Сегодня: Вторник 18 июня 2019 | EUR: 20.4127 | USD: 18.1955
 
"Contabilitate şi audit" № 2, 2019
Главная » Архив журнала » № 2, 2019 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii februarie

Declararea împrumuturilor de la cetăţenii rezidenţi

Până la 25 februarie 2019, agenţii economici trebuiau să informeze SFS despre împrumuturile de la cetăţenii rezidenţi, primite şi rambursate în anul 2018. Atenţionăm cititorii asupra faptului că, potrivit explicaţiilor colaboratorilor serviciului fiscal, urmau a fi declarate nu numai împrumuturile a căror mărime depăşeşte 200 000 lei, ci şi împrumuturile pentru care rulajul total al operaţiunilor efectuate în cursul anului depăşeşte 200 000 lei1. De exemplu, trebuie declarate primirea şi rambursarea în acelaşi an a împrumutului în sumă de 102 000 lei sau împrumutul în sumă de 20 000 lei, primit şi restituit în cursul anului mai mult de cinci ori. Considerăm că, în legătură cu lipsa unor exemple concrete în nota explicativă privind modul de completare a informaţiei despre contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul anului fiscal de către persoanele fizice conform art. 22611 alin. (5) lit. i) din CF (anexa nr. 11 la Ordinul SFS nr. 427/2018), precum şi cu faptul că informaţia menţionată se prezintă de către contribuabili pentru prima oară, sancţiunile prevăzute în art. 253 alin. (6)–(8) din CF nu trebuie aplicate în cazul neprezentării sau prezentării incomplete a acesteia din motivul neclarităţii criteriilor de declarare a împrumuturilor.

 

Darea de seamă EMPOLDEP conform formularului nou

A fost aprobat noul formular al dării de seamă EMPOLDEP 192, care se va aplica la declararea obligaţiilor pe anul 2018 aferente plăţii pentru emisiile de poluanţi, deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor. Darea de seamă nominalizată urma a fi prezentată la SFS până la 25 februarie 2019.

 

Metoda liniară a amortizării fiscale

Începând cu 01.01.2019, se aplică numai metoda liniară de calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, reglementată de art. 261 din CF. Însă modificările operate în HG nr. 289/20073 la finele anului trecut nu permit contribuabililor să aplice pe deplin noua metodă în privinţa obiectelor care anterior se amortizau în componenţa categoriilor II–V prin metoda soldului degresiv. Problemele apărute în legătură cu trecerea la metoda liniară sunt examinate în prezentul număr al revistei4.

 

Aspecte noi privind asigurările sociale şi medicale în anul 2019

De la 01.01.2019, tarifele contribuţiilor de ASSO şi tipurile de venituri din care nu se calculează astfel de contribuţii vor fi stabilite nu în legile anuale privind BASS, ci în anexele nr. 1 şi nr. 3 la Legea nr. 489/19995.

Spre deosebire de anii precedenţi, ajutorul material este exclus din nomenclatorul drepturilor şi veniturilor din care nu se calculează contribuţii de ASSO6. Astfel, din ajutorul material acordat la locul de muncă de bază se vor calcula contribuţii de ASSO.

Categoriile de plătitori ai contribuţiilor de ASSO au fost completate cu persoanele care exercită independent profesiunea de medic şi persoanele fizice care exercită activităţi în calitate de zilieri.

În ceea ce priveşte asigurarea de asistenţă medicală, menţionăm că persoanele neangajate care exercită independent profesiunea de medic de familie şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul au fost incluse în categoriile de plătitori ai primelor de AOAM calculate în sumă fixă.

Menţionăm, de asemenea, că, începând cu perioada de gestiune ianuarie 2019, persoanele care desfăşoară activitate de medic de familie vor prezenta darea de seamă IPC 187.

 

Un criteriu nou pentru prezentarea declaraţiilor electronice

De la 01.01.2019, a devenit obligatorie prezentarea rapoartelor fiscale cu aplicarea metodelor automatizate de raportare electronică pentru contribuabilii care au cinci şi mai mulţi angajaţi8. Cerinţa dată vizează, în particular, neplătitorii de TVA.

 

Prezentarea dărilor de seamă IPC 18 „cu zero” deja nu este necesară

Entităţile care nu au angajaţi şi care nu calculează contribuţii de ASSO nu sunt obligate să prezinte darea de seamă IPC 18 pentru luna respectivă9. Această modificare se aplică dărilor de seamă pentru perioadele fiscale începând cu ianuarie 201910.

 

Informaţia privind raporturile de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale conform noului formular

Datele reflectate în tabelul nr. 2 al dării de seamă IPC 18 şi în informaţia DSA 19 vor fi incluse într-o singură dare de seamă (informaţia IRM 19)11 care se va prezenta începând cu 1 aprilie 2019. Spre deosebire de informaţia DSA 19 care se prezenta la data emiterii de către angajator a ordinului respectiv, termenul de prezentare a noii dări de seamă constituie 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului sau a concediului paternal. Pentru neprezentarea informaţiei menţionate, în temeiul art. 3011 din Codul contravenţional nr. 218/2018, se vor aplica amenzi în aceeaşi mărime ca şi pentru neprezentarea dărilor de seamă fiscale.

 

A fost abrogată cerinţa privind întocmirea actului de achiziţie a serviciilor în cazul arendei terenurilor de la cetăţeni

Începând cu 01.03.2019, în cazul arendei terenurilor şi altor bunuri agricole de la cetăţeni, actul de achiziţie a serviciilor nu se va mai întocmi12: aplicarea acestui act în agricultură a fost recunoscută ca fiind nejustificată în legătură cu necesitatea întocmirii unui număr foarte mare de astfel de documente cu regim special. Mai ales că prevederile legislative în domeniul contabilităţii13 conţin cerinţe privind întocmirea documentelor cu regim special doar în cazul achiziţionării activelor şi serviciilor de locaţiune de la furnizorii cetăţeni. În acest context, contabilii se întreabă dacă, în lipsa actelor respective, vor fi recunoscute spre deducere14 cheltuielile aferente arendei terenurilor de la cetăţeni pentru perioada 15.09.2018 – 01.03.2019. Ţinând cont de faptul că implementarea actului nominalizat era în contradicţie cu prevederile Legii contabilităţii, considerăm că organele fiscale nu au temei să solicite în cazul de faţă întocmirea documentelor cu regim special, dar trebuie să accepte deducerea cheltuielilor aferente arendei terenurilor agricole în baza contractelor încheiate.

 

Au fost completate normele de consum de combustibil pentru autoturisme

În normele de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto au fost incluse modele noi de autoturisme de producere străină15. Astfel de norme se vor lua în consideraţie la deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente combustibilului.

 

Se implementează un nou formular cu regim special – avizul de însoţire a mărfii

După abrogarea facturii, continuă căutarea variantelor de perfectare documentară a unor operaţiuni comerciale.

Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special a fost completat cu un formular nou – avizul de însoţire a mărfii16. În proiectul Ordinului MF17 privind aprobarea noului formular sunt prevăzute cazurile în care acesta se va întocmi. Avizul se va aplica în calitate de document suplimentar la factura fiscală în cazurile în care valoarea livrării se formează în momentul recepţiei mărfurilor de către cumpărător în urma determinării cantităţii, masei şi caracteristicilor de consum ale acestora (de exemplu, în cazul transportării recoltei), precum şi la transportarea mărfurilor dacă furnizorul nu doreşte să divulge indicatorii valorici ai livrării. Însă avizul nu se va întocmi în cazurile în care contribuabilul are posibilitatea să elibereze imediat factura fiscală.

Totodată, considerăm oportună excluderea din proiectul nominalizat a cazurilor care prevăd întocmirea avizului pentru operaţiunile care în prezent se documentează prin factura fiscală cu menţiunea „Non-livrare” (de exemplu, transmiterea/returnarea bunurilor materiale la/de la prelucrare). În acest caz, se va exclude necesitatea operării modificărilor în programele contabile.

Este de menţionat că avizul de însoţire a mărfii nu poate servi drept document confirmativ pentru deducerea cheltuielilor, care se efectuează doar în temeiul facturii fiscale întocmite în baza avizelor eliberate anterior.

 

Au fost reduse amenzile pentru rapoartele statistice

Prin Legea nr. 159/2018 (în vigoare de la 09.12.2018) au fost operate modificări în art. 330 din Codul contravenţional, fiind majorate semnificativ amenzile pentru denaturarea rapoartelor statistice. În legătură cu aceasta, membrii comunităţii contabile au semnat o petiţie colectivă on-line prin care au cerut revizuirea amenzilor în cauză.

Este îmbucurător faptul că doleanţele contabililor au fost auzite: Guvernul a aprobat proiectul de lege care prevede reducerea semnificativă a amenzilor pentru denaturarea rapoartelor statistice18.

 

Este reglementat modul de ţinere a contabilităţii în sectorul justiţiei

Au fost aprobate Indicaţiile metodice privind contabilitatea pentru notari, avocaţi, executorii judecătoreşti, mediatori şi administratorii autorizaţi19 care aplică metoda de casă. Persoanele nominalizate vor ţine contabilitatea în partidă simplă prin întocmirea Registrului-jurnal al veniturilor şi cheltuielilor, fără aplicarea conturilor contabile. Indicaţiile metodice nu se extind asupra persoanelor sus-menţionate care ţin contabilitatea în partidă dublă în baza contabilităţii de angajamente conform SNC.

 

Scutirea personală în cazul prestării serviciilor/executării lucrărilor

Persoanele fizice care prestează servicii/execută lucrări în baza contractelor civile sunt în drept să beneficieze de acordarea scutirii personale la locul prestării serviciilor/executării lucrărilor20. În acest caz, ei trebuie să prezinte confirmarea privind neutilizarea scutirii personale conform formularului aprobat.

 

Privind controlul în domeniul raporturilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă

Au fost aprobate listele de verificare aplicate în cadrul controlului de stat de către organele competente în domeniul raporturilor de muncă şi securităţii la locul de muncă. Este oportun ca entităţile să ia cunoştinţă în prealabil de întrebările prevăzute în listele de verificare, conform cărora se va exercita controlul21.

 

Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă se vor plăti de către CNAS

Începând cu 01.07.2019, plata tuturor prestaţiilor de asigurări sociale va fi efectuată de către CNAS. Până la data nominalizată, la calcularea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, conform recomandărilor CNAS, entităţile pot determina stagiul de cotizare în baza datelor din carnetele de muncă aflate la salariaţi22.

 

Activitatea de comerţ va putea fi iniţiată în baza notificării electronice

În legătură cu implementarea soluţiei de ghişeu unic a fost instituită resursa informaţională în domeniul comerţului în baza Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive, care va oferi entităţilor posibilitatea să depună notificarea privind iniţierea/suspendarea/încetarea activităţii de comerţ prin intermediul serviciilor electronice23.

 

A fost stabilită procedura de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate

A fost aprobat modul de emitere de către SFS, la cererea persoanei care desfăşoară activitate de întreprinzător, a soluţiei fiscale individuale anticipate referitoare la aplicarea legislaţiei fiscale asupra unei (unor) situaţii şi/sau tranzacţii viitoare specifice24.1 Vezi p. 86.

 

2 Ordinul MADRM nr. 15/2019 (MO nr. 38–47/08.02.2019).

 

3 HG nr. 1251/2018 (MO nr. 499–503/21.12.2018).

 

4 Vezi p. 49.

 

5 Legea nr. 211/2018 (MO nr. 448–460/07.12.2018).

 

6 Vezi p. 94.

 

8 Articolul 187 alin. (21) lit. g) din CF.

 

9 HG nr. 97/2019 (MO nr. 48/12.02.2019).

 

12 HG nr. 44/2019 (MO nr. 30–37/01.02.2019).

 

13 Legea contabilităţii nr. 113/2007 (art. 20 alin. (1) lit. d)) şi Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017 (art. 12 alin. (1) lit. d)).

 

14 Vezi p. 75.

 

15 Ordinul MEI nr. 34/2019 (MO nr. 49–58/15.02.2019).

 

16 HG nr. 44/2019 (MO nr. 30–37/01.02.2019).

 

18 HG nr. 96/2019 (MO nr. 48/12.02.2019).

 

19 Ordinul MF nr. 216/2018 (MO nr. 6–12/11.01.2019).

 

20 HG nr. 44/2019 (MO nr. 30–37/01.02.2019).

 

21 Ordinele MSMPS nr. 1408/2018 şi nr. 1534/2018 (MO nr. 499–503/21.12.2018 şi nr. 6–12/11.01.2019).

 

22 Vezi p. 89.

 

23 HG nr. 1236/2018 (MO nr. 24–28/25.01.2019).

 

24 HG nr. 7/2019 (MO nr. 22–23/19.01.2019). 

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.