Сегодня: Среда 30 ноября 2022 | EUR: 20.1110 | USD: 19.3737
 
"Contabilitate şi audit" № 6, 2022
Главная » Архив журнала » № 6, 2022 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii iunie

Clasificatorul ocupaţiilor CORM 006-2021 este accesibil şi în versiunea electronică

 

Casa Naţională de Asigurări Sociale informează plătitorii de contribuţii1 că versiunea electronică a Clasificatorului ocupaţiilor CORM 006-2021 poate fi accesată pe siteul www.cnas.md în compartimentul „Pentru plătitorii de contribuţii, subcompartimentul „Clasificatoare. Reamintim că Clasificatorul nominalizat urmează a fi utilizat la completarea tabelului nr. 2 al dării de seamă IPC  21 pentru luna iulie 2022, care trebuie prezentată până la 25 august a.c.

Explicaţii detaliate la acest subiect sunt oferite în prezentul număr al revistei2.

 

A intrat în vigoare o nouă modificare în Codul fiscal

Potrivit noului alin. (101) cu care este completat3 art. 24 din CF, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, neconfirmate documentar, pentru procurările achitate prin intermediul cardului de plată de afaceri (business). Respectiv, în astfel de cazuri nu se va aplica limita cheltuielilor neconfirmate documentar, permisă la deduceri, în mărime de 0,2 % din venitul impozabil, stabilită în alin. (10) al articolului menţionat.

 

Societăţile cu răspundere limitată vor putea emite obligaţiuni

Normele noi cu care a fost completată4 Legea nr. 135/20075 stabilesc următoarele:

prin decizia adunării generale a asociaţilor şi conform statutului, SRL poate emite obligaţiuni neconvertibile în vederea finanţării activităţii sale (art. 401 alin. (1) şi (4));

actul de constituire al SRL va reglementa particularităţile emiterii obligaţiunilor (art. 13 alin. (1) lit. f1));

societatea cu răspundere limitată nu  este în drept să distribuie profitul net între asociaţi dacă nu au fost onorate obligaţiile de plată scadente faţă de deţinătorii de obligaţiuni (art. 40 alin. (1) lit. c)).

 

Au fost modificate unele regulamente aprobate de Guvern

Modificările operate prin HG nr.  372/20226 prevăd următoarele:

deducerea cheltuielilor suportate pentru transportul organizat al angajaţilor/zilierilor în limita maximă a plafonului mediu de 65 de lei (anterior – 35 de lei) fără TVA per angajat/zilier pentru fiecare zi efectiv lucrată7;

agenţii economici care, pe parcursul anului fiscal, în conformitate cu prevederile legislaţiei cu privire la parcurile IT, au obţinut sau li s-a retras titlul de rezident au dreptul la deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor privind amortizarea şi reparaţia mijloacelor fixe, conform art. 261 din CF, pentru perioada aplicării regimului de impozitare stabilit în titlul II din CF8;

pentru agenţii economici cărora le-a fost retras titlul de rezident al parcului IT, valoarea amortizabilă a mijloacelor fixe este egală cu valoarea contabilă ajustată cu suma din reevaluarea şi deprecierea acestora, anterior recunoscută, la începutul lunii următoare celei în care a fost retras titlul9;

excluderea din Catalogul mijloacelor fixe10 a prevederilor legate de utilizarea acestuia de către autorităţile/instituţiile bugetare (publice).

 

Se propun noi modificări în Codul muncii

Proiectul de lege examinat de Parlament în prima lectură11 prevede, printre altele, expunerea în redacţie nouă a art.  141 din CM. Astfel, în contractul individual de muncă părţile vor putea conveni asupra cuantumului salariului în valută străină cu achitarea acestuia în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data de plată.

Un alt proiect de lege înregistrat în Parlament12 prevede instituirea prin acordul dintre salariat şi angajator, la solicitarea salariatului sau a angajatorului, a formulelor flexibile de muncă. Fiecare salariat va putea solicita o dată pe an ajustarea rezonabilă a programului de muncă, inclusiv prin utilizarea muncii la distanţă, a regimului flexibil de muncă, timpului de muncă parţial sau a săptămânii de lucru comprimate.

 

Cum poate fi obţinut accesul la serviciile fiscale electronice în cazul schimbării conducătorului

Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoştinţa contribuabililor13 procedura de obţinere a accesului la serviciile fiscale electronice14 în cazul schimbării conducătorului.

Întrucât posibilitatea de gestionare a rolurilor şi a accesului o are doar administratorul, se recomandă, la discreţia acestuia, desemnarea unei persoane suplimentare din cadrul entităţii care va deţine şi rolul de „Gestionare acces”.

În cazul în care, de exemplu, administratorul a fost eliberat din funcţie, iar noul administrator urmează a fi numit prin concurs, este necesară desemnarea administratorului interimar cu înregistrarea acestuia în Registrul de stat al unităţilor de drept la ASP. Ca urmare, SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” va verifica datele la autentificare şi va oferi accesul la toate serviciile fiscale electronice.3 Prin Legea nr. 145/2022 (MO nr. 178–184/17.06.2022).

 

4 Prin Legea nr. 146/2022 (MO nr. 178–184/17.06.2022).

 

5 Legea privind societăţile cu răspundere limitată.

 

6 MO nr. 170–176/10.06.2022.

 

7 Punctul 34 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin HG nr.  693/2018.

 

8 Ibidem, punctul 502.

 

9 Punctul 163 din Regulamentul privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin HG nr. 704/2019.

 

10 Aprobat prin HG nr. 941/2020.

 

14 Contribuabilii beneficiază de acces la serviciile menţionate prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, accesibil pe portalul www.sfs.md, gratuit şi în mod automatizat.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.