Сегодня: Субота 20 апреля 2019 | EUR: 20.1545 | USD: 17.9087
 
"Contabilitate şi audit" № 3, 2018
Главная » Архив журнала » № 3, 2018 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii martie

Modul de completare a Declaraţiei privind TVA a fost modificat

Atât pentru mărfurile importate, cât şi pentru serviciile importate, în boxa 14 „Importul şi procurările de mărfuri, servicii” din Declaraţia privind TVA pentru luna ianuarie 2018 se reflecta valoarea facturată (indicată în invoice). Începând cu luna februarie 20181, la completarea declaraţiilor, în boxa menţionată pentru mărfurile importate se reflectă valoarea facturată (indicată în invoice) sau valoarea în vamă determinată în conformitate cu legislaţia vamală, iar pentru serviciile importate – valoarea achitată.

 

Restituirea sumelor plătite în plus la taxa ecologică

A fost aprobat Regulamentul privind restituirea/compensarea sumelor plătite în plus la taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului2. Sumele plătite în plus pot apărea ca urmare a modificării metodei şi a modului de determinare a taxei respective, precum şi a acordării scutirii la calcularea şi achitarea taxei în conformitate cu Legea nr. 313/2017.

Menţionăm că şi după data de 25 februarie 2018, contribuabilii care, de la 1 ianuarie până la 29 decembrie 2017, au efectuat operaţiuni scutite de taxă sunt în drept să prezinte în modul general stabilit Darea de seamă POLMED 17 corectată.

Restituirea/compensarea se efectuează în baza cererii depuse la subdiviziunea SFS de la locul de deservire a contribuabilului. În cazul nedepunerii cererii privind restituirea/compensarea sumelor plătite în plus la taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, sumele respective rămân în contul stingerii obligaţiilor viitoare.

 

Regimul IVAO şi amortizarea în scopuri fiscale

Până în prezent, nu este clar cum trebuie determinată baza valorică a mijloacelor fixe pentru calcularea amortizării în scopuri fiscale în cazul trecerii de la regimul de impozitare IVAO la regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit3. Pe de o parte, cerinţele privind ţinerea evidenţei fiscale a mijloacelor fixe de către subiecţii regimului de impozitare IVAO sunt nejustificate, întrucât asupra acestora nu se aplică normele CF, prevăzute pentru regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit. Pe de altă parte, regulile actuale de determinare a amortizării în scopuri fiscale nu prevăd aplicarea în calitate de bază valorică a valorii contabile la începutul anului în care a fost modificat regimul de impozitare. În situaţia creată, la modificarea regimului de impozitare, pe parcursul anului, întreprinderile sunt nevoite să întocmească Registrul de evidenţă a mijloacelor fixe pe categorii de proprietate şi a uzurii acestora în scopul impozitării pentru toate perioadele precedente, ceea ce este un proces destul de laborios. În legătură cu modificările operate în CF şi intrate în vigoare în anul 2018, se preconizează aprobarea unui nou Regulament privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Sperăm că în el va fi reglementat şi modul de determinare a bazei valorice la trecerea subiecţilor de la regimul de impozitare IVAO la regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit.

 

Aspecte noi privind reţinerea impozitului pe venit din salariu şi alte plăţi

Au fost operate modificări şi completări4 la Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin HG nr. 697/2014. Acestea vizează, printre altele, facilităţile acordate angajatului de către angajator. Astfel, conform noului subpct. 11) al pct. 8 din Regulament, se consideră facilitate valoarea tichetelor de masă, în partea în care aceasta depăşeşte valoarea nominală deductibilă, stabilită prin Legea nr. 166/2017. Apropo, normele de aplicare a Legii menţionate au fost explicate de Guvern5. În afară de aceasta, în cazul transmiterii în folosinţă angajatului în scopuri personale a bunurilor aflate în proprietatea angajatorului, se consideră facilitate cheltuielile acestuia din urmă, determinate pe fiecare obiect transmis în mărime de 0,0373 % din baza valorică pentru fiecare zi de folosinţă.

Menţionăm, de asemenea, că au fost abrogate anexele nr. 1–5 la Regulament, în care erau prezentate formularele-tip IRV 14, IALS 14 şi INR 14. În acest context, vă atenţionăm că formularul IRV 14 a fost înlocuit prin formularul IPC 18, iar noile formulare IALS 14 şi INR 14 au fost aprobate prin Ordinul MF nr. 140/2017 în legătură cu faptul că, potrivit prevederilor CF, de la 01.01.2017, atribuţiile ce ţin de aprobarea formularelor dărilor de seamă fiscale au fost preluate de la Guvern de Ministerul Finanţelor.

 

Decizii ale Curţii Constituţionale importante pentru mediul de afaceri

Curtea Constituţională, prin Hotărârea nr. 2 din 30 ianuarie 20186, a declarat neconstituţionale sintagmele „activităţii fără licenţă” şi „amendă în mărimea venitului brut” din art. 10 pct. 4 al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845/1992, iar prin Hotărârea nr. 5 din 6 martie 20187 – sintagmele „precum şi care efectuează decontări în numerar şi prin virament prin intermediari” şi „sancţiuni pecuniare în proporţie de 10 la sută din sumele plătite” din art. 10 pct. 5 al Legii menţionate. În acest context, vă atragem atenţia asupra faptului că, potrivit art. 28 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituţională nr. 317/1994, actele normative sau unele părţi ale acestora declarate neconstituţionale devin nule şi nu se aplică din momentul adoptării hotărârii respective a Curţii Constituţionale. Prin urmare, prevederile neconstituţionale ale Legii nr. 845/1992 urmează a fi excluse de Parlament.

Astfel, după adoptarea hotărârilor nominalizate ale Curţii Constituţionale, SFS nu este în drept să aplice amenzile prevăzute la art. 10 pct. 4 şi 5 din Legea nr. 845/1992. Însă, în astfel de cazuri, se vor aplica şi în continuare sancţiunile prevăzute de Codul contravenţional nr. 218/20088.

 

Este reglementată activitatea zilierilor în agricultură

A fost publicată Legea privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri nr. 22/20189, care va intra în vigoare la 02.09.2018 şi se va aplica beneficiarilor de lucrări din agricultură.

În conformitate cu noua Lege, beneficiarii de lucrări sunt obligaţi să ţină Registrul de evidenţă a zilierilor, iar, până la data de 15 a fiecărei luni, să prezinte un extras din acesta pentru luna precedentă inspecţiei teritoriale de muncă.

Remuneraţia orară pentru o zi de lucru nu poate fi mai mică decât cuantumul minim al salariului pe oră în sectorul real. Remuneraţia se va acorda la sfârşitul zilei de lucru înainte de aplicarea semnăturii în Registrul de evidenţă de către zilier şi beneficiar. Totodată, cu acordul în scris al zilierului şi al beneficiarului, ea poate fi acordată cel târziu la sfârşitul săptămânii de muncă sau al perioadei de exercitare a activităţii.

Este de menţionat că din veniturile zilierilor obţinute din activitatea exercitată nu se calculează contribuţiile de ASSO şi nu se reţin primele de AOAM în formă de contribuţie procentuală. O atare situaţie se explică prin faptul că zilierii urmează să încheie contracte individuale cu CNAS şi să se încadreze de sine stătător în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Plata impozitului pe venitul din activitatea necalificată cu caracter ocazional, exercitată de zilieri, se va efectua de către beneficiari în conformitate cu prevederile CF.

 

Suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului

De acum înainte10, pentru suspendarea contractului individual de muncă şi acordarea concediului pentru îngrijirea copilului cu dizabilităţi este suficientă iniţiativa salariatului, adică deja nu mai este necesar acordul părţilor, exprimat în formă scrisă. A fost stabilită şi durata unui astfel de concediu – până la 2 ani.

O altă modificare vizează durata concediului acordat salariatului pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei, conform certificatului medical – aceasta, de asemenea, poate constitui până la 2 ani.

 

A fost anunţat salariul mediu lunar pe anul 2017

În conformitate cu art. 4 alin. (2) din Legea nr. 278/1999, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a adus la cunoştinţa publicului cuantumul salariului mediu lunar pe ţară pentru anul 2017. Acesta a constituit 5 697,10 lei11 şi urmează a fi aplicat pentru recalcularea sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu.

 

Înregistrarea contractelor de locaţiune a imobilelor a devenit mai simplă

În scopul simplificării modului de înregistrare a contractelor de transmitere în folosinţă a proprietăţii imobiliare (locaţiune, arendă, uzufruct) de către persoanele fizice, SFS a permis12 depunerea cererii de înregistrare la oricare subdiviziune a SFS. Data depunerii cererii se va considera dată a înregistrării contractului. În cazul în care locatorul nu este înregistrat în raza de deservire a subdiviziunii respective a SFS, cererea cu documentele anexate se va expedia la locul înregistrării, iar dacă acesta nu are înregistrare – la locul amplasării bunului imobil.

 

Primii paşi spre anularea carnetelor de muncă

După cum se ştie, de la 1 ianuarie 2019, în Republica Moldova vor fi anulate carnetele de muncă. Conform proiectului de hotărâre a Guvernului, prezentat spre consultare publică13, în perioada 1 mai – 15 decembrie 2018, CNAS va scana informaţia din carnetele de muncă care urmează a fi prezentate de către angajatori sau salariaţi, în funcţie de situaţie. Aceasta este necesar pentru completarea conturilor personale de asigurări sociale cu date privind vechimea în muncă până la 1 ianuarie 1999. Modul şi graficul desfăşurării scanării vor fi aprobate prin ordinul CNAS.

Până la data de 28 decembrie 2018, angajatorii vor înmâna salariaţilor carnetele de muncă care vor conţine înscrierea despre postul ocupat la data înmânării acestora.1 Ordinul SFS nr. 108/2018 (МО nr. 77–83/09.03.2018).

 

2 Ordinul MF nr. 47/2018 (МО nr. 77–83/09.03.2018).

 

3 Vezi p. 25 şi p. 35.

 

4 HG nr. 221/2018 (МО nr. 84–93/16.03.2018).

 

5 HG nr. 227/2018 (МО nr. 84–93/16.03.2018).

 

8 Vezi p. 54.

 

9 Legea nr. 22/2018 (МО nr. 68–76/02.03.2018).

 

10 Legea nr. 4/2018 (МО nr. 68–76/02.03.2018).

 

11 Informaţia MSMPS (МО nr. 7783/09.03.2018).

 

12 Ordinul SFS nr. 524/2017 (МО nr. 58–66/23.02.2018).

 

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.