Сегодня: Понедельник 28 ноября 2022 | EUR: 20.1360 | USD: 19.3783
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 4, 2018
Главная » Архив журнала » № 4, 2018

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii aprilie
Павел ТОСТОГАН
Пульс апреля
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Olga GOLBAN
Regimul fiscal aplicat de către instituţiile medico-sanitare în 2018


Începând cu 01.01.2018, prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 288/2017, a fost abrogat art. 511 din CF. Acesta prevedea că instituţiile medico-sanitare publice şi private se scutesc de impozitul pe venitul obţinut din activitatea prestatorilor de servicii medicale legate de realizarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (conform contractelor încheiate cu CNAM). Totodată, prin legea menţionată a fost modificat şi art. 51 din CF. Dacă în redacţia  în vigoare în anul 2017  articolul dat stabilea că scutirea de impozitul pe venit se răspândeşte doar asupra instituţiilor publice finanţate din bugetul public naţional, începând cu anul curent acordarea scutirii în cauză este condiţionată doar de statutul entităţii – „instituţie publică”, indiferent de sursa de finanţare.

În prezentul articol sunt examinate regimurile fiscale care pot fi aplicate de instituţiile medico-sanitare în anul 2018, în funcţie de statutul pe care îl deţin

Елена ЯВОРСКАЯ
Налоговая «анатомия» рекламы


Реклама – неизменный спутник рыночной экономики. Для  продажи определенного товара или услуги информация о них должна быть доведена до сведения потенциальных покупателей.

В данной статье рассмотрены виды рекламы, порядок вычета расходов на рекламу, удержания подоходного налога из выигрышей, полученных в рамках рекламных кампаний, вычета НДС, оформления налоговых накладных на безвозмездные рекламные поставки, а также исчисления и уплаты сбора за рекламные устройства

Светлана СЛОБОДЯНУ
Репатриация денежных средств: старый закон и новые реалии


Перед Республикой Молдова открываются все новые горизонты для сотрудничества с другими странами  в области экономики. Поэтому вопросы, касающиеся репатриации денежных средств, становятся все более актуальными. Как известно, обязательства хозяйствующих субъектов по репатриации денежных средств, а также санкции за нарушение сроков ее осуществления  регламентированы Законом 1466/1998.

В данной статье рассмотрены проблемные аспекты применения некоторых положений Закона 1466/1998, разъяснены права контролирующих органов относительно репатриации денежных средств и товаров, полученных в результате внешнеэкономических сделок

Elena IAVORSCAIA
Aplicarea taxei pentru amenajarea teritoriului în anul 2018


În anul 2018, baza impozabilă a obiectelor impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului diferă de cea aplicată în anul 2017. Dat fiind acest fapt, în prezentul articol sunt propuse  recomandări privind determinarea persoanelor care se includ în baza impozabilă respectivă şi modalitatea  de  calcul a numărului mediu scriptic trimestrial al salariaţilor

Andrei JIZDAN
Terminalele de plată: consideraţii economice, contabile şi fiscale


Actualmente, terminalele de plată sunt un instrument comod şi rapid de achitare a diferitelor servicii, mai ales de către persoanele fizice. Prin intermediul terminalelor de plată utilizatorii acestora au posibilitatea să achite, în regim 24/7, facturile pentru serviciile comunale, serviciile operatorilor de telefonie mobilă şi fixă, serviciile internet, creditele, impozitele şi amenzile, precum şi diverse servicii publice.

Prezentul articol familiarizează cititorii cu cerinţele legislative privind desfăşurarea activităţii în calitate de agent de plată, cu modul de contabilizare şi impozitare a tranzacţiilor efectuate prin intermediul terminalelor de plată

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Lidia FOALEA, Alexandru NEDERIŢA
Privind recunoaşterea cheltuielilor în cazul emiterii facturii fiscale după data livrării în cursul unei perioade de gestiune
Factura fiscală a fost primită cu întârziere (în altă perioadă de gestiune): când şi cum trebuie recunoscute cheltuielile în scopuri contabile şi fiscale
Privind contabilizarea costurilor de defrişare a plantaţiei perene în cazul utilizării terenului pentru construcţia unui obiect imobil
Privind contabilizarea subvenţiilor utilizate pentru acoperirea costurilor/cheltuielilor activităţii principale a entităţii
Alexandru NEDERIŢA, Andrei APOSTU
Privind obligativitatea repartizării profitului anual în SRL
Privind repartizarea profitului în cazul existenţei pierderilor neacoperite ale anilor precedenţi
Privind modul de ţinere a evidenţei analitice în contul 332 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi”
Privind modul şi termenele de achitare a dividendelor
Privind decontarea datoriilor aferente dividendelor cu termenul de prescripţie expirat
Privind restabilirea datoriilor aferente dividendelor decontate anterior în legătură cu expirarea termenului de prescripţie
Privind utilizarea profitului nerepartizat pentru plata recompenselor membrilor consiliului şi comisiei de cenzori ai SA
Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ
О порядке и источниках покрытия убытков прошлых лет
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Plata de locaţiune a fost încasată în avans: cum se va elibera factura fiscală?
Privind perfectarea documentară a serviciilor prestate cu achitarea prin virament
Privind prezentarea Dării de seamă IPC 18 de către entităţile care desfăşoară activitate sezonieră
Modul de depunere a cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat în plus
Privind domeniile de activitate în care pot activa zilierii
Petru GRICIUC, Roman VIERU
Privind modul de calculare a TVA pentru softurile aferente utilajelor importate
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Despre tipurile Dării de seamă IPC 18


În prezentul articol sunt examinate particularităţile completării dărilor de seama IPC18 de tipul „primară!”, de corectare”, După controlul fiscal”, precum şi a celor prezentate de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei

Ольга ГРИНЕВИЧ
О неправомерности исчисления взносов ОМС из сумм, выплачиваемых по решению суда за период, в котором отсутствовала возможность трудоустроиться
О назначении пособия по материнству вне зависимости от размера страхового стажа
О праве мужа на получение пособий социального страхования в случае, когда жена не работает
О положенных пособиях социального страхования при усыновлении новорожденных детей – близнецов
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Обжалование ставок местных сборов

Как известно, ставки местных сборов устанавливаются местными органами публичной власти с учетом положений НК. Поскольку уже несколько лет верхние пределы таких ставок не ограничены, по мнению хозяйствующих субъектов, местные власти иногда устанавливают их на необоснованно завышенном уровне.

В данной статье рассмотрены случаи из  судебной практики по делам, связанным с  обжалованием размера ставок местных сборов

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОГЛАСНО НОВЫМ НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Corespondenţa conturilor privind contabilitatea veniturilor

Prezentul articol este o continuare a ciclului de publicaţii cu genericul „Corespondenţa conturilor contabile conform noilor SNC” (acestea pot fi decupate din revistă de către cititori şi păstrate ca o carte separată). În el sunt examinate formulele contabile aferente contabilităţii veniturilor

 

Александр НЕДЕРИЦА
Корреспонденция счетов по учету доходов

Данная статья является продолжением цикла публикаций «Корреспонденция счетов бухгалтерского учета согласно новым НСБУ» (читатели могут вырезать их из журнала и хранить в виде отдельной книги). В ней рассмотрены бухгалтерские проводки по учету доходов

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Тудор КАПША
О порядке пересмотра и прекращения трудовых отношений с работником компании – пенсионером
Tudor CAPŞA
Privind calcularea vechimii în muncă la acordarea concediului de odihnă anual
Privind folosirea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 6 ani
Liuba MURSA
Reguli noi de înregistrare a relaţiilor de muncă

Codul muncii stabileşte regulile de angajare in câmpul muncii, pe care toţi angajatorii sunt obligaţi să le respecte. Încălcările legislaţiei muncii pot fi sancţionate in conformitate cu prevederile Codului contravenţional.

Prezentul articol familiarizează cititorii cu cerinţele Codului muncii referitoare la încheierea şi înregistrarea contractelor individuale de muncă, precum şi cu sancţiunile posibile pentru nerespectarea acestora

 

ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Геннадий БЕЖАН
Обзор законодательных и нормативных документов
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на май 2018 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса