Сегодня: Понедельник 28 ноября 2022 | EUR: 20.1360 | USD: 19.3783
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 8, 2022
Главная » Архив журнала » № 8, 2022

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii august
Павел ТОСТОГАН
Пульс августа
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA
Unele aspecte privind serviciile prestate cu utilizarea muncii la distanţă

Actualmente, legislația naţională a muncii le permite angajatorilor și salariaților să opteze pentru mai multe modalități de prestare a muncii la distanță, inclusiv aflându-se în afara țării. Pentru a le aplica corect şi a valorifica potențialele avantaje ale lor, se impune cunoaşterea particularităților acestora, inclusiv a celor aferente regimului fiscal privind TVA.

În prezentul articol este examinată situaţia în care o entitate, înregistrată în calitate de plătitor de TVA, prestează servicii de elaborare a paginilor web atât rezidenților Republicii Moldova, cât și nerezidenților. Un angajat al acesteia are regimul de muncă la distanță de la domiciliul său din Republica Moldova, dar a decis să se stabilească cu traiul în altă ţară. Entitatea intenționează să prelungească cu acesta relațiile de muncă la distanță.

În contextul situației descrise autorii oferă răspunsuri la unele întrebări care apar şi prezintă interes pentru practicieni

 

Ghenadie NEGARĂ
Aportul creanţei la majorarea capitalului social: aspecte juridice şi contabile

Pe paginile publicațiilor profesionale, în ultimul timp au fost descrise sub aspect contabil operațiunile de convertire a creanțelor în aporturi la capitalul social al unei SRL. În viziunea autorului prezentului articol, operaţiunile în cauză reprezintă, de fapt, convertirea obligațiilor în aporturi la capitalul social al entităţii. În contextul celor menţionate mai sus cititorii publicaţiei vor găsi răspunsuri la următoarele întrebări: cum poate fi constituit aportul sub formă de creanțe la majorarea capitalului social al SRL şi care este specificul contabil al operațiunilor respective

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ
Особенности применения НДС при рефактурировании компенсируемых расходов в рамках проекта технической помощи
Об освобождении от НДС без права вычета при обратном налогообложении в случае внесения вкладов в уставный капитал
При реализации судебным исполнителем имущества должника физического лица подоходный налог не удерживается
Igor LAZARI, Natalia ARHILEI
Privind lipsa limitei de deducere a cheltuielilor achitate prin intermediul cardului de plată de afaceri
Privind neaplicarea scutirilor aferente veniturilor din dobânzile bancare şi consecinţele restituirii dobânzilor în urma rezilierii contractului de depozit
Valeriu SEVERIN
Prezentarea certificatului de rezidenţă după data achitării venitului nu scuteşte entitatea de sancţiuni fiscale
Entitatea intenţionează să se înregistreze ca plătitor de TVA fără efectuarea livrărilor impozabile
Implicaţiile privind TVA la casarea echipamentului agricol
Deducem suma TVA calculată suplimentar de Serviciul Vamal
Mihai POPOVICI
Taxarea inversă cu TVA nu se aplică la prestarea serviciilor de către entităţile declarate în proces de insolvabilitate
Privind modul de impozitare a serviciilor de instalare a utilajului agricol, prestate de către un nerezident
Юлиана ЦУГУЛЬСКИ
Выплата дивидендов при изменении режима налогообложения
О порядке списания полностью самортизированных основных средств
Jana GRICIUC
Care sunt condiţiile de deducere a cheltuielilor aferente perfecţionării profesionale a angajaţilor
Cum impozităm şi declarăm procurarea sfeclei şi morcovului în stare proaspătă
Cum se impozitează achiziţiile de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal la depăşirea plafonului de 1,2 milioane de lei
Care document serveşte drept temei pentru deducerea cheltuielilor aferente transportului aerian
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Oxana ZĂNOAGĂ
Informarea contribuabililor despre iniţierea controlului fiscal şi drepturile acestora referitoare la prezentarea dărilor de seamă corectate

În prezenta publicaţie sunt oferite explicaţii referitoare la termenele înmânării contribuabililor de către SFS a Deciziei privind inițierea controlului fiscal, precum şi la dreptul acestora de a prezenta dări de seamă corectate după recepționarea de la autoritatea fiscală a Înștiințării privind inițierea controlului fiscal. Totodată, cititorii vor găsi răspuns la întrebarea dacă sunt prevăzute sau nu careva sancțiuni în cazul în care contribuabilul nu execută cerințele înștiințării menţionate

Елена АВДЕЕВА
Применение ККО: новые требования и прежние вопросы

В последние годы в Республике Молдове готовился переход к отслеживанию Государственной налоговой службой наличных денежных расчетов через АИС «Электронный мониторинг продаж». Летними решениями Межведомственной комиссии по контрольно-кассовому оборудованию (далее – ККО) были внесены существенные изменения в ряд нормативных актов, регламентирующих обмен данными между ККО и указанной АИС, технические требования к ККО, сертификацию ККО, сроки перехода на работу в рамках АИС крупных налогоплательщиков в зависимости от сферы их деятельности. Комментарии к указанным, а также к другим изменениям, связанным с использованием ККО, представлены в данной статье

СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Reglementări noi privind asigurarea socială a zilierilor

La data de 15.07.2022 a intrat în vigoare Legea nr. 160/2022 prin care au fost operate modificări în Legea privind executarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri nr. 22/2018 şi Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489/1999. Comentarii pe marginea modificărilor legate de asigurarea socială a zilierilor sunt oferite în prezentul articol. Printre altele, autorul oferă explicaţii referitoare la declararea contribuţiilor de ASSO calculate pentru zilieri prin intermediul Dării de seamă IPC21 şi prezentarea Informaţiei IRM19 pentru zilieri

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Елена ЯВОРСКАЯ
Спорные проекты в условиях кризиса

В данной статье автор высказывает свою точку зрения относительно изменений, внесенных/предполагаемых в некоторые нормативные акты. Речь идет о новых правилах использования бланков строгой отчетности, установлении нижнего предела взноса ОГСС, необоснованном лимитировании наличности, дополнении списка социально значимых товаров

УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Александр НЕДЕРИЦА
Об учете производственных затрат, понесенных за счет целевых средств НКО
Об учете неиспользованных целевых средств в НКО
Учет и списание стоимости автошин и аккумуляторов, приобретенных отдельно от транспортных средств, в НКО
ЗАОЧНАЯ ШКОЛА БУХГАЛТЕРА
Владислав ЯЦЫК, Вера БАЧУ
Особенности учета НДС от полученных авансов

В своей деятельности предприятия-поставщики нередко используют практику предоплаты, обязывая покупателей вносить платежи за товары или услуги до момента их получения, в счет последующих поставок. Чаще всего это обусловлено определенными экономическими причинами, такими как потребность в денежных средствах; желание минимизировать возможные риски, связанные с недобросовестностью покупателей; оптимальное управление запасами и т. д. Как правило, способ и объем оплаты оговариваются в соответствующем договоре и являются неотъемлемыми атрибутами почти каждой экономической сделки.

В данной статье на конкретном примере рассмотрены особенности учета НДС от полученных авансов, включая составление бухгалтерских записей, оборотно-сальдовых ведомостей и регистра учета продаж

 

ОПЫТ РАБОТЫ
Valentina PANUŞ, Angela LUPU
Cheltuielile de formare profesională: recunoaştere şi deductibilitate

Lipsa forței de muncă calificate creează dificultăţi majore în desfăşurarea activităţii normale şi eficiente a entităţilor. Dat fiind acest fapt, antreprenorii întreprind diverse măsuri de suport şi asistenţă a angajaților şi/sau a viitorilor angajați, de exemplu, prin achitarea taxei pentru studii, finanțarea diferitor proiecte și programe de învățământ, susţinând şi încurajând astfel formarea profesională. În prezentul articol sunt expuse aspecte generale aferente recunoașterii și deductibilității cheltuielilor pentru studii, suportate în folosul angajaților din cadrul entității, viitorilor angajați (burse private, învățământ dual etc.), persoanelor fizice care nu sunt și nici nu intenționează în viitor să fie angajate în cadrul entității

ТОНКОСТИ
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Онлайн-коммуникация для бизнеса

В нашей стране все чаще используются государственные услуги онлайн, размещение информации на сайте госорганов, онлайн-общение и другие электронные новинки. Имеющиеся возможности «связи» с государством посредством интернета проанализированы автором данной статьи

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Любовь МУРСА
Как оформить должностные обязанности работника

Должностная инструкция – это внутренний организационно-распорядительный документ, содержащий конкретный перечень должностных обязанностей работника, его прав и ответственности с учетом особенностей производства, труда и управления. Она регулирует трудовые отношения между работником и работодателем, а при надлежащем сщставлении может быть использована как работником, так и работодателем в качестве аргумента при разрешении трудовых споров. В данной статье автором рассмотрены ключевые аспекты, касающиеся должностных инструкций: преимущества; кто должен разрабатывать; правила оформления; порядок составления, утверждения и ознакомления работников; необходимость изменения при переходе на новый Классификатор занятий Республики Молдова и др.

Tudor CAPŞA
Privind transferul angajatului entităţii la un alt loc de muncă fără acordul lui
Privind particularităţile angajării salariatului de bază prin cumul la o altă entitate
Determinăm durata concediului de odihnă anual proporţional timpului lucrat la entitate
Includem în contractul individual de muncă clauza de neconcurenţă
Privind concedierea salariatului în cazul îndeplinirii nesatisfăcătoare a indicatorilor de performanţă individuală
Privind transferul cumulardului de la angajarea pe durată nedeterminată la angajarea pe durată determinată
Privind reîncheierea repetată (multiplă) a contractului individual de muncă cu contabilul-şef
Privind refuzul angajatului de a primi salariul la cardul bancar
Тудор КАПША
О времени предоставления ежегодного отпуска работнику, совершившему прогул
О порядке применения гибких форм работы по запросу работника или работодателя
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на сентябрь 2022 год
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса