях средств для финансирования системы нормативных документов в строительстве

10

42

об исчислении сбора за оказание услуг по перевозке пассажиров в режиме такси

10

42

privind operaţiunile de transferare la clasificaţia bugetară 114/2 a sumelor impozitului funciar achitate la clasificaţiile bugetare 114/1 şi 114/6

11

53

privind impunerea cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială a sălii de organizare a ceremoniilor

11

54

privind unele cazuri de neimpunere a atelierului de croitorie cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială

11

54

о сборе за воду по объему потерь воды

11

54

об уплате сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг за весь период, указанный в авторизации

11

55

об исчислении сбора на благоустройство территорий

11

56

о применении повышающих коэффициентов по сбору за объекты торговли ко всем категориям объектов   

11

57

о налогообложении имущества, приобретенного в Приднестровье

11

57

Liudmila Gropa, Stela Guţu

privind eliberarea patentei de întreprinzător

12

46

о сборе за пользование автодорогами при отсутствии деятельности

12

46

о регистрации в качестве подразделения приобретенного и проданного в 2011 году гаража и об уплате налога на недвижимость

12

47

о субъекте обложения налогом на недвижимое имущество

12

47

о представлении отчета об уплате сбора за пользование дорогами автомобилями  

12

47

налогоВое аДминистрироВание

Alexei Sochirca

Modul de completare a Registrului maşinii de casă şi de control

1

7

Alexei Sochirca

Modul de utilizare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală în activitatea caselor de amanet

2

42

S.F.S. şi contribuabilii: metode noi de lucru

8

6

Alexei Sochirca

Utilizarea MCC în activităţile desfăşurate pe piaţa financiară nebancară

8

19

Petru Griciuc, Valeriu Severin

Estimarea veniturilor din vînzări ale contribuabililor constatate în cadrul posturilor fiscale

8

47

Алексей Сокирка

Торговый автомат предприятие мелкорозничной торговли

9

37

Valeriu Severin, Corneliu Prisăcaru

Еfectuarea controalelor fiscale la faţa locului prin metoda verificării operative la agenţii economici producători de alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari

10

52

Alexei Sochirca

Perfectarea Registrului maşinii de casă şi control în activităţile de amanetare

10

54

Татьяна Гриник

2012 год прогнозы налогообложения

11

6

Юрий Ликий отвечает на вопросы наших читателей

12

7

Вопросы ответы

Petru Griciuc, Valeriu Severin

privind lipsa scutirilor la utilizarea maşinii de casă şi de control pentru întreprinderile nou-create

1

61

privind aplicarea sancţiunilor pentru neprezentarea în termen a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit

1

62

despre aplicarea incorectă a sancţiunilor pentru prezentarea Declaraţiei privind TVA cu informaţii neautentice în cazul livrărilor ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA

1

63

privind mărimea majorării de întîrziere pentru anul 2011

1

64

privind urmărirea datoriei debitoare fără efectuarea eşalonării la stingerea obligaţiei fIscale  

1

64

privind imposibilitatea comercializării citricelor şi altor fructe exotice în baza patentei de întreprinzător şi fără utilizarea MCC

1

65

privind divizarea la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a impozitului pe venit în urma transferurilor efectuate în folosul unui partid politic

2

56

privind obligaţiile fiscale ale întreprinderii individuale în cazul achiziţiei serviciilor de locaţiune de către persoanele fizice cetăţeni

2

57

privind sancţiunile aplicate în cazul pierderii cartelei de înregistrare a maşinii de casă şi de control

2

58

Ala Pojoga

privind necesitatea de a beneficia de certificatul de utilitate publică de către organizaţiile necomerciale

2

65

privind codul fiscal al persoanelor nerezidente angajate

2

65

Alexei Sochirca

privind înregistrarea MCC la organul fiscal

2

66

privind cazurile de refuz al înregistrării (reînregistrării) MCC de către organul fiscal

2

67

privind termenul minim de utilizare a MCC

2

67

Petru Griciuc, Valeriu Severin

privind aprobarea formularului citaţiei la examinarea contestaţiei contribuabilului de către organul fiscal

3

35

privind efectuarea controlului fiscal repetat pentru perioadele supuse anterior controlului fiscal prin metoda verificării totale

3

36

о продаже патентообладателями бутилированной минеральной воды без применения ККM

3

37

о применении ч. (5) ст. 260 НК при освобождении от уплаты подоходного налога согласно положениям лит. а) ч. (2) ст. 492 НК

3

38

о налоговых обязательствах сторон при списании займа

3

39

об ответственности налогоплательщика при отнесении малоценных предметов к основным средствам

3

40

о документальном оформлении найма автомобиля у физического лица

3

41

Irina Cebaniuc, Sergiu Selevestru

privind ordinea de executare a creanţelor creditorilor în cadrul procesului de insolvabilitate

3

51

Alexei Sochirca

privind modificările operate în Cerinţele tehnice faţă de MCC

3

64

privind utilizarea MCC în activitatea magazinelor duty-free

3

65

о применении ККМ при продаже рыбы на рынках

3

67

Petru Griciuc, Valeriu Severin

privind anularea amenzii conform art. 260 alin. (2) din Codul fiscal

5

47

privind autentificarea semnăturii conducătorului gospodăriei ţărăneşti pe factura fiscală şi dările de seamă fiscale

5

48

privind determinarea penalităţii pentru neplata impozitului pe venit pînă la data de 31 martie 2011

5

48

privind prezentarea Declaraţiei VEN 08 în cazul înregistrării întreprinderii individuale ca plătitor de TVA începînd cu 1 noiembrie 2010

5

49

Alexei Sochirca

privind modificările care urmează să fie operate în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998

5

53

privind aplicarea MCC de către organizaţiile de microfinanţare

5

54

об оплате безналичным путем товаров, приобретаемых оптовыми коммерсантами

5

58

о неправомерности наложения штрафных санкций за отсутствие Информации о выручке предприятия

5

59

Tatiana Covalciuc, Oxana Voloşenco

privind atribuirea activităţii de antreprenoriat desfăşurată în baza patentei de întreprinzător la comerţul cu amănuntul

5

60

Игорь Лазарь

об отсутствии необходимости возврата ГНИ распечатанных самостоятельно бланков налоговых накладных при смене учредителей

6

31

Veronica Vragaleva

privind completarea în mod combinat a facturii fiscale

6

34

Татьяна Ковальчук, Оксана Волошенко

о применении Закона о внутренней торговле № 231 от 23 сентября 2010 года

6

40

Petru Griciuc, Valeriu Severin

privind aplicarea amenzii în cazul desfăşurării activităţii fără a dispune de autorizaţia de funcţionare a unităţilor comerciale

6

51

privind dotarea ghişeelor bancare automate de autodeservire cu MCC

6

52

privind nelimitarea efectuării controalelor fiscale la contribuabil pe parcursul desfăşurării procesului de judecată

6

53

privind plata dobînzii în cazul nerestituirii în termenele stabilite de legislaţie a impozitului pe venit plătit în plus

6

53

privind împiedicarea controlului fiscal prin neasigurarea accesului în magazin

6

54

указании наименования каждого проданного товара (услуги) в кассовом чеке

6

55

Victoria Dolghi

privind termenul de prescripţie pentru restituirea taxei de stat

6

56

Парасковия Чеботаренко, Ольга Голбан

о налогообложении транспортных услуг, оказанных нерезидентом

7

22

Алексей Сокирка

о применении штрафов за расчеты наличными

7

35

Valeriu Severin, Сorneliu Prisăcaru

Unele aspecte privind modul de înregistrare, sigilare şi desigilare a utilajului tehnologic pentru fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari

7

37

Petru Griciuc, Valeriu Severin

privind criteriile de determinare a statutului de contribuabil mare

7

39

privind contestaţia procesului-verbal cu privire la contravenţie în cazul aplicării amenzii pentru neachitarea contribuţiilor de asigurări sociale

7

40

privind lipsa obligaţiei Serviciului Fiscal de Stat să informeze MAI despre cazurile de încălcare a legislaţiei fiscale comise de persoanele fizice cetăţeni străini

7

41

Alexei Sochirca

privind comercializarea produselor agricole fără MCC

8

33

Tatiana Covalciuc, Oxana Voloşenco

privind beneficierea de reducerea cu 50% a amenzilor aplicate pentru încălcări fiscale

8

45

Tatiana Covalciuc

privind contestarea deciziei emise pe marginea controlului fiscal

8

46

Petru Griciuc, Valeriu Severin

privind aplicarea sancţiunilor pentru timbrele de acciz falsificate

8

50

privind consecinţele prezentării organului fiscal a unor informaţii neveridice despre sediul contribuabilului

8

51

Parascovia Cebotarenco, Olga Golban

privind deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor confirmate prin bonuri fiscale

9

25

о выписке накладной при оказании услуг судоисполнителями

9

26

Alexei Sochirca

privind obligaţia asociaţiilor obşteşti de a utiliza maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală la decontările în numerar

9

38

Petru Griciuc, Valeriu Severin

privind secretul fiscal şi prezentarea informaţiilor de către organul fiscal

10

49

о выдаче справки об отсутствии недоимок перед бюджетом при наличии недоимки по подразделениям

10

50

об обжаловании решения налогового органа об отказе в предоставлении рассрочки при погашении налогового обязательства

10

51

Алексей Сокирка

о корректировках в ЖККМ при неправильно пробитом кассовом чеке

10

58

о применении POS-терминалов

10

59

Petru Griciuc, Valeriu Severin

privind beneficierea de o reducere cu 50% a amenzilor în cazul achitării restanţelor

11

68

privind sancţiunile fiscale pentru nereţinerea impozitului pe venit de la beneficiarii cîştigurilor

11

69

Alexei Sochirca

privind utilizarea MCC în cazul primirii pe teritoriul Republicii Moldova a plăţilor în numerar în valută străină

11

70

о применении ККМ

11

71

Parascovia Cebotarenco, Olga Golban

despre sancţionarea neprezentării Dării de seamă privind calcularea taxei pentru revitalizarea viticulturii (forma TRV)

12

37

об аннулировании льготы по подоходному налогу

12

38

Petru Griciuc, Valeriu Severin

privind mărimea anuală a majorării de întîrziere pentru anul 2012

12

50

privind perioada pentru care se aplică majorarea de întîrziere în baza art. 183 din Codul fiscal  

12

50

privind aplicarea sancţiunilor pentru neprezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit  

12

51

privind achitarea în mărimea totală a plăţii pentru locaţiune pe anii 2011 şi 2012

12

52

о штрафе, примененном к налогоплательщику за продажу журналов и газет без использования ККМ

12

53

Valeriu Severin, Сorneliu Prisăcaru

privind sancţiunile aplicate locatorului în cazul neachitării impozitului pe bunurile imobiliare

12

54

Alexei Sochirca

privind aplicarea MCC la efectuarea decontărilor în numerar în domeniul activităţii de gestionare a deşeurilor

12

55

об использовании садоводческими товариществами ККМ с фискальной памятью

12

55

о государственной регистрации вида торговой деятельности

12

56

об ответственности за выпуск кассового чека без обязательных элементов

12

57

социальное и меДицинсКое страхоВание

Ольга Гриневич

Об обложении взносами ОМС доходов, полученных по гражданским договорам

3

78

Ольга Гриневич

Социальное и медицинское страхование в 2011 году

5

61

Parascovia Cebotarenco

Asigurarea obligatorie de asistenţă socială a cetăţenilor străini în anul 2011

8

52

Парасковия Чеботаренко

О новом в заполнении Декларации о начислении и использовании взносов ОГСС (форма 4-БГСС) за III квартал 2011 года

9

8

Парасковия Чеботаренко

O штрафных санкциях, установленных Кодексом о правонарушениях при неправильном начислении, уплате и декларировании взносов ОГСС

9

9

Clara Sorocean

Modul de completare a declaraţiilor persoanelor asigurate în cazul acordării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă

9

11

Николай Цыбуляк

О выплате пособий по временной нетрудоспособности беременным женщинам

11

58

Светлана Мороз

О расчете пособия по временной нетрудоспособности работникам, застрахованным у нескольких экономических агентов

11

59

Геннадий Лешко

O выдаче постоянного полиса ОМС совместителю

12

48

Вопросы – ответы

Ольга Гриневич

о порядке отражения в декларации формы 4-БГСС пособия по материнству

1

66

Парасковия Чеботаренко

о невключении в Отчет по форме МЕД 08 выплат патентообладателям, уплатившим фиксированную сумму взносов ОМС

2

62

о тарифе взносов ОГСС, применяемых сельхозпредприятиями при выплатах физическим лицам за строительные работы

2

62

Ольга Гриневич

о не обеспечении обязательного медицинского страхования за счет средств государственного бюджета лиц, получающих пособие по трудоустройству

2

68

о порядке уплаты фиксированных сумм взносов ОГСС и ОМС при приобретении неработающим лицом предпринимательского патента

2

68

Парасковия Чеботаренко

о правильности определения расчетной базы для начисления индивидуальных взносов ОГСС на 2011 год

3

48

о правильности начисления взносов ОМС в процентном отношении к выплатам патентообладателю – работнику предприятия

3

49

Ольга Гриневич

о соблюдении статьи 149 Трудового кодекса при удержании индивидуальных взносов ОГСС

3

67

о социальном и медицинском страховании работников действующего на территории Республики Молдова представительства иностранного предприятия

3

69

Stela Gladei

privind particularităţile achitării primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate în sumă fixă în anul 2011

5

64

privind modul de anulare a datoriilor la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

5

66

privind răspunderea pentru încălcarea legislaţiei în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

5

67

Ольга Гриневич

об обложении взносами ОГСС и ОМС сумм, выплаченных работнику для компенсирования  расходов, понесенных им во время командировки

6

58

о порядке выплаты пособия по материнству лицу, заключившему индивидуальный трудовой договор на определенный срок

6

60

о порядке сторнирования излишне уплаченных взносов ОГСС и ОМС

6

60

о порядке возврата излишне уплаченных в 2006 году взносов ОМС

7

42

Парасковия Чеботаренко

oб исчислении взносов ОМС с выплат в пользу пенсионеров – обладателей предпринимательских патентов

8

53

Ольга Гриневич

о порядке погашения задолженностей учредителя ИП в случае его смерти

8

54

о категориях плательщиков взносов ОГСС и ОМС, которые имеют право представлять декларацию формы 4-БГСС и отчет формы МЕД 08 один раз в год

8

55

Ольга Гриневич

о порядке оплаты медицинского отпуска при родах с осложнениями

9

34

о полномочиях по установлению правонарушений в области государственного социального страхования

9

34

об оплате пособия по материнству лицу в случае ликвидации предприятия

9

36

об исчислении пособий по материнству и по уходу за ребенком до исполнения ему трех лет застрахованному лицу, усыновившему новорожденного ребенка

10

45

о порядке исчисления пособий по материнству и по уходу за ребенком до исполнения ему трех лет в случае, если застрахованное лицо до декретного отпуска отработало всего 10 дней

10

45

о порядке социального и медицинского страхования иностранных лиц, работающих в Молдове

11

64

отраслеВоЙ учет

Татьяна Гриник, Наталия Хэбэшеску

Об учете и налогообложении туристической деятельности

8

57

9

39

Людмила Лапицкая

Об особенностях бухгалтерского учета и налогообложения в интернет-магазинах

9

48

учет В неКоммерчесКих организациях

Alexandru Nederiţa, Tatiana Prisacar

Recomandări practice privind tranziţia la noul mod de ţinere a contabilităţii în organizaţiile necomerciale

1

67

Александр Недерица, Татьяна Присакар

Особенности бухгалтерского учета запасов в некоммерческих организациях

1

73

Александр Недерица, Татьяна Присакар

Новый порядок бухгалтерского учета основных средств в некоммерческих организациях

2

70

Александр Недерица, Татьяна Присакар

Особенности бухгалтерского учета доходов и расходов в некоммерческих организациях

6

69

Alexandru Nederiţa, Tatiana Prisacar

Corespondenţa conturilor contabile în organizaţiile necomerciale: operaţiuni tipice şi comentarii la acestea

7

62

9

73

11

73

12

60

перВичнЫе ДоКументЫ

Documente primare pentru evidenţa stocurilor

10

66

обсужДаем проблему

Татьяна Гриник

Лизинг – что год пришедший нам готовит?

1

82

Татьяна Гриник

Смешанные поставки и налоговое «бездорожье»

2

85

3

70

Татьяна Гриник

О переносе потерь капитала на последующие периоды

3

76

Татьяна Гриник

О налоговой нагрузке по поставкам для ликвидации последствий наводнения лета 2010 года

5

83

Aliona Timofeenco

Unele aspecte privind anularea înregistrării contribuabilului TVA, calcularea şi declararea T VA

7

54

Татьяна Гриник

О ценах и себестоимости импортируемых товаров

7

60

Татьяна Гриник

О сборе за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг

8

67

Veaceslav Ciobanu

Locul livrării serviciilor o altă abordare

9

64

Ольга Гриневич

Об отсутствии законных оснований для ограничения основы при установлении пенсии по возрасту

9

70

Марианна Буга

НДС при осуществлении смешанных поставок: проблемы и решения

10

11

Виорел Дандара

О природе ошибок при декларировании НДС по импорту услуг

11

8

точКа зрения  

Татьяна Гриник

Об отражении в учете предприятий денежных потоков, проходящих через ККМ

3

79

Татьяна Гриник

НДС на импорт услуг – новые аспекты

5

68

Татьяна Гриник

О путевых листах

7

43

Лев Горенштейн

О применении НДС при возврате оплаченного товара

9

83

Татьяна Гриник

О предъявлении документов на товар по первому требованию проверяющих

10

60

Татьяна Гриник

Транзитные и возмещаемые расходы: нюансы налогообложения

11

78

Veaceslav Сiobаnu

Cheltuieli deductibile şi nedeductibile: o nouă abordare

12

70

Другие вопросы по бухгалтерскому учету и налогообложению

Vasile Bucur, Iuliana Ţugulschi

Decontarea creanţelor comerciale externe cu termenul de prescripţie expirat: aspecte contabile şi fiscale

2

44

Alexandru Nederiţa, Lilia Andreev

Corectarea rezultatelor financiare ale anilor precedenţi: aspecte contabile şi fiscale

3

11

Vasile Bucur, Iuliana Ţugulschi

Recunoaşterea, transmiterea sau cesiunea ulterioară a elementelor de know-how create de către entitate

3

15

Liudmila Gropa, Stela Guţu

Aspecte noi privind defalcările din profitul net obţinut de întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni cu cotă de participare a statului

3

18

Victoria Dolghi

Unele aspecte ale aplicării prevederilor Legii cu privire la comerţul interior

5

11

Людмила Лапицкая, Павел Тостоган

Об увеличении уставного капитала за счет конвертирования обязательств по займам

5

33

Аурелия Мыца

Об изменениях в исчислении пособий по временной нетрудоспособности

6

6

Galina Şpac, Maria Gancearuc

Transmiterea mijloacelor fixe cu titlu gratuit: aspecte contabile şi fiscale

6

9

Людмила Аблина

Договор имущественного найма (аренды): налоговые аспекты

6

15

Людмила Лапицкая

Об определении стоимости импортируемых социально значимых товаров на дату осуществления таможенных операций

6

24

Olga Suhomlinova, Valentina Panuş

Interpretarea formularului statistic nr. 5-CI şi corelarea acestuia cu Raportul de profit şi pierdere prin prisma exigenţelor naţionale şi internaţionale

6

62

Людмила Аблина

Договор имущественного найма (аренды): налоговые аспекты

7

10

Ирина Захарченко

Об учете и исчислении пособия по временной нетрудоспособности с 1 июля 2011 года

8

7

Парасковия Чеботаренко, Ольга Голбан

О налогообложении сумм дивидендов, выплаченных в 2011 году

8

17

Ольга Сухомлинова

Практические рекомендации по бухгалтерскому учету обязательств персоналу по оплате труда

9

52

Павел Тостоган

Реорганизация предприятия: юридические, бухгалтерские и налоговые аспекты

11

15

Татьяна Гриник

Инвентаризация – практика проведения

12

15

Вопросы – ответы

Майя Кацел

о размере суточных за дни переезда при командировании работников в две страны

7

28

о предельном сроке командировки по Молдове

7

29

науКа и праКтиКа

Анна Закерничная

Об учете операций хеджирования

9

86

Анна Закерничная

Учет долгосрочной дебиторской задолженности как элемента финансовых активов

11

100

ВнеДряем мсФо

Valentina Pаnuş

De la Raportul de profit şi pierdere la Situaţia rezultatului global

11

95

таможенное праВо

Viorel Melnic, Eduard Sîrbu

Aplicarea la frontieră a măsurilor de protecţie a proprietăţii intelectuale

5

72

Эдуард Сырбу

о процедуре помещения в уставный капитал станка, ввезенного в режиме временного ввоза

5

82

Вопросы ответы

Viorel Melnic, Eduard Sîrbu

privind imposibilitatea acordării scutirilor prevăzute de art. 73 alin. (2) din Codul vamal

2

83

privind posibilitatea exportului temporar al utilajului defectat în cazul introducerii acestuia în capitalul statutar al firmei

2

84

Комментарии К труДоВому КоДеКсу. охрана труДа

Любовь Мурса

Об организации охраны здоровья и безопасности труда на предприятии

7

70

Tudor Сapşa

Calcularea stagiului de cotizare la stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă

8

73

Eкатерина Журавлева

Возмещение работником ущерба, причиненного работодателю недостачей товарно-материальных ценностей  

12

77

Вопросы ответы

Тудор Капша

о выплате компенсации за время неиспользованного ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении прогульщика

8

76

о заполнении трудовой книжки директора учредителя ИП

8

77

Tudor Сapşa

privind evidenţa timpului de muncă în cadrul asociaţiilor agricole

10

82

об удержании с работника отпускного пособия, полученного авансом

10

83

о приравнивании прохождения курсов повышения квалификации в нерабочие дни к работе в выходной день

10

84

обсужДения на forum.contabilitate.md

Андрей Апосту, Андрей Мантя

Обсуждение и мнения на forum.contabilitate.md

2

6

3

7

5

6

7

6

10

7

12

10

организация ДелопроизВоДстВа

Любовь Мурса

Об организации кадрового делопроизводства

9

92

проВерьте себя

6

67

8

43

10

47

11

66

12

58

КаленДарь налогоплательщиКа

 

1

93

2

95

3

88

5

89

6

81

7

72

8

79

9

96

10

85

11

103

12

82

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ♦ ИНСТРУКЦИИ, ПИСЬМА, РАЗЪЯСНЕНИЯ

CODUL FISCAL

Titlul I. DISPOZIŢII GENERALE

4

4

Titlul II. IMPOZITUL PE VENIT

4

10

Titlul III. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

4

38

Titlul IV. ACCIZELE

4

50

Titlul V. ADMINISTRAREA FISCALĂ

4

57

Titlul VI. IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE

4

95

Titlul VII. TAXELE LOCALE

4

99

Titlul VIII. TAXELE PENTRU RESURSELE NATURALE

4

103

Titlul IX. TAXELE RUTIERE

4

107

Lege pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal

4

117

Lege pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal

4

129

Lege pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal

4

132

Lege pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal

4

134

Lege pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal

4

136

Lege pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal

4

139

Lege pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal

4

139

Lege pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal

4

140

налогоВЫЙ коДекС

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4

141

Раздел II. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

4

148

Раздел III. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

4

179

Раздел IV. АКЦИЗЫ

4

192

Раздел V. НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

4

200

Раздел VI. НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

4

243

Раздел VII. МЕСТНЫЕ СБОРЫ

4

248

Раздел VIII. СБОРЫ ЗА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

4

253

Раздел IX. ДОРОЖНЫЕ СБОРЫ

4

257

Закон о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса

4

267

Закон о введении в действие раздела III Налогового кодекса

4

282

Закон о введении в действие раздела IV Налогового кодекса

4

285

Закон о введении в действие раздела V Налогового кодекса

4

287

Закон о введении в действие раздела VI Налогового кодекса

4

290

Закон о введении в действие раздела VII Налогового кодекса

4

293

Закон о введении в действие раздела VIII Налогового кодекса

4

293

Закон о введении в действие раздела IX Налогового кодекса

4

294

поДохоДнЫЙ налог

Privind modul de aplicare a prevederilor lit. o1) art. 20 al Codului fiscal la înstrăinarea terenurilor, care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole (Scrisoarea I.F.P.S. nr. 26-08/1-10-237/2245/4 din 16.04.2011)

5

114

О порядке выплат пособий по временной нетрудоспособности, обусловленной общим заболеванием или несчастным случаем, не связанным с работой, с применением положений пункта b) части (2) статьи 4 Закона № 289-XV от 22.07.2004 г. (Письмо Министерства финансов № 26-08/1-10-481/4382/7 от 21.07.2011 г.)

8

118

Об отражении в налоговых отчетах пособия, выплаченного согласно п. b) ч. (2) ст. 4 Закона № 289-XV от 22.06.2004 г. (Письмо ГГНИ № 26-08/1-10-570/5138/10 от 26.08.2011 г.)

9

112

Приказ ГГНИ об утверждении Положения о возмещении физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, сумм излишне уплаченного/излишне удержанного подоходного налога (№ 770 от 14 сентября 2011 г.)

10

87

Privind aspectele fiscale ce ţin de plata indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă (Scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 14/3-07/238 din 23.09.2011)

10

112

налог на ДобаВленную СтоимоСть и акцизЫ

Постановление Правительства Республики Молдова о внесении изменений в Положение о возмещении сумм акцизов, утвержденное Постановлением Правительства № 1123 от 28 сентября 2006 года (№ 1069 от 12 ноября 2010 г.)

1

115

Приказ Министерства экономики об утверждении дополнений, которые вносятся в приложение к Приказу № 66 от 4.05.2010 г. (№ 28 от 2 марта 2011 г.)

3

95

Приказ ГГНИ об изменении Приказа Главной государственной налоговой инспекции № 82 от 2.05.2006 г. (№ 625 от 27 декабря 2010 г.)

5

106

Приказ ГГНИ об изменении приказа Главной государственной налоговой инспекции № 82 от 2.05.2006 г. (№ 178 от 17 марта 2011 г.)

5

111

Приказ Министерства экономики об утверждении дополнений, которые вносятся в приложение к Приказу № 66 от 4.05.2010 г. (№ 68 от 4 мая 2011 г.)

5

112

Privind modul de aplicare a prevederilor lit. o1) art. 20 al Codului fiscal la înstrăinarea terenurilor, care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole (Scrisoarea I.F.P.S. nr. 26-08/1-10-237/2245/4 din 16.04.2011)

5

114

О применении НДС при поставке товаров и услуг по договору лизинга (финансового и/или операционного) и порядке уплаты НДС при выпуске в свободное обращение объекта лизинга (Письмо ГГНИ № (26-08/2-02/1/2484) 9 от 26.04.2011 г.)

5

114

О сроках налогового обязательства по НДС по импортируемым услугам (Письмо № (26-08/2-02/1/2539) 12 от 27.04.2011 г.)

5

115

О применении НДС при отпуске продовольственной пшеницы из государственных материальных резервов согласно Постановлению Правительства № 113 от 02.03.2011 г. (Письмо ГГНИ № (26-08/2-02/1/3410) 17 от 09.06.2011 г.)

8

117

Aplicarea TVA în cadrul contractului de leasing (Scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. (26-8/2-02/2/4393) 23 din 21.07.2011)

8

117

Приказ ГГНИ о самостоятельной печати типовых форм первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» (№ 871 от 28 октября 2011 г.)

11

117

Приказ Министерства финансов об утверждении изменений к Приказу Министерства финансов № 115 от 6 сентября 2010 г. (№ 128 от 24 октября 2011 г.)

11

118

Приказ ГГНИ об аннулировании Приказа Главной государственной налоговой инспекции № 82 от 2.05.2006 г. «О порядке и условиях выдачи специальной бумаги, серий и диапазона номеров для самостоятельной печати налоговых накладных экономическими агентами, являющимися плательщиками НДС» (№ 908 от 15 ноября 2011 г.)

12

87

Другие налоги и СборЫ

Cu privire la modificarea deciziei nr. 4/29 din 19.04.2010 şi reaprobarea cotelor de taxe locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului Chişinău în anul bugetar 2011 (Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/52 din 11.02.2011)

3

115

Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 20/7 din 11.02.2005 „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale (cu modificările şi completările ulterioare)” (Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/54 din 11.02.2011)

3

115

Cotele impozitului pe bunurile imobiliare în municipiul Chişinău pentru anul 2011 (Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/1 din 10.02.2011)

3

116

Cotele impozitului funciar în municipiul Chişinău pentru anul 2011 (Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/1 din 10.02.2011)

3

117

Конкретные ставки по земельному налогу и налогу на недвижимое имущество по мун. Бэлць на 2011 год (Решение Совета муниципия Бэлць № 14/11 от 10.12.2010 г.)

3

117

Письмо ГГНИ № 26-08/3-15-116/1512 от 16.03.2011 г.

5

116

Приказ ГГНИ о внесении изменений и дополнений в приказы ГГНИ № 34 от 21 февраля 2005 года и № 24 от 6 февраля 2006 года (№ 374 от 18 мая 2011 г.)

6

106

Приказ ГГНИ о некоторых изменениях, внесенных в приказы ГГНИ № 79 от 28 апреля 2006, № 177 от 23 июня 2008, № 22 от 31 января 2009 и № 79 от 23 февраля 2010 (№ 377 от 19 мая 2011 г.)

6

109

Приказ ГГНИ об утверждении формуляров налоговых отчетов по приватному налогу, дивидендам, земельному налогу и налогу на недвижимое имущество (№ 34 от 21 февраля 2005 г.)

6

111

Privind modificările şi completările realizate prin Legea nr. 48 din 26.03.2011 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” (Scrisoarea I.F.P.S. nr. 26-08/3-15-253/3028 din 20.05.2011)

7

115

налогоВое аДминиСтрироВание

Закон о государственном внутреннем финансовом контроле (№ 229 от 23 сентября 2010 г.)

1

106

Постановление Правительства Республики Молдова об оптимизации деятельности по финансовому контролю (инспектированию), осуществляемой уполномоченным органом, подведомственным Министерству финансов (№ 1026 от 2 ноября 2010 г.)

2

97

Ordinul Ministerului Finanţelor сu privire la aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenţie (nr. 8 din 21 ianuarie 2011)

2

103

Приказ Главной государственной налоговой инспекции об утверждении списка экономических агентов, которым в 2011 году предоставлено право самостоятельной печати налоговых накладных на специальной бумаге с защитными знаками (№ 626 от 27 декабря 2010 г.)

2

106

Постановление Правительства Республики Молдова о некоторых аспектах распределения годовой чистой прибыли акционерных обществ с долевым участием государства и государственных предприятий (№ 110 от 23 февраля 2011 г.)

3

92

Ordinul IFPS privind aprobarea formularului Citaţiei la examinarea contestaţiei
(nr. 125 din 1 martie 2011)

3

93

Legea bugetului de stat pe anul 2011 (extras) (nr. 52 din 31 martie 2011)

5

91

Постановление Правительства Республики Молдова об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в Постановление Правительства № 547 от 4 августа 1995 г. (№ 94 от 18 февраля 2011 г.)

5

106

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 8 din 21 ianuarie 2011 (nr. 34 din 31 martie 2011)

5

108

Приказ Министерства финансов о внесении изменений и дополнений в приложение № 4 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова № 115 от 6 сентября 2010 г.
(№ 30 от 25 марта 2011 г.)

5

111

О некоторых особенностях применения Закона «О внутренней торговле» № 231 от 23 сентября 2010 года (Письмо ГГНИ № 26-11/1-12-8563/2792 от 12.05.2011 г.)

5

115

Приказ ГГНИ об утверждении Типового положения о главных принципах создания и функционирования налоговых постов (№ 295 от 26 апреля 2011 г.)  

6

85

Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
(№ 73 от 15 апреля 2011 г.)

6

98

Приказ Министерства финансов об изменении пункта 10 Инструкции о порядке заполнения накладной, утвержденной Приказом № 47 от 31 марта 2010 г. (№ 49 от 3 мая 2011 г.)

6

110

Постановление Правительства Республики Mолдова об утверждении Плана мероприятий по сокращению практики выплаты заработной платы «в конвертах» и нелегальной занятости
(№ 477 от 28 июня 2011 г.)

7

74

Hotărîreа Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2011 (nr. 369 din 24 mai 2011)

7

78

Приказ о порядке зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2011 году (№ 54 от 23 мая 2011 г.)

7

95

Об изменении и дополнении Постановления Правительства № 474 от 28 апреля 1998 г.
(Письмо ГГНИ № 26-11/3-12-8739/3413 от 09.06.2011 г.)

7

116

Privind modificările operate în Registrul unic al maşinilor de casă şi control (Scrisoarea I.F.P.S. nr. 26-11/3-12-8791/3597 din 16.06.2011)

7

117

Scrisoarea Ministerului Economiei nr. 09/2-2709 din 30.05.2011

7

118

Приказ Таможенной службы об утверждении Положения о процедуре таможенного оформления по месту жительства (№ 214-О от 1 августа 2011 г.)

8

95

Положение о применении контрольно-кассовых машин при осуществлении наличных денежных расчетов (утверждено Постановлением Правительства № 474 от 28.04.1998 г.)

8

103

Закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях 218-XVI от 24 октября 2008 года (№ 148 от 15 июля 2011 г.)

8

116

Приказ ГГНИ об установлении формы и порядка представления налоговых отчетов с использованием автоматизированных методов электронной отчетности (№ 698 от 22 августа 2011 г.)

9

111

Закон о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения
(№ 160 от 22 июля 2011 г.)

10

92

Закон о внедрении единого окна в осуществлении предпринимательской деятельности
(№ 161 от 22 июля 2011 г.)

10

99

Приказ Министерства финансов об утверждении Методических указаний об определении стоимости добытых полезных ископаемых в целях налогообложения (№ 117 от 3 октября 2011 г.)

10

105

Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (извлечение)
(№ 162 от 22 июля 2011 г.)

10

106

Приказ Министерства финансов об утверждении типовой формы первичного документа строгой отчетности «A-2/bi Наряд - заказ» (№ 110 от 12 сентября 2011 г.)

11

105

Приказ ГГНИ о внесении изменений и дополнений в Приказ ГГНИ № 295 от 8 июня 2010 г. (№ 938 от 28 ноября 2011 г.)

12

102

Социальное СтрахоВание

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

4

295

Закон о бюджете государственного социального страхования на 2011 год

4

302

меДицинСкое СтрахоВание

Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011

4

311

Закон о фондах обязательного медицинского страхования на 2011 год

4

312

Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
(№ 56 oт 9 июня 2011 г.)

7

110

Постановление Правительства Республики Молдова о внесении изменения в пункт 23 Положения об условиях назначения, порядке исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности и других пособий социального страхования (№ 530 от 13 июля 2011 г.)

7

114

Положение об условиях назначения, порядке исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности и других пособий социального страхования (утверждено Постановлением Правительства № 108 от 03.02.2005 г.)

8

108

Закон о внесении дополнения в статью 4 Закона о фондах обязательного медицинского страхования на 2011 год № 55 от 31 марта 2011 года (№ 211 от 27 октября 2011 г.)

12

102

Другие официальнЫе материалЫ

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale  (nr. 158 din 6 decembrie 2010)

1

95

Постановление Правительства Республики Молдова о внесении изменений, дополнений и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
(№ 1105 от 6 декабря 2010 г.)

1

116

Постановление Правительства Республики Молдова об оплате труда работников хозрасчетных предприятий (№ 743 от 11 июня 2002 г.)

2

107

Информация Министерства труда, социальной защиты и семьи о размере среднемесячной заработной платы по стране за 2010 год

3

94

Порядок исчисления средней заработной платы

3

96

Закон о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования
(№ 451-XV от 30 июля 2001 г.)

3

102

Закон о внутренней торговле (№ 231 от 23 сентября 2010 г.)

5

95

Постановление о контроле конституционности синтагмы «с выплатой средней заработной платы (работникам, труд которых оплачивается сдельно или повременно)» из ч. (1) ст. 111 Трудового кодекса в редакции Закона № 168 от 9 июля 2010 года «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Молдова» (№ 11 от 31 мая 2011 г.)

6

93

Приказ Министерства финансов об утверждении экзаменационной программы для присвоения квалификации аудитора для общего аудита (№ 83 от 7 июля 2011 г.)

8

81

Постановление Правительства Республики Молдова об утверждении Положения о регистрации договоров об уступке, лицензировании, залоге и франчайзинге в отношении объектов промышленной собственности (№ 612 от 12 августа 2011 г.)

9

100

Постановление Административного совета НБМ об уровне процентных ставок Национального банка Молдовы (№ 180 от 25 августа 2011 г.)

9

112

Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
(№ 115 от 23 июня 2011 г.)

9

113

План развития бухгалтерского учета и аудита в корпоративном секторе на 2009-2014 годы
(извлечение) (утвержден Постановлением Правительства № 1507 от 31 декабря 2008 г.)

10

107

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare cu privire la aprobarea Normativelor veniturilor nete (nr. 193 din 24 octombrie 2011)

11

112

Баланс рабочего времени на 2012 год

12

86

Постановление Правительства Республики Молдова об утверждении размера среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на 2012 год (№ 868 от 22 ноября 2011 г.)

12

87

Постановление Правительства Республики Молдова об осуществлении розничной торговли
(№ 931 от 8 декабря 2011 г.)

12

88

курС оСноВнЫх иноСтраннЫх Валют

 

1

119

2

119

3

119

5

117

6

119

7

119

8

119

9

119

10

119

11

119

12

119

 

Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР